04 oktober 2021

Bestemmingsplan Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug

De CDA fractie heeft op dinsdag 27 september zich opnieuw gebogen over het raadsvoorstel “Vaststellen bestemmingsplan Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug” Dit voorstel kent al een lange geschiedenis. Al rond 2014 waren er plannen om één samenhangend bestemmingsplan te maken voor alle recreatieterreinen in de gemeente Utrechtse heuvelrug.

Het bestemmingsplan Recreatieterreinen betreft een actualisatieplan dat meerdere oude bestemmingsplannen vervangt. Het plangebied behelst 20 van de 28 recreatieterreinen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug liggen.

Het gaat hier om de volgende terreinen:
    1.    Allurepark Laag Kanje
    2.    Amerongse Berg
    3.    Camping ’t Eind
    4.    Camping Boschlust
    5.    Camping De Hoge Linde
    6.    Camping De Steeg
    7.    Camping Eijckelenburg
    8.    Camping Gerstee
    9.    Camping Het Leersumse Veld
    10.    Camping Meck
    11.    Camping Oud Meijenhorst
    12.    Caravanterrein De Heihoek
    13.    Heulweg 10
    14.    Landgoed Ginkelduin
    15.    Noordwest Kanje
    16.    Recreatiedorp den Ossenberg
    17.    Vakantiecentrum De Halm
    18.    Vakantiecentrum de Maarnse Berg
    19.    Vakantiepark Bonte Vlucht
    20.    Vakantiepark Het Grote Bos

Nota van Uitgangspunten
In 2014 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Recreatieterreinen vastgesteld. In deze nota zijn de beleidsuitgangspunten voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan vastgelegd. Een van deze beleidsuitgangspunten is dat de recreatieve sector moet worden versterkt door diversiteit en kwaliteit van het aanbod te behouden en te stimuleren. De afgelopen jaren is onderzocht op welke wijze hieraan in het bestemmingsplan invulling kan worden gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige natuurwaarden. Het voorliggende bestemmingsplan biedt flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden die zorgvuldig zijn afgestemd op aanwezige natuurwaarden.

Daarnaast is op 9 november 2020 de nota ‘Niet recreatief gebruik Recreatieterreinen’ vastgesteld. Deze nota is vastgesteld om tegen niet-recreatief gebruik, waaronder permanent wonen, op de terreinen handhavend op te treden

Ook de vaststellingsprocedure door de raad kende een lange doorlooptijd. De raad heeft heel vele zienswijzen en voorstellen ter plekke bekeken en ook aanpassingen voorgesteld. In de loop van de procedure zijn een aantal verduidelijkingen en misvattingen weggenomen.

Als CDA fractie kunnen wij goed uit de voeten met het bestemmingsplan. Het legt zaken op die een goed mix tussen natuur en gebruik als recreatieterrein waarborgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen recreatieterreinen die in de Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden liggen en de gebieden die daar niet in liggen. Kortweg, terreinen binnen en buiten natuurgebieden.

De CDA fractie heeft besloten om in te stemmen met een amendement van de VVD waarin wordt vastgelegd dat bij klachten over geluidshinder veroorzaakt door een openluchtzwembad op de ‘Ossenberg’ te Overberg, vervolgens metingen worden verricht aan de gevels van buurtbewoners. Indien daarbij wordt vastgesteld dat de gemeten waarden de gestelde geluidsnormen overschrijden, zal de eigenaar van het recreatieterrein  geluidwerende maatregelen moeten treffen.

Een amendement vanuit de raad dat de omvang van recreatiewoningen verder beperkt van 65 m2 naar 60 m2 zullen wij niet steunen. Het blijkt uit de door ons ingewonnen informatie dat er juist vraag is bij mensen die de vakantie in eigen land willen doorbrengen om wat grotere recreatiewoningen. Dat kunnen we al dan niet toejuichen of juist afkeuren, maar het is en blijft wel een feit dat door niet te vliegen, maar in eigen land te recreëren, deze mensen in zeer behoorlijke mate een bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan het klimaatprobleem. Vakantie houden in eigen land dient mede daarom, naast andere argumenten, bevorderd te worden en moet juist daarom niet minder aantrekkelijk gemaakt te worden.

Motie “Duurzame Recreatie”
Dan is er nog een Motie “Duurzame Recreatie” om in de komende jaren in te zetten op een groenere en meer duurzame vorm van recreatie in onze gemeente

Deze motie is voor ons net even een te brug te ver. Het doel van de motie om in de komende jaren in te zetten op een groenere en meer duurzame vorm van recreatie in onze gemeente, is voor ons best OK, graag zelfs. Maar dan vinden we het weer te ver gaan om het eventueel vervolg meteen ook voor te schrijven. Misschien voelen wij wat meer voor een gesprek over wat de recreatieterreineigenaren en -beheerders precies willen. Op zich niets mis met certificering en zeker prima om in gesprek te gaan, maar niet met suggesties hoe het volgens ons zou moeten. Die kun je in de achterzak meenemen om over te spreken. Maar leg dat niet bij voorbaat min of meer vast en stuur aan op een open gesprek, waarin van alles mogelijk is. Een motie die het goede wil bewerkstelligen en zeker aandacht verdient, maar in een wat ander jasje dan waarin hij nu gehuld is. Overigens voegt de motie niets toe en doet er niets af van het bestemmingsplan.

Ook losstaand van het besluit is een motie waarvan de fractie besloot om die motie mede in te dienen. Die motie gaat over de activiteiten rondom en nabij het Henschotermeer. We zijn ietwat ongerust over bepaalde ontwikkelingen in dat gebied en het lijkt ons heel juist dat naast de bewoners, ook de Raad niet verrast gaan worden door nieuwe ontwikkelingen en de vinger aan de pols kan houden.

Voor het complete dossier verwijs ik graag naar de agenda van de raadsvergadering en dan met name het raadsvoorstel:
https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/814684/Gemeenteraad%2030-09-2021

En dan naar:
Vergadering Gemeenteraad 30-09-2021 Gemeente Utrechtse Heuvelrug (notubiz.nl)
13 12557 Vaststellen bestemmingsplan Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug

Teunis Reedijk
Raadslid en dwarsligger
CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.