Betaalbare woningen

Het CDA wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om betaalbaar te wonen. Met name voor starters is het momenteel vrijwel onmogelijk een betaalbare woning te bemachtigen. Om onze dorpen leefbaar te houden is het belangrijk ook jongeren een kans te geven zich te vestigen. Gezien het huidige woningtekort en de leefbaarheid van de gemeente is woningbouw topprioriteit voor het CDA. We willen echter pleiten voor een aanpak vanuit visie; deze mooie gemeente verdient het om niet te verworden tot een ‘postzegelverzameling’ van niet bij elkaar passende wijken, woningen en het landelijke gebied. Het CDA wil, in samenwerking met een landschaps- en stedenbouwkundig architect, komen tot het ontwikkelen van een samenhangend, duurzaam visionair beleid op het terrein van woningbouw.

Versnellen woningbouw

We willen de bouw versnellen. Dit is belangrijk om de doorstroom te bevorderen. Het CDA wil bouwen voor onze eigen inwoners, op de geschikt bevonden inbreidingslocaties, locaties in de kernrandzones, het mariniersterrein en in het stationsgebied. Ook het bouwen buiten de bebouwde kom in Overberg en Maarsbergen wordt door het CDA ondersteund, mits dit niet ten koste gaat van kwetsbare natuur. Eventuele nieuwe bouwlocaties moeten voorafgaand op basis van goede en degelijke onderzoeken afgewogen kunnen worden op natuurwaarden, agrarische belangen en duurzaamheid. Eventuele bouwlocaties bij voorkeur situeren bij (toekomstige) OV knooppunten of verkeersknooppunten. Bereikbaarheid dient zo min mogelijk verkeersbewegingen in de woonstraten te veroorzaken.

Het splitsen van grote woningen, of bedrijfspanden in kleinere units moet in beginsel mogelijk zijn. Cultuurhistorische belangen dienen hierbij te worden meegewogen.

Woningen bouwen voor jong en oud

 

We willen passende woningen voor jong en oud, zodat het mogelijk wordt om in het eigen dorp te blijven wonen. Het CDA vindt dat in de gemeente bij voorkeur sociale en middenklasse woningen in de huursector, in samenwerking met de woningcorporaties gebouwd moeten worden. Die woningen dienen duurzaam en levensloopbestendig te zijn. Bij eventuele bouwlocaties krijgen de woningcorporaties, binnen de financiële mogelijkheden, voorrang voor sociale en midden huurwoningen.  Zo gaan we de wachtlijsten voor woonruimte te lijf. Bij nieuwbouw van scholen is het CDA voorstander van het daaraan koppelen van woningbouw. Door de toename van het aantal zelfstandig wonende hulpbehoevende ouderen vragen wij daarbij ook aandacht voor de toepassing van woon-zorgconcepten. We zijn voorstander van het voortzetten van de blijver lening.

Dorpsleven in het groen

We willen niet dat dorpen helemaal volgebouwd worden waardoor de woonkwaliteit wordt aangetast. Daarom wil het CDA hoogbouw uitsluitend op plaatsen waar het dorpse karakter niet wordt aangetast, zoals het stationsgebied bij Driebergen. Ook op belangrijke speelplekken/trapveldjes of op plaatsen van grote cultuurhistorische of ecologische waarde willen wij geen woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.