Schone, leefbare, veilige straten en wijken

Het CDA staat voor een veilige en gezonde leefomgeving. Dit zien we als een basisvoorwaarde voor een geliefde plaats om te kunnen wonen, recreëren en werken. Veiligheid geldt zowel op fysiek als sociaal gebied.

Onderhoud buitenruimte

Het CDA hamert al jaren op het feit dat het onderhoud van straten en wijken tekort schiet. De inzet van mensen met participatiebanen is een manier om het onderhoudsniveau van de buitenruimte te verbeteren. Daarbij vinden we het van groot belang dat in de wijken ruimte is voor biodiversiteit. Hiertoe krijgen alle dorpen inspraak in en budget voor onderhoud en aanzicht van de buitenruimte. Het CDA streeft naar zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer. Uitgangspunt is dat natuurterreinen, bomen en bossen gevrijwaard worden van verdere aantasting en een beheer krijgen gericht op kwaliteitsverbetering en indien mogelijk uitbreiding in oppervlak dan wel aantal.

Verkeersveiligheid

Er moet veel aandacht zijn voor de verkeersveiligheid, vooral op de steeds drukker wordende fietspaden en onverlichte wegen. Dit vooral ook voor naar school gaande kinderen. Fietsers moeten waar mogelijk, voorrang krijgen op auto’s. De oversteekplaatsen in onze gemeente moeten overal veilig gemaakt worden. Het CDA is daarom voorstander van de fietstunnel bij de Donderbergrotonde in Leersum.

Veilige buurten en dorpen

Het CDA wil de veiligheid van buurten en dorpen als permanent aandachtspunt; dit mede door de voortdurend veranderende criminaliteit en de toenemende ondermijning. Naast de inzet van de politie, kunnen buurtpreventieteams het veiligheidsgevoel vergroten. Sociale media zoals de buurtapp hebben hier in het verleden aan bijgedragen. Dergelijke initiatieven ondersteunen wij. Wij vinden dat er vaker gebruik moet worden gemaakt van de zeer effectieve kentekencontrole.

Coffeeshops

Het CDA is geen voorstander van coffeeshops, zeker niet dichtbij scholen. We willen een gedegen aanpak van eventuele overlast en geen uitbreiding van het aantal coffeeshops. Bij herhaalde overlast moet de coffeeshop gesloten worden.

Bereikbare voorzieningen

Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en winkels vinden wij van groot belang. Dit gaat hand in hand met de verkeersveiligheid, genoeg parkeerruimte, voldoende openbaar vervoer en de belbus voor mensen die minder mobiel zijn. Het CDA is tegen invoering van betaald parkeren. Het CDA vraagt specifieke aandacht voor de Noord-Zuid verbindingen in de dorpen (de zogenaamde buslussen).

Kindvriendelijke wijken

Het CDA vindt kindvriendelijke wijken van zeer groot belang. Ieder kind verdient een veilige en prettige leefomgeving met veilige speelmogelijkheden op afzienbare afstand van zijn/haar huis. Het openstellen van schoolpleinen na schooltijd draagt daartoe bij.

Tankstations Maarsbergen

Het CDA wil dat er een oplossing komt voor de 2 overlast gevende tankstations in Maarsbergen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.