Hoofdthema's van het CDA Utrechtse Heuvelrug

Goede voorzieningen in ieder dorp
We willen goede voorzieningen behouden in ieder dorp, dichtbij mensen voor onderwijs, sport, zorg, welzijn en culturele activiteiten en aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Zorg voor elkaar
Het CDA pleit voor zorg dichtbij mensen. Het CDA zet daarbij in op een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en hulp bieden waar dat nodig en mogelijk is. De gemeente kan een rol spelen bij het stimuleren van nabuurschap.

Betaalbare woningen
Versnellen woningbouw voor starters en senioren in het middensegment om de doorstroom te bevorderen. Bouwen voor onze eigen inwoners, op geschikte inbreidingslocaties, locaties in de kernrandzone, het mariniersterrein en het stationsgebied.

Schone, leefbare, veilige straten en wijken
Goed onderhoud van de openbare ruimte, het groen en de stoepen. Veel aandacht voor de verkeersveiligheid, fietspaden, oversteekplaatsen en een effectieve aanpak van vandalisme en criminaliteit.

Duurzame gemeente
We conformeren ons aan de landelijke klimaatdoelen. Voor windmolens zijn geen geschikte locaties in onze gemeente. Inzetten op nieuwe technologieën. Eerst waar mogelijk zon op dak en pas daarna zonneweiden, in het landschap ingepast. Realistisch en betaalbaar.

Gezonde financiën
Blijvende aandacht voor onze financiële positie. Uitganspunten zijn zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

  • tekst voor link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.