CDA Zeist 1. Marcel Fluitman
22 maart 2022

Duidingsdebat uitslag verkiezingen 2022

Tekst uitgesproken door lijsttrekker Marcel Fluitman op maandag 21 maart 2022 n.a.v. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Voorzitter,

Dank aan GroenLinks om vanavond duiding te kunnen geven aan de verkiezingsuitslag.

In de uitnodiging zijn vier vragen gesteld.

  • Betekenis uitslag.
  • Wat zie je als de belangrijkste opgaven voor Zeist komende 4 jaar.
  • Hoe kijk je aan tegen de samenwerking binnen de raad en met de samenleving.
  • Welke opdracht wil je de informateur meegeven

Betekenis uitslag

Het CDA Zeist feliciteert de winnaars van deze verkiezingen.

D66 met een winst van: 4,18%

Groen Links: 0,98%

PVDA: 0,2%

Felicitaties ook aan Zeister Belang die nu zelfstandig gekozen is in de gemeenteraad.

Het CDA is blij met het eigen behaalde resultaat bij deze verkiezingen. Met meer stemmen als in 2018 en een groei van 0,4% heeft de Zeister kiezer, in tegenstelling tot de landelijke trend, het werk van het CDA in de afgelopen vier jaar positief gewaardeerd. Wij danken dan ook alle inwoners die hun stem op ons hebben uitgebracht. Het CDA is nu de vierde partij in Zeist.

Daar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Naast de VVD 4,02% , SP 1,22% en CU/SGP 0,36%  zien we ook dat in tegenstelling tot de landelijke trend de lokale partijen verlies hebben geleden: Seyst.NU 2,5% en NDZ 2,79%.

Als we nu kijken naar de zetelverdeling dan is er de volgende verschuiving waar te nemen: 2 zetels eraf bij de VVD en twee zetels er bij, bij D66 en NDZ verliest een zetel aan Zeister Belang. De overige partijen zijn qua zetelaantal gelijk gebleven. En door deze verschuiving is Groen Links de grootste partij geworden met een gelijk aantal zetels.

Wat voorts nog opvalt is dat er binnen de ‘oude’ coalitie twee partijen zijn die stemmenwinst hebben behaald: Groen Links en het CDA.

Opkomst landelijk: 50,3% was 54.9) : in Zeist: 56% (was 58,6): aandacht van de kiezer vasthouden.

Op de vraag die nu wordt gesteld: wat is de betekenis van deze uitslag dan is dit het beeld van het CDA.  Een groot deel van de Zeister kiezer is tevreden met hoe het nu gaat. De verschuivingen zijn niet groot.  Wel is er een duidelijk signaal afgegeven door de wisseling van 2 zetels tussen VVD en D66. Dit zal dan ook zichtbaar moeten worden in een nieuw collegeakkoord.  

Wat zie je als de belangrijkste opgaven voor Zeist komende 4 jaar

Een groene Zeister samenleving waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen

Voor CDA Zeist telt ieder mens, ieder mens is gelijkwaardig aan de ander. Maar in de praktijk van alledag is dat helaas niet altijd vanzelfsprekend. Hoewel artikel 1 van de Grondwet duidelijk gebiedt dat mensen in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, ondervinden velen in ons land discriminatie. CDA Zeist wilt ook in onze eigen gemeente strijden voor gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen. Het CDA Zeist zet onder andere in op investeren in jeugd en ouderen zorg zoals Jongeren op gezond gewicht, schuldenaanpak, digitale educatie voor ouderen en het tegen gaan van eenzaamheid onder jong en oud en ontmoeten: Kunst, cultuur, festivals en meer om Zeist te laten bruisen.  

Je thuis voelen in Zeist

In Zeist wonen we gemixt; jong, oud, hoog- en laagopgeleid en vinden elkaar in dezelfde flat, in dezelfde straat en wijk. CDA Zeist is van mening dat door elkaar te ontmoeten begrip voor elkaar ontstaat. Zo creëren we een gemeenschap waar iedere inwoner van Zeist zich thuis voelt. CDA Zeist vindt het belangrijk dat wijken grondig worden aangepakt, Kerckebosch en Vollenhove zijn hier goede voorbeelden van. Voor het CDA Zeist is het daarbij belangrijk dat het karakter van de verschillende kernen behouden blijft. Voorts wil het CDA dat er gebouwd gaat worden in Zeist om een bijdrage te leveren aan het tekort aan (betaalbare) woningen.

Duurzaam en gezonde economie

De klimaatcrisis en de coronapandemie vertellen ons in alle urgentie dat de leefbaarheid van de aarde voor mens, dier en natuur op het spel staat. Het is van belang om de komende jaren nieuwe voorstellen te doen voor een gezonde leefomgeving en leefstijl. CDA Zeist heeft daar de instelling dat onze fundamentele doelen helder zijn: Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Ook onze gemeente en inwoners moeten daaraan bijdragen. Zo zal CDA Zeist Concreet invulling geven aan de regionale energiestrategie (RES), stimuleren van zonne-energie op de Zeister daken en het aanbieden van een energiescan aan de inwoners.

Dienstbare overheid

Het CDA Zeist ziet een verharding in de samenleving en een toename van polarisatie. Juist in deze tijd moeten wij samen met de inwoners bouwen aan de toekomst van Zeist waar we oog en begrip hebben voor elkaar én elkaar ruimte geven en iets gunnen. Mensen vormen in al hun verscheidenheid een samenleving met elkaar, en dat als zodanig maakt dat we een gemeenschap vormen. Daarom zal CDA Zeist zich blijven inzetten voor de menselijke maat bij de uitvoering van wet- en regelgeving, met name voor de meest kwetsbare groepen en erop inzetten dat de gemeente blijft investeren om armoede tegen te gaan en de leefomstandigheden waar nodig te verzachten.

Hoe kijk je aan tegen de samenwerking binnen de raad en met de samenleving

Het CDA kijkt uit naar een plezierige samenwerking in de raad waar ruimte is om elkaars standpunten uit te wisselen en waar nodig de verschillen duidelijk te maken. Dit op een respectvolle manier zonder polarisatie: geen haat in de raad. Wij werken vanuit het dualisme en zoeken de verbinding op.

Dit geldt ook voor hoe wij willen samenwerken met de samenleving. Participatie is belangrijk. Maar wel met vooraf duidelijkheid. Het participatiehandvat help hierbij. Voorts heeft Zeist laten zien dat het mogelijk is om veel inwoners mee te laten denken in vraagstukken zoals de maaltijd van Zeist en IAC. Zeer waardevol. Belangrijk is ook de niet gehoorde stem een gezicht te geven. Als politieke partij vinden wij het ook belangrijk ons oor zelf te luister te leggen bij vraagstukken die spelen in de samenleving.  

Welke opdracht wil je de informateur meegeven

Het is nu aan de grootste partij in Zeist: Groen links om de informatie vorm te geven.

Het CDA is van harte bereid om haar verantwoordelijkheid op te pakken als bestuurderspartij om hier een positieve bijdrage in te leveren net zoals in de afgelopen periode. Wij zijn een aantoonbare betrouwbare partner die resultaat gericht werkt en zaken op de kaart zet. Voorbeelden: Vollenhove, eenzaamheid bestrijding, Kerckebosch, Lenteleven, Mijnhart, zorg/WMO, cultuurbeleid, begraafplaats en meer.  

In de afgelopen periode heeft het CDA Zeist laten zien dat als het ook even tegen zit wij constructief blijven werken op inhoud en samenwerking en ons blijvend inzetten voor de Zeister samenleving.  

De informateur vragen wij te kijken naar een brede afspiegeling van de samenleving in een nieuwe coalitie, de eerder geboekte resultaten en voortgang van ingang gezet beleid. Hierin kan het CDA samen met een ervaren bestuurder veel in betekenen.

Wij wensen hem veel succes in zijn werkzaamheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.