23 januari 2024

CDA Zeist stelt schriftelijke vragen over sluiting sportkantine Dijnselburg

Het CDA Zeist heeft op dinsdag 23 januari 2024 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de sluiting van de sportkantine Dijnselburg. Onderstaand treft u de schriftelijke vragen:

 

Geacht college,

De fractie van het CDA Zeist heeft gesproken met de ondernemer die het beheer, horeca en de schoonmaak uitvoert van sporthal Dijnselburg. Uit dit gesprek is gebleken dat de gemeente het contract met de ondernemer per 1 januari 2025, na een jarenlange relatie, heeft opgezegd.

In de opzegging is de volgende reden aangegeven door de gemeente:

De reden van onze opzegging is dat wij van mening zijn dat de huidige exploitatie van de sportkantine niet meer past bij de visie en het beleid van de gemeente voor deze sportkantine, waarbij we de exploitatie van de kantine belangrijk vinden vanuit het maatschappelijk belang en ondersteunend aan de sporters van Sporthal Dijnselburg. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat de wijze van uw exploitatie van sportkantine steeds meer is verschoven naar commerciële horeca activiteiten waarbij het bedienen van de sporters slechts een klein onderdeel is geworden van uw activiteiten. Daarmee zijn de originele intenties verloren gegaan die partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de huurovereenkomst namelijk de exploitatie van enkel een sportkantine.

U heeft tijdens de gesprekken aangegeven dat u geen gezonde exploitatie kunt voeren indien u alleen de sporters mag bedienen. U geeft aan de inkomsten nodig te hebben uit feesten en partijen. De gemeente beseft dat daarmee de belangen teveel uit elkaar zijn gelopen en wil zich heroriënteren op de inzet van de sportkantine vanuit de oorspronkelijke doelstellingen.

Naar aanleiding van uw opzegging heeft de ondernemer besloten reeds eerder te stoppen met hun activiteiten in sporthal Dijnselburg. Hierbij speelt ook me de wijze van communiceren vanuit de gemeente en de slechte verstandhouding tussen de ondernemer en contactpersonen vanuit de gemeente.

VRAGEN

1. Wat is de visie van de gemeente ten aanzien van de exploitatie van de sportkantine?

2. Zijn er klachten bekend van gebruikers van de sporthal Dijnselburg ten aanzien van het beheer, horeca en de schoonmaak die uitgevoerd werden door de ondernemer?

3. Waarom heeft de gemeente jarenlang de wijze van de uitvoering van de horeca goed gevonden en, mocht dit al niet passen in uw visie, gedoogd?

4. Wat moeten wij verstaan onder: heroriënteren op de inzet van de sportkantine?

5. Bent u op de hoogte van de zorgen van gebruikers ten aanzien van het vertrek van de huidige ondernemer ten aanzien van het beheer, de horeca en de schoonmaak en de meldingen die hierover bij de gemeente gedaan zijn en zo ja: wat is uw reactie hierop geweest naar de melders?

6. hoe zorgt u voor continuïteit van het beheer, horeca en de schoonmaak na het vertrek van de ondernemer?

7. Wat zijn de kosten die de gemeente moet maken door het opzeggen van het contract met de ondernemer?

8. Was u op de hoogte van de slechte verstandhouding tussen de ondernemer en de contactpersonen vanuit de gemeente en wat heeft u hier aan gedaan deze te verbeteren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.