Duurzame en groene gemeente

Het CDA staat voor een gemeente die we op een goede manier door kunnen geven aan toekomstige generaties. Dit betekent dat investeren in duurzaamheid een belangrijke belofte is.

Duurzame energie opwekking

Het CDA ziet gezien de ontwikkelingen in ons wereldwijde klimaat de noodzaak van zowel energiebesparing als ook van een energietransitie naar duurzame energie. Onze gemeente dient haar bijdrage te leveren. Met het oog op de eigenheid van onze gemeente wil het CDA daarbij inzetten op zonne-energie, waterkracht en innovatieve technieken zoals de ultradiepe geothermie. Een gezond bos en verdere aanplant van bos zorgen tevens voor het afvangen van de CO2 uitstoot. Het aanleggen van zonneparken is volgens het CDA pas aan de orde als de mogelijkheden voor zonnepanelen op bestaande daken onvoldoende zijn

In onze gemeente is geen geschikte locatie voor windmolens/windturbines. 

Postcoderoos-projecten en energiecoöperaties tussen bedrijven en burgers worden gestimuleerd. Onder andere door een gezamenlijke inspanning te doen om voldoende geschikte grote daken en terreinen voor de opwekking van zonne-energie te vinden. Het CDA wil 'zon op bedrijfsdaken' maximaal stimuleren.

Duurzame maatregelen

De gemeente ondersteunt de burgers en bedrijven in het nemen van maatregelen gericht op verduurzaming.  Met name maatregelen gericht op energiebesparing van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dorpsvoorzieningen krijgen daarbij de aandacht.

De gemeente initieert en stimuleert collectieve inkoopcombinaties met betrekking tot het verduurzamingsbeleid.

Het CDA wil verder via een lokaal klimaatakkoord een maatschappelijk contract sluiten waarbij overheid, bedrijven en burgers zich committeren aan een gezamenlijke inspanning om een effectief klimaatbeleid te voeren.

Duurzame mobiliteit

We willen dat er werk wordt gemaakt van duurzame mobiliteit die veilig, comfortabel en minder belastend is voor het milieu. Het CDA is van mening dat de fiets in principe voorrang heeft op de auto. Daarom is het CDA vóór een fietssnelweg tussen Wageningen en Utrecht.

De gemeente stimuleert dat vervoersmaatschappijen, actief in onze gemeente, als ook  het eigen wagenpark in onze gemeente, overgaan op elektrische aandrijving dan wel via waterstof. Verder wordt het aantal elektrische laadpalen flink uitgebreid en wordt er bekeken of er een waterstofgas/tankstation in onze gemeente kan komen. 

Recycling afval

We zetten in op het stimuleren van hergebruik van afval en materialen. Op basis van een evaluatie wordt gekeken naar de mogelijkheden de toegang tot de milieustraat te optimaliseren.

Het ophalen van afval wordt goed afgestemd op de werkelijke behoefte. Het CDA is niet voor differentiatie van de afvaltarieven.

Landschap

Het landschap in onze buitengebieden draagt bij aan het welzijn van mens en dier. Voor het CDA moeten alle ingrepen in het landschap zorgvuldig worden overwogen. Dit geldt ook voor de opwekking van duurzame energie. We moeten zuinig zijn op onze mooie omgeving.

Het CDA wil krachtig inzetten op het stimuleren van de biodiversiteit passend bij de eigenheid van onze natuur. Hierbij wordt ingezet op ecologisch bermbeheer, beperken van plastic gebruik etc

De vitaliteit van onze bossen en heide is van groot belang voor zowel de natuur als voor het vastleggen van CO2.  Het CDA wil een plan van aanpak voor deze vitaliteit waaronder een plan van aanpak in het tegengaan van de verdroging.

Het CDA wil een (pro)actiever beleid in het tegengaan van invasieve flora (zoals de Japanse duizendknoop) als de invasieve fauna (zoals de eikenprocessierups)

Agrarische bedrijven

Bedrijven met een grote uitstoot van stank, stikstof, fijnstof en andere voor de mens en de natuur schadelijke elementen horen niet thuis in kernrandzones van onze dorpen. Het CDA vindt dat de gemeente daarvoor geen vergunningen meer mag verlenen, maar wel moet helpen, indien mogelijk, met het vinden van oplossingen.

Fairtrade Gemeente

We willen een Fairtrade Gemeente blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.