07 juli 2023

Raad stemt in met plan voor woningbouw in het stationsgebied Driebergen-Zeist

Raad stemt in met plan voor woningbouw in het stationsgebied Driebergen-Zeist

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist hebben samen een plan van aanpak geschreven voor een gebiedsvisie voor het gebied rondom het station Driebergen-Zeist. De gebiedsvisie is de eerste stap in de voorbereiding om de ontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken. In de raadsvergadering van 6 juli hebben we ingestemd met dit plan van aanpak. De gebiedsvisie zal samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden opgesteld worden.

In Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat (net als in de rest van Nederland) een grote behoefte aan (betaalbare) woningen die ook goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het stationsgebied is een plek die kansen biedt voor woningbouw en duurzame mobiliteit.

Participatietraject
De CDA-fractie vindt een goed participatietraject essentieel, met advies en inbreng vanuit de samenleving. Omwonenden maken zich zorgen over termen uit het plan van aanpak als: stadse allure, het niet beperken van de bouwhoogte en daarnaast over de bescherming van natuur en ecologie. Wij begrijpen deze zorgen en we willen dan ook dat hier voldoende naar wordt gekeken en dat omwonenden serieus worden meegenomen in het proces. Er zijn veel voorbeelden te vinden van nieuwbouw waarin het groen een geïntegreerde plek heeft, bijvoorbeeld groene flats, allerlei soorten groendaken, er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, we hebben het college gevraagd dit mee te nemen.

Een goed participatietraject betekent niet alleen de stem van omwonenden en de organisaties die opkomen voor de natuur en cultuurhistorische waarden, maar ook die van woningzoekenden, wat bij bouwprojecten veel moeilijker is en vaak over het hoofd wordt gezien. Verder staat in het plan van aanpak dat er behoefte is aan meer kantoorruimte. Wij vragen ons af of onze gemeente niet verzadigd is van kantoorruimte en of het wel nodig is om nog meer kantoorruime bij bouwen. Het college heeft toegezegd om hier onderzoek naar te doen.

Het CDA wil betaalbare woningen, waardoor het voor onze doelgroepen mogelijk wordt hier te blijven wonen of weer terug te keren in deze omgeving. Om dit te bereiken hebben we bij dit plan samen met andere partijen twee moties ingediend. De motie ‘Voldoende sociale woningen’ waarin we hebben gevraagd om naast de ambitie van 70% betaalbaar, een ambitie voor sociale woningbouw te hanteren van minimaal 40%. Dit is nodig omdat het percentage corporatiewoningen in onze gemeente slechts 23,9% bedraagt, wat ver onder het streefpercentage van 30% ligt.

Motie
Tenslotte hebben we een motie mede ingediend die ervoor moet zorgen dat de woningbouwcorporaties, waarmee prestatieafspraken zijn gemaakt, zo bij het verdere proces betrokken worden dat zij zoveel mogelijk de verhuurder kunnen worden van de sociale/betaalbare woningen in het gebied. Beide moties zijn aangenomen. We hopen dat er straks een nieuwe kern, ingepast in het landschap, gerealiseerd wordt, waar de bewoners zich verbonden voelen met de locatie, het omliggende gebied en de omliggende dorpen.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.