Gezonde financiën

Het is van groot belang dat het huishoudboekje van de gemeente duurzaam op orde is. Het in evenwicht brengen van de uitgaven en inkomsten, waarbij doelgericht keuzes gemaakt worden, is daarom één van de speerpunten van het CDA voor de komende jaren.

Transparantie en zorgvuldigheid

Het CDA heeft blijvende aandacht voor de financiële positie van de gemeente. Uitgangspunten zijn zorgvuldigheid, transparantie en acceptabele lokale lasten.

Efficiënte organisatie

Het CDA streeft naar een efficiënte ambtenarenorganisatie met beperkte overheadkosten. Het CDA zet in op een substantiële reductie (doel 25%) van de inhuur van extern personeel, waarmee de totale loonsom van het ambtenaren apparaat beduidend lager zal uitvallen.

OZB-belasting

Mede dankzij het CDA is de stijging van de OZB-belasting zoveel mogelijk beperkt gebleven. Het CDA wil de stijging van de OZB-belasting beperken tot de inflatie.

Gemeentelijke schuldenlast

Het CDA ziet de noodzaak om de schuldenlast van de gemeente te verlagen. We willen de daarbij de norm vanuit de VNG volgen om de schuld terug te brengen van 130% naar 100% van de totale jaarbegroting van de gemeente. Door onvermijdelijke investeringen in maatschappelijke voorzieningen is deze te hoog. We willen echter niet dat de aflossing ten koste gaat van de voorzieningen in onze dorpen. Echter, schuldreductie is pas realistisch bij een overschot op de begroting en een robuust eigen vermogen.

Versterken financiële (reserve) positie

Voordat we kunnen overgaan tot schuldreductie willen we eerst het eigen vermogen op peil brengen om tegenvallers op te vangen. Op basis van de afgelopen jaren vindt het CDA een minimum van €. 15 mln. realistisch. Ook voor het opvangen van risico’s die bekend en deels beheersbaar zijn. Dit is een goed streven om dat in de volgende raadsperiode tot 2026 te realiseren, bijvoorbeeld door incidentele meevallers hiervoor te gebruiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.