Zorg voor elkaar

Het CDA pleit voor zorg dichtbij mensen. De gevolgen van Corona op het fysiek en geestelijk welzijn van de inwoners zijn groot. Het CDA zet in op een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en hulp bieden waar dat nodig en mogelijk is. De gemeente ondersteunt de benodigde infrastructuur. Hierbij is het van belang dat de afstand tussen de behoefte aan zorg en de uiteindelijke zorgverlener zo kort mogelijk wordt gehouden. Het CDA wil vol inzetten op preventie. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van nabuurschap. Concreet betekent dit het volgende:

Steun aan mantelzorgers

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Het CDA pleit voor minder regels, meer ruimte en goede ondersteuning van mantelzorgers in ieder dorp. 

 • we ondersteunen het mantelzorgcompliment en willen meer aandacht hiervoor.
 • we willen het aanbod van respijtzorg (tijdelijke vervanging van zorgverlening) vergroten en de aanvraag eenvoudiger maken.
 • om mantelzorgers beter in staat te stellen hun zorg voor partner/ouder/kind vol te houden moet de gemeente pro-actiever zijn en wijzen op de mogelijkheden die er zijn om zorg te verlichten. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over de mogelijkheid van de aanschaf van hulpmiddelen om zorg gemakkelijker te maken. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen kan veel overbelasting voorkomen.
   

Goede samenwerking tussen de reguliere en informele zorg moet vanzelfsprekend zijn. Dit betekent dat de bouw van een aparte, tijdelijke (voor de duur van de mantelzorgperiode) wooneenheid voor mantelzorgers bij de woning van degene(-n), die zij verzorgen (en vice versa) laagdrempeliger wordt.

Bestrijden eenzaamheid

De bestrijding van eenzaamheid is zeker nu van groot belang. Door corona kwamen mensen vaak minder buiten de deur en ontvingen weinig bezoek. Het CDA wil dat hier vanuit de gemeente blijvende aandacht voor is en we roepen iedereen dan ook op om door te gaan met de mooie initiatieven van inwoners en organisaties die tijdens de coronacrisis ontstonden.

Eenzaamheid is ook een serieus risico voor jongeren. We stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de zorg voor jongeren en betrokkenheid bij sport, onderwijs en de cultuursector.

Gezin en kinderen

Het CDA komt op voor de belangen van kinderen. Kinderen in kwetsbare gezinnen moeten kunnen rekenen op een sociaal vangnet met hulp en ondersteuning en iemand die voor hen opkomt. In de jeugdzorg zijn nog  veel problemen. Door een goede samenwerking tussen gemeente, huisartsen, scholen, jeugdhulpverlening en verenigingen in de regio kan dit aangepakt worden. We willen voorkomen dat kinderen tussen de wal en het schip geraken.

 • het aantal kinderen dat in armoede opgroeit moet worden teruggedrongen. De RDWI (Regionale sociale dienst) moet in samenwerking met de dorpsteams kwetsbare gezinnen beter in beeld zien te krijgen en ondersteunen op het gebied van werk en inkomen.
 • de gemeente moet kijken welke zorg echt nodig is en grip krijgen op de toegankelijkheid tot deze zorg. De focus moet komen te liggen op het normaliseren en het de-medicaliseren waar dat mogelijk is.
 • er moeten hogere eisen worden gesteld aan zorgaanbieders.
 • in situaties waarin meerdere instanties betrokken zijn, is er één eindverantwoordelijke (één gezin > één plan > één regisseur).
 • dyslexie-problematiek gaat van jeugdzorg naar onderwijs, met de budgetten die daarbij horen.
 • bij problemen in het gezin of een moeizame scheiding staat het belang van de kinderen voorop. Laagdrempelige (relatie)hulp voor ouders en kinderen moet dichtbij beschikbaar zijn.

Vluchtelingen

Het CDA vindt dat onze gemeente een taak heeft om hulp te bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Met de ervaring die onze gemeente in huis heeft moeten wij als dat nodig is, in samenspraak met het COA en in overleg met omliggende gemeenten, een bijdrage leveren aan veilige huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers en hen voorbereiden op hun toekomst in Nederland of elders.

Statushouders

Het CDA wil dat de gemeente statushouders begeleidt naar huisvesting, onderwijs en werk om de integratie te bevorderen.

Preventie

Het CDA wil dat de gemeente voorwaarden schept voor het voorkomen van situaties waarbij de fysieke of geestelijke gezondheid in het nauw komt. Denk hierbij aan het voorkomen van schulden door het inzetten van schuldhulpmaatjes. Het stimuleren van samenwerking tussen huisartsen en sociale hulpverleningsinstanties en dorpsteams is hierbij cruciaal. We pleiten voor het voortzetten van de praktijkondersteuning bij de huisarts en opvoedondersteuning ten behoeve van de jeugdzorg. Met preventie is nog veel gezondheidswinst te behalen. Meer aandacht voor gezond eten, sporten, overgewicht en niet-roken vergroot de kwaliteit van leven en verlaagt de druk op de zorg.

 • we zetten in op actieve gezondheidspreventie met laagdrempelig advies over gezond leven en bewegen.  
 • we steunen het initiatief ‘Gezonde Generatie.’ Dit initiatief streeft ernaar dat kinderen en jongeren de vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Het doel is dat de Nederlands jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld.
 • sport en gezondheidspreventie zijn een gouden koppel. We blijven de overeenkomst die de gemeente heeft met JOGG ondersteunen. JOGG is een landelijke beweging die erop gericht is om met verschillende partijen te werken aan een gezonde omgeving voor ieder kind. De samenwerking met JOGG is door corona meer dan nodig.

Iedereen doet mee

Er moet voldoende aandacht zijn voor de kwetsbare groepen. De armoede door de crisis zal gaan toenemen bij mogelijk kwetsbare groepen, bijvoorbeeld bij eenoudergezinnen, migranten en jongeren. Wij vinden als CDA dat er veel aandacht moet blijven voor deze groepen die veelal kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het bestaande, ruimhartige, minimabeleid willen we voortzetten.

 • we steunen de preventieve aanpak van de Stichting Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug om signalen van financiële problemen eerder in beeld te krijgen zodat inwoners sneller ondersteund kunnen worden.
 • het initiatief ‘Grip op Geldzaken’ van de sociale dorpsteams, Schuldhulpmaatje, Humanitas en de RDWI in Doorn en Driebergen, waar inwoners terechtkunnen met vragen over geld, willen we behouden.

Laaggeletterdheid

Nu al hebben 2,5 miljoen mensen in ons land in het dagelijks leven moeite met lezen en schrijven. Het zet mensen op achterstand en leidt tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Wij willen hier als CDA blijvende aandacht voor. We ondersteunen daarom de initiatieven van Bibliotheek Z-O-U-T, Taalhuis Utrechtse Heuvelrug en Stichting Lezen & Schrijven.

Dementievriendelijke gemeente

Het CDA wil dat onze gemeente blijft werken aan een dementievriendelijke gemeente. Het CDA wil actie om het aantal dementie-vriendelijke ondernemers verder uit te breiden. Dit is belangrijk vanwege de vergrijzing en omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.