10 februari 2023

Voorlopige beslissing genomen over de co-creatie ‘Doe Maarn Mee'

Doe Maarn Mee

We hebben in de gemeenteraad een voorlopige beslissing genomen over de co-creatie ‘Doe Maarn Mee.’ Het college heeft de opdracht gekregen om twee scenario’s uit te werken: het scenario ‘Spreiding’ van de werkgroep en een variant waarbij de scholen op of nabij hun huidige locatie blijven. Met twee uitgewerkte voorstellen hopen we rond de zomer een goed afgewogen keuze te kunnen maken waar voldoende draagvlak voor is.

Begin dit jaar zijn de uitkomsten van de werkgroep ‘Doe Maarn Mee’ (DMM) aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er is veel werk verzet in de verschillende fasen van de co-creatie om tot dit gezamenlijke plan voor Maarn en Maarsbergen te komen. We hebben veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen en voor de werkgroep. Het was een ingewikkeld proces, met veel hobbels op de weg, wat ook nog eens werd bemoeilijkt en vertraagd door corona.

Doel
Het doel van ‘Doe Maarn Mee’ was om met behulp van co-creatie een plan uit te werken om de voorzieningen in Maarn en Maarsbergen toekomstbestendig te maken. Dit betekent op een zo goed mogelijke manier een (nieuwe) plek vinden voor het dorpshuis De Twee Marken, de sporthal, de bibliotheek, de twee scholen én de kinderopvang en daarbij ook woningbouw te realiseren.

Co-creatie
Er is hierbij gekozen voor ‘co-creatie’ waarbij de betrokken partijen (gebruikers, verenigingen, scholen, kinderopvang, BSO, gemeente etc.) met elkaar een gezamenlijk masterplan maken, waarvan de deelnemers zich mede-eigenaar kunnen voelen en waarvoor breed draagvlak bestaat. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en de focus op het resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

Spreiding
In het masterplan zijn drie scenario’s uitgewerkt: Alles op het Trompplein, Alles op de Planetenbaan en het scenario ’Spreiding.’ Er is gekozen voor dit laatste scenario, wat het volgende inhoudt:

  • Renovatie van de sporthal, de bouw van een nieuw, kleiner dorpshuis en woningbouw op het Trompplein
  • Nieuwbouw van de scholen (De Ladder en De Meent) en een kinderopvang op de Planetenbaan
  • Woningbouw op de Breeschotenlaan.

In totaal worden in dit scenario 54 woningen voorzien.

Wat vindt het CDA?
Wij vinden het als CDA goed onderbouwd waarom voor de spreidingsvariant is gekozen. Het is goed dat de sporthal wordt gerenoveerd (en niet gesloopt). Ook geeft dit scenario veel mogelijkheden voor gevarieerde en betaalbare woningbouw met daarbij voldoende ruimte voor groen, om het dorpse karakter van Maarn te behouden. De scholen komen verder van de snelweg te liggen en de verkeers- en parkeerdruk in het centrum van Maarn worden in dit scenario beter verdeeld dan in de twee andere scenario’s. Bovendien zijn de andere scenario’s vrij massaal en daarom minder aantrekkelijk.

Bezwaren
Het plan zoals het er nu ligt, voldoet niet aan de kaders die wij als raad hebben gesteld. Het is nog niet af. Er ligt geen plan voor het verkeer en parkeren. Hoe het verkeer veilig kan worden afgewikkeld op de Planetenbaan is nog niet helder. Veel inwoners hebben hun zorgen kenbaar gemaakt en voelen zich niet gehoord. Ook de veiligheid als het gaat om de afstand tot de hoogspanningslijnen op de Planetenbaan is nog onvoldoende duidelijk. Verder zijn de financiële consequenties voor onze gemeente niet uitgewerkt, net zo min als de exploitatie van het dorpshuis en de sporthal. Tenslotte weten we niet of de scholen met de verhuizing zullen instemmen. Pas wanneer deze onderwerpen goed zijn uitgewerkt kunnen we een definitief oordeel geven.

Amendement
Om een goed afgewogen keuze te kunnen maken is op diverse punten een nadere uitwerking nodig. Vandaar dat we met alle raadsfracties een gezamenlijk amendement hebben ingediend (klik hier voor het amendement PDF). Hierin vragen we om onderzoek naar o.a. de verkeersveiligheid en wat een veilige en gezonde afstand is tot de hoogspanningslijnen en de snelweg. Verder vragen we het college om in gesprek te gaan met de verenigingen die gebruik maken van de sportvelden, en om natuurwaarden te behouden. Parallel aan dit onderzoek willen we dat het college uitwerkt wat de consequenties zijn wanneer de scholen worden gebouwd op of nabij de locaties waar ze nu ook staan. Wat betekent dit voor woningbouw, verkeer, parkeren, veiligheid etc. We hopen dat met twee uitgewerkte voorstellen een goede afweging gemaakt kan worden.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.