Goede voorzieningen in ieder dorp

De eigenheid van ieder dorp is een belangrijk speerpunt voor het CDA. Leefbaarheid van de woonomgeving is van cruciaal belang om tot een geliefde plaats van wonen, recreëren en werken te komen. Het CDA wil ieder dorp verlevendigen door de centrumfunctie in het dorp te versterken zonder daarbij het dorpse karakter te verliezen.

Toegankelijke (dorps)voorzieningen

Het CDA wil werk blijven maken van goede en toegankelijke (dorps)voorzieningen, dichtbij mensen, voor zorg en welzijn zoals buurthuizen, inloopgelegenheden, bibliotheken, medische voorzieningen en andere voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, voor zowel jongeren als ouderen.  Ieder dorp zou  een hart moeten hebben, waar het goed samenkomen is, waar gegeten en gewinkeld kan worden en waar het mogelijk is om samen te genieten in parken en groenvoorzieningen. We willen een hart voor Maarsbergen, een plein voor ontmoeting, en de centrumvisie voor Driebergen moet uitgewerkt worden. Het CDA kiest ervoor dat ieder dorp een eigen budget krijgt voor leefbaarheid, waarmee bewoners invulling kunnen geven aan het verbeteren van de voorzieningen in het dorp. Inwoners van het dorp kunnen aanspraak maken op dit budget via belangenverenigingen. De gemeente moet zich hierbij transparant, dienstbaar en ondersteunend opstellen.

Helderheid bij participatietrajecten

We zijn een groot voorstander van burgerparticipatie. Er moet meer gebruik gemaakt worden van de denk- en daadkracht van onze inwoners. Onder andere door te investeren in nieuwe vormen van verregaande participatie, zoals co-creatie en het “right to challenge” (inwoners mogen zelf een initiatief/plan indienen). Participatie is vooral belangrijk bij het ontwikkelen van de toekomstvisie 2040 die door het CDA gezien wordt als een belangrijke pijler onder alle keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Het CDA blijft de komende jaren intensief in gesprek met inwoners over hoe de gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien.

Verenigingen en clubs

Het belang van verenigingen en de vrijwilligers die zich inzetten voor onze samenleving is groot. Het CDA vindt het belangrijk dat al onze inwoners zich kunnen ontwikkelen via sport, onderwijs, muziek, toneel, religieuze instellingen of andere culturele activiteiten. Van sportclub tot harmonie en van historische vereniging tot Rotary, van bloemencorso tot avondvierdaagse en Koningsdag, alles draagt bij aan een leefbare gemeenschap. Ter ondersteuning stelt het CDA voor de activiteitensubsidie om te zetten naar een structurele exploitatiesubsidie, waardoor verenigingen meer zekerheid en minder administratieve regels ervaren.

Dorpshuizen

Het CDA koestert sociaalculturele ontmoetingscentra zoals De Twee Marken, De Binder, het Cultuurhuis en de Allemanswaard. Het CDA streeft naar een ontmoetingsplek in ieder dorp en wil daar subsidie voor verlenen. Bekeken  wordt hoe de ontmoetingsfunctie van de Cultuurhoek in Driebergen kan worden versterkt.

Onderwijs

Het CDA wil een basisschool in ieder dorp, waaronder Maarsbergen en Overberg,  behouden. De middelbare scholen zijn belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De scholen kunnen dan ook op de steun van het CDA rekenen.

Het CDA vindt dat de gemeente in samenwerking met scholen, sportclubs en verenigingen voorlichting kan verzorgen t.a.v. een gezonde leefstijl, duurzaamheid etc. De gemeente stimuleert dit door het geven van subsidies.

Sportvoorzieningen

We koesteren onze sportvoorzieningen. Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Ook draagt sport bij aan de sociale integratie die het ‘meedoen’ stimuleert. De gemeente gaat de uitdaging aan om de sportiefste en kindvriendelijkste gemeente van Nederland te worden. Hiertoe worden extra sportfaciliteiten buiten aangelegd.

Kunst en cultuur

Het CDA vindt dat de gemeente zorg moet dragen voor een stimulerend kunst- en cultuurbeleid met daarin aandacht voor zowel de professionele als de amateurkunst. De gemeente bevordert daarbij via onder meer kunstfestivals de onderlinge samenwerking en samenhang zodat optimaal van de beschikbare middelen voor Kunst en Cultuur gebruik gemaakt kan worden.

Zwembaden

Het CDA wil de huidige zwembadvoorzieningen in Doorn, Driebergen en Leersum in stand houden voor, onder andere, het schoolzwemmen.

Recreatie en toerisme

Onze gemeente is heel aantrekkelijk voor toeristen en recreanten door haar bijzondere karakter en prachtige natuur. Het CDA wil dat de balans gezocht wordt tussen recreëren, natuurbehoud, en het instandhouden van voldoende en gevarieerde middenstand en leefbaarheid voor inwoners. Om deze reden wil het CDA de uitbreiding van grootschalige verblijfsrecreatie inperken. Het CDA is, mits ecologisch verantwoord, voorstander van het aanleggen van een zogenoemd boomtoppenpad, dat op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier het landschap en de bossen voor mensen toegankelijk maakt.

Cultuurhistorie

De gemeente is rijk aan cultuurhistorie. Behoud / herstel van de natuurlijke landschappelijke en cultuurhistorische omgeving in onze dorpen moet worden nagestreefd.

Fruitbomen

Het CDA heeft een integrale kijk op vergroening, gezondheid en welbevinden. Daartoe stelt het voor om bij alle scholen en sportvoorzieningen fruitbomen te planten. Kinderen zijn hierdoor in staat hun eigen fruit te plukken. Dit levert een bijdrage aan de biodiversiteit en een gezonde leefstijl in de gemeente.

Muziek op school

Het CDA is een groot voorstander van meer muziek op school. Daartoe wordt jaarlijks, in samenwerking tussen gemeente, muziekscholen en scholen, een scholenmuziekconcours georganiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.