28 oktober 2020

Marina Roelofsen: 'Grip krijgen op het sociaal domein'

‘Grip krijgen op het sociaal domein’

De meeste uitgaven van de gemeente (meer dan 40%) gaan naar het sociaal domein. Met sociaal domein worden alle taken bedoeld die de gemeente uitvoert rondom werk, participatie, zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, zorg, welzijn, jeugdhulp etc. De gemeente moet onze inwoners goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook de uitgaven in de hand houden. Dit is een heel complexe opgave. Het frustrerende is vooral dat de gemeente te weinig geld krijgt om de taken goed uit te voeren. Omdat mensen toch gewoon geholpen moeten worden, is de gemeente gedwongen om op veel andere zaken te bezuinigen. Door veel gelobby is het wel gelukt om extra geld voor jeugdzorg en voor de gevolgen van corona te krijgen.

Transformeren
De bedoeling is dat het sociaal domein ‘transformeert’ en er minder wordt doorverwezen naar dure zorg en meer wordt opgelost in het ‘gewone leven.’ Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners. Dit klinkt allemaal heel logisch, maar in de praktijk valt het tegen. Je leest regelmatig in de kranten dat jeugdzorg steken laat vallen, dat ouderen en mensen die ondersteuning nodig hebben op wat voor gebied dan ook, onvoldoende worden geholpen. Voor ons heeft goede zorg leveren de hoogste prioriteit. Door de vergrijzing neemt de vraag alleen maar toe. Ook de vraag naar jeugdhulp stijgt elk jaar weer (tijdens corona daalde deze vraag overigens, het is nog onduidelijk wat daar de oorzaak van is).

Sociale Dorpsteams
De uitvoering is ondergebracht bij de Stichting Sociale Dorpsteams. Hier is voor gekozen omdat de professionals dan vrij en onafhankelijk hun werk kunnen doen. Men doet alles om de opgaven zo goed mogelijk uit te voeren, wat door veel samenwerking en overleg in de regio ook redelijk goed lukt, ondanks achterstanden door corona en een personeelstekort. Er lopen proeven met een praktijkondersteuner huisarts jeugd, sociale vaardigheidstraining voor kinderen en lichte opvoedondersteuning voor gezinnen. Deze pilots zijn erop gericht om problemen in een vroeg stadium te signaleren en dure zorg te vermijden. De uitkomsten zijn begin volgend jaar bekend.

CDA-UH: ‘meer grip op financiën en uitvoering’
Als CDA blijven we hier nauw bij betrokken. We hebben als raad aangedrongen op regelmatig overleg, raadsinformatieavonden en werkbezoeken om voldoende informatie te krijgen vanuit de stichting. Ook is de rekenkamercommissie door de raad ingeschakeld om meer grip te krijgen op de financiën en de uitvoering van alle taken in het sociaal domein.

Wil u meer weten over dit onderwerp of meedenken over oplossingen, stuur uw email naar: marinaroelofsen.cda@gmail.com

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.