10 november 2023

Algemene Beschouwing Begroting 2024-2027 CDA Utrechtse Heuvelrug

Algemene Beschouwing Begroting 2024-2027 CDA Utrechtse Heuvelrug
Voorzitter,

Hartelijk dank voor het tot stand brengen van deze goed leesbare programmabegroting voor 2024-2027. U heeft er een positief gevoel bij, in ieder geval voor de komende 2 jaar, omdat er wat financiële ruimte lijkt te zijn. Wij hebben gemengde gevoelens. We kunnen ons goed vinden in het plan om voor 2026 en 2027 een niet-sluitende begroting te presenteren, om klip en klaar aan Den Haag te laten zien wat hun beleid voor desastreuse uitwerking heeft op onze gemeente. Er kan niet verder bezuinigd worden bij gemeenten, niet op het sociaal domein, en het voorzieningenniveau voor onze inwoners moet absoluut op peil gehouden worden. Een samenleving met een sterke gemeenschap en goede voorzieningen staat wat ons betreft voorop.

Na de presentatie van de septembercirculaire is er bij ons weinig optimisme over deze begroting. Wij hebben grote moeite met de totale onvoorspelbaarheid. Het is onze taak om kaders te stellen, maar dat is ingewikkeld als we dan weer worden verblijd met een overschot en dan weer moeten dealen met een tekort. Het lukt amper om vooruit te kijken door steeds weer onzekerheden over de financiële middelen vanuit het Gemeentefonds. Het is onmogelijk om inkomsten en uitgaven op de korte maar vooral langere termijn op elkaar af te stemmen. Hoe kunnen we hier beter mee omgaan?

We danken het college voor het overzicht van de drie OZB-scenario’s. Na de teleurstellende septembercirculaire voelen wij er weinig voor om in te stemmen met de OZB-verhoging van bijna 9%. Wij willen voorkomen dat de Heuvelrugse huizenbezitters hiermee te maken gaan krijgen, maar een niet-sluitende begroting is voor ons ook geen begaanbare weg. Daarom komen wij met de VVD en de SGP met een amendement om de OZB-opbrengst te verlagen.

Voor de CDA-fractie is bestaanszekerheid het belangrijkste onderwerp. Bestaanszekerheid gaat voor ons niet alleen over inkomen, maar ook over goed onderwijs, werk, wonen, zorg en andere hulp d.m.v. overzichtelijke regelingen. In onze gemeente wordt hard gewerkt aan goede zorg, ondersteuning, jeugdhulp, minimabeleid, schuldhulp etc., opgenomen in de Nota Samen Leven Samen Doen. Wij waarderen de enorme inzet van alle betrokken medewerkers. Toch is het ook zo dat een aantal kwetsbare groepen aan het kortste eind trekt.

Er is bijvoorbeeld onvoldoende zicht op mensen die wel problemen hebben, maar een gebrekkig of helemaal geen sociaal netwerk en niet aankloppen bij de gemeente of andere instanties. Het lukt niet altijd om problemen bij mensen goed in beeld te krijgen. Mensen vinden het moeilijk om anderen om hulp te vragen, of er is niemand beschikbaar. Zelfredzaamheid lukt niet. Er zijn niet genoeg mantelzorgers en de mantelzorgers die er zijn hebben het zwaar, zijn vaak overbelast, dit bleek ook uit de gesprekken die wij hadden met de huisartsen.

Er zijn steeds meer mensen, ook jongeren en middengroepen, die niet rond kunnen komen door de dure boodschappen en hoge energierekening. Er is sprake van schaamte en verborgen (kinder)armoede. Vandaar dat wij als CDA-fractie met een motie zullen komen voor de aanpak van verborgen armoede. Soms hebben mensen te maken met 20 verschillende regelingen, waardoor ze verdwalen in het doolhof. Veel regelingen zijn bij inwoners en ondernemers onbekend. Goede communicatie moet hoog op de agenda blijven staan.

Bestaanszekerheid gaat ook over een plek om te wonen. Wonen als basisrecht betekent dat iedereen, ongeacht zijn of haar situatie, een behoorlijke woonplek zou moeten hebben. Het CDA wil woningbouw voor jong en oud, met nadruk op sociale en middeldure woningen. Want nog steeds bouwen we hier vooral nieuwe woningen in het dure segment. En een middensegmentwoning is voor de gewone man of vrouw in onze gemeente niet meer betaalbaar. Er is naast de inbreidingslocaties en een ‘een straatje erbij’ veel meer nodig om de woningnood op te lossen. We willen de mogelijkheden benutten bij Maarsbergen en Overberg, het stationsgebied van Driebergen en uiteraard ook straks het Mariniersterrein.

Wij vragen het college:

  • Welke dilemma’s kunnen we bij u wegnemen voor de snelle realisatie van flexwoningen en woningbouw in de kernrandzones?
  • Hoe staat het met de woningbouw bij de bouw van scholen?
  • Hoe kunnen we procedures vereenvoudigen en versnellen en waar liggen nog kansen?

We willen niet langer bouwen voor de markt, maar bouwen aan gemeenschappen. Wanneer er extra budget naar extra handjes moet in de organisatie laat het college dat dan aangeven. Zoals we al aangaven: wij zijn voor.

Tenslotte willen we onze waardering uitspreken voor alle inzet die onze gemeente doet voor de opvang van vluchtelingen. Het geeft mij een goed gevoel, dat terwijl de wereld op veel plekken in brand staat, wij als gemeente iets doen. Dat wij onze kennis en kunde op het gebied van revalidatie van oorlogsslachtoffers en de opvang en begeleiding van vluchtelingen kunnen delen, dat wij een voorbeeld kunnen zijn. Wij zijn daar trots op.

Dank u wel.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.