15 november 2023

Meer geld voor verborgen armoede, voor kunst en cultuur en minder OZB-verhoging

De Begroting: Meer geld voor verborgen armoede, voor kunst en cultuur en minder OZB-verhoging
Bij de behandeling van de begroting heeft de CDA-fractie een aantal voorstellen gedaan die met een (ruime) raadsmeerderheid zijn aangenomen.

Verborgen armoede
Omdat er steeds meer mensen zijn die met financiële uitdagingen kampen, hebben we bij de begroting een voorstel ingediend en het college gevraagd om oog te hebben voor het groeiend aantal mensen dat leeft in verborgen armoede. We hebben voorgesteld om hierop actie te ondernemen als onderdeel van de sociale hulpverlening, en actief samen te werken met de vrijwilligersorganisaties. Ook hebben wij gevraagd deze organisaties waar nodig (financieel) te ondersteunen, nu bij hen ook de druk toeneemt door de toestroom van meer mensen.

Inwoners hebben vaker te maken met financiële problematiek, maar zijn niet bekend bij de gemeente omdat ze geen uitkering ontvangen en geen gebruik maken van de beschikbare gemeentelijke minimaregelingen. Hierbij gaat het ook vaak om werkende mensen die door (plotselinge) bijzondere omstandigheden leven rond het sociaal minimum inkomen. Omdat zij niet bekend zijn bij de gemeente blijven deze mensen onder de radar.

Vrijwilligersorganisaties zoals de diaconie, de voedselbank en Stichting Burgerinitiatief vormen vaak het enige ondersteuningsaanbod voor deze inwoners. Ze bieden steun door onder andere het verspreiden van goederen en levensmiddelen. Wij hopen dat met ons voorstel meer mensen bereikt en geholpen zullen worden en vrijwilligers een steun in de rug ervaren.

Meer geld voor activiteiten kunst en cultuur
Daarnaast hebben op initiatief van de fractie Open het amendement "Meer geld voor activiteiten kunst en cultuur" ingediend. Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zijn belangrijke voorwaarden voor een levendige en betrokken samenleving. Wij vinden het van grote waarde dat jongeren al vanaf vroege leeftijd kennismaken met verschillende vormen van kunst en cultuur.

Wij willen extra middelen beschikbaar te stellen voor activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, en de samenwerking tussen de jongerenwerkers en de cultuurcoach stimuleren. Wij denken dan aan activiteiten via de bibliotheek, muziek op scholen, activiteiten in cultuurhuizen en musea, evenementen als het bloemencorso en carnaval en activiteiten van lokale makers van kunst en cultuur. Het budget voor kunst en cultuur is door dit voorstel met €45.000 per jaar structureel verhoogd.

Minder OZB-verhoging
Tenslotte hebben wij een voorstel ingediend om de Onroerendezaakbelasting (OZB) minder te verhogen. Omdat we de huizenbezitters op de Utrechtse Heuvelrug niet willen opzadelen met de voorgestelde OZB-verhoging van bijna 9%, hebben we voorgesteld om de OZB-opbrengst voor 2024 te verminderen met € 800.000, het OZB-percentage hierop aan te passen, en minder af te lossen op de schulden. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Het voorstel om de OZB-opbrengst te verminderen met € 400.000 heeft wel een meerderheid gekregen. Vorig jaar had de gemeente een overschot van €12 miljoen omdat veel geld door gebrek aan capaciteit en de krappe arbeidsmarkt niet uitgegeven kon worden. Wij vinden het dan niet logisch om voor zo’n grote OZB-verhoging te kiezen. Dit laatste voorstel heeft wel een meerderheid gekregen.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA-Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.