09 februari 2024

Geld voor het voortbestaan van de VoorleesExpress

Geld voor het voortbestaan van de VoorleesExpress

In de raad van februari stond het onderwijsachterstandenbeleid op de agenda. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2 tot 6 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand. Het rijk stelt hiervoor (beperkte) financiële middelen beschikbaar waardoor onze gemeente alleen de wettelijke taken kon uitvoeren: het zorgen voor voldoende aanbod van voor- en vroegschoolse educatie. Er was geen ruimte voor extra projecten zoals de VoorleesExpress. Omdat er nu wel budget is, hebben wij in de raad een amendement aangenomen waarmee de VoorleesExpress kan blijven bestaan.

De VoorleesExpress
Dit is een project van Bibliotheek ZOUT wat gericht is op het verbeteren van de taalvaardigheid. Met voorlezen en taalspelletjes in gezinsverband wordt spelenderwijs het plezier in lezen en de interesse voor boeken gestimuleerd. De VoorleesExpress zorgt zo voor extra ondersteuning in gezinnen die minder taalvaardig zijn.

Als kinderen met een taalachterstand op de basisschool komen, wordt dit vaak niet ingelopen gedurende hun schooltijd. Een taalachterstand heeft daarom een langdurig nadelig effect op de leerprestaties. In 2023 hebben 37 gezinnen meegedaan aan de VoorleesExpress. Het project levert dus een mooie bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid, maar een structurele financiering is nodig om meer en bredere bekendheid te geven aan het project.

Lokale samenwerking en de regierol van gemeenten
Onze gemeente neemt deel aan het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Dit project helpt gemeenten bij het nemen van de regierol bij de aanpak van laaggeletterdheid. Hierbij zijn meerdere organisaties betrokken. Wanneer deze organisaties goed samenwerken kunnen gezinnen beter worden bereikt. Om tot een succesvolle gezinsaanpak te komen is het belangrijk dat lokale expertise, materialen en activiteiten aan elkaar gekoppeld worden. Een effectieve samenwerking vraagt om een goede aansturing. Gemeenten krijgen eind 2024/ begin 2025 de taak om hun regierol verder vorm te geven. (www.gezinsaanpak.nl)

Amendement
Vandaar dat wij als CDA samen met andere fracties een amendement ingediend hebben om mede in het kader van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid € 15.000,- beschikbaar te stellen in 2024 voor de VoorleesExpress. Ook hebben wij gevraagd om de raad in de loop van 2024 te informeren over de gemeentelijke aanpak en de invulling van de regierol, met de bijbehorende financiering voor de komende jaren. We hopen hiermee dat de VoorleesExpress door kan gaan met hun belangrijke werk en dat de gemeente de Gezinsaanpak Geletterdheid een goede invulling kan geven.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.