Ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid

Het CDA wil dat de gemeente actief blijft bijdragen aan het aantrekkelijk maken van het ondernemersklimaat. Speciale aandacht is vooral nodig voor startende en kleine ondernemers en winkeliers. Zeker in deze onzekere tijden is dit extra belangrijk.

Zelfstandigen en zzp’ers

Het CDA vindt het belangrijk dat zelfstandigen, onder wie zzp’ers die zijn getroffen door de coronamaatregelen, goed worden ondersteund door de gemeentelijke instanties. De regeldruk moet hiertoe verlicht worden, zoals versoepeling van regels voor thuiswerken.  Eigen ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.

Ondernemersklimaat

De bedrijven-investeringszones (BIZ) worden voortgezet. Zo wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving van bedrijven. We zetten met de ondernemers in op het verruimen van werkgelegenheid in de gemeente. Het CDA wil dat de gemeente actief blijft bijdragen aan het aantrekkelijk maken van het ondernemersklimaat. Hiertoe versnellen we het afgeven van vestigingsvergunningen en verbeteren we de infrastructuur.

Agrarische bedrijven

De agrarische sector is van zeer groot belang voor de voedselvoorziening in ons land en van enorme betekenis voor onze export. De sector staat echter, om een veelheid van redenen, op een keerpunt van verstrekkende omvang. Het CDA vindt dat de gemeente innovatie in deze sector moet stimuleren, zodat deze is toegerust voor de toekomst. Hierbij is aandacht voor en wordt gestreefd naar natuur inclusieve landbouw, c.q. kringlooplandbouw.

Iedereen doet mee

Er moet lokaal gewerkt worden om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Het CDA wil dat inwoners zoveel mogelijk meedoen, niet worden afgeschreven en naar vermogen iets betekenen voor de samenleving. De gemeente verleent langere termijnondersteuning aan de BIGA-groep (Buitengewoon In Gepaste Arbeid) om deze doelen te bereiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.