26 oktober 2022

Inbreng CDA Algemene beschouwingen oktober 2022

Tekst uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen op 18 oktober 2022:

Een worsteling

Een raadsvoorstel bestaande uit: 26 documenten

Grof geteld 403 pagina’s tekst met woorden, cijfers, tabellen, verwijzingen en meer

Oude versies, nieuwe versies RIB’s over de begroting of onderwerpen die hierop van invloed zijn

Een ronde tafel waarin vragen zijn gesteld en de antwoorden zullen ongetwijfeld gegeven zijn in een dag flits

Zoekplaatje: nieuwe versies: wat zijn de verschillen  of overeenkomsten

Een RIB over de september circulaire. Weer zoeken en vergelijken

Ik heb wel eens een raadslid horen zeggen: OH: stond dat op pagina 96? Ik wis niet dat we daar over besloten hadden….toen heb ik er om gelachen maar nu begrijp ik zijn opmerking

Een worsteling voor mij als doorgewinterd raadslid om er door heen te komen. Een onbegrijpelijk stuk voor een doorsnee inwoner van Zeist met moeilijke teksten en veel cijferwerk.

En dan maar in 7 minuten een bijdrage te geven die vele uren heeft gekost om je de stukken eigen te maken en er iets van te vinden. Een grote fractie kan dit nog verdelen maar voor kleine fracties is dit vrijwel ondoenlijk.

Maar ook weet ik dat er aan al deze stukken heel hard gewerkt is door zeer deskundige medewerkers. Dit stelt mij gerust en heb er vertrouwen in dat al dat cijferwerk goed in elkaar zit. De begroting is leesbaarder als vorige jaren. Complimenten aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan het opstellen van deze begroting.

Een worsteling is ook dat als wij deze begroting leggen naast die van 2021 en 2022 het beeld heel positief is. Zeist staat er goed voor en er wordt geld uitgegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Hoe verhoud zich dit met al het werk wat is verzet door de IAC en de bezuinigingsonderwerpen die zijn doorgevoerd. Zou je nu ook niet met een IAC moeten kijken waar al dat geld wat er is aan besteed gaat worden in plaats van voor 90% de focus te leggen op de uitvoering van een coalitieakkoord? Als het slecht gaat v ragen we de inwoners mee te denken. Als het goed gaat weet de coalitie het geld wel uit te geven. Hoe kijkt de raad en het college hier tegenaan?

Een worsteling is dat uit deze begroting blijkt dat het de gemeente Zeist goed gaat. Maar is dit ook echt zo? De gemeente: dat is niet het college, de coalitie, de raad,  maar zijn alle ruim 64.000 inwoners en ondernemers in Zeist. Gaat het met hen wel zo goed? Alles wordt duurder, gas, elektra, boodschappen en meer. Ook de gemeentelijke belastingen gaan omhoog. Huishoudens hebben het moeilijk, deelname bij de voedselbank loopt op, ondernemers kunnen het hoofd amper boven water houden. Als ik de RIB lees over hoe het de sport en cultuurorganisaties vergaat weet ik niet waar dit allemaal toe zal leiden. Het CDA maakt zich grote zorgen over de toekomst. Over de minima, de ‘gemiddelde’ inwoner in Zeist, ondernemers en sport en culturele instellingen. Zouden we niet moeten kiezen voor lastenverlichting breed in plaats van nieuwe uitgaven te doen om een coalitieakkoord uit te voeren? Hoe kijkt het college hier tegen aan en wat vinden de partijen in de raad van de lastenverzwaring door de gemeentelijke belastingen te verhogen in relatie tot allee stijgende kosten voor onze inwoners?

Naast alle vaste gezangen die bij een begroting horen is dit jaar een belangrijk stuk: bijlage 2: het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022/2026: samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist.

Het CDA is benieuwd te horen van het college wat nu echt onder “samen” wordt verstaan. Een eerder ingediende motie over Ouderenbeleid en een amendement over steun voor minima ingediend door o.q. het CDA  werden weggestemd. De laatste zelfs door de gehele coalitie. Bij de start van deze coalitie is gesproken over een nieuwe bestuurscultuur en strakker in te zetten op dualisme? Uiteindelijk gaat het toch om het welbevinden van alle inwoners van Zeist en niet alleen zij die op een coalitiepartij hebben gestemd. Graag krijgt het CDA hier een nadere uitleg over van het college en horen wij graag de mening van de overige partijen hoe zij hier in zitten.

In bijlage 2 komt het woord We  198  x voor. Wie zijn nu eigenlijk we?

Een voorbeeld: we nemen deel aan de Pride 2023. Overigens een bedrag van 7.00 euro voor alleen 2023 dus een eenmalige uitgave. Naast dat het CDA graag wil weten wat de Zeister samenleving terug krijgt voor deze 7.00 euro willen wij graag weten wij zijn we? De burgemeester? De wethouder van CU/SGP, het gehele college? Alle ambtenaren? Wie zijn nu die 198 keer we?? Als met we de gemeente wordt bedoeld: wie zijn dit dan? Alle inwoners?  Graag krijgt het CDA van het college hier een uitleg over en vraagt aan de partijen of zij zich blindelings ook onder alle We’s scharen als vertegenwoordiging van de inwoners in Zeist?

Bijlage twee staat vol met ambitie’s, onderzoeken en meer. In 2023 ligt het hoogtepunt. Is dit wel realistisch? Hoe zit het met de ambtelijke bezetting? In de hele begroting zijn haakjes te vinden als het gaat om inzet van menskracht. Een totaaloverzicht, zoals is gevraagd bij de ronde tafel, is niet verstrekt. Er wordt gesproken over een uitwerkingsbudget, investering in organisatieontwikkeling, data gedreven werken, communicatie, onderzoeken en meer (pagina 25 en 26 bijlage 2) maar een totaal beeld ontbreekt. Zeker als je ook op diverse onderdelen ziet dat er begroot wordt voor inzet van medewerkers. Graag hoort het CDA concreet van het college waar welke capaciteit nodig is in plaats van nu akkoord te gaan met het vrijgeven van tonnen voor inzet: gaat over ruim 2 miljoen.   

Woningbouw

Afgelopen donderdag werd door de woningbouwvereniging aangegeven dat ze vinden dat ook voor bouw middenhuur een aangepaste grondprijs zou moeten gelden. Dit is noodzakelijk om de plannen betaalbaar te houden

Het CDA wortelt echt met deze begroting.

Hij oogt mooi en sluitend. Echter het weerstandvermogen is niet op orde. Het CDA ziet graag dat aan de opdracht van de raad wordt voldaan om het weerstandsvermogen op 1,2 te krijgen. Waarom wordt hier niet aan voldaan? Wij horen het graag van het college.

Ook missen we belangrijke zaken in de begroting. Ik benoem er een aantal.

  • De oude begraafplaats: hier hebben wij als gemeente een verplichting: het herstel van ons erfgoed. Is hier nu voldoende budget voor gereserveerd om de grafkelders te herstellen?
  • Visie marktgebied / Klinker: is hier voldoende budget voor gereserveerd om nu echt tot een aanpak over te gaan?
  • Veiligheid/leefbaarheid Steynlaan: het college laat meer woningbouw toe: prima. Maar hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid. Ook andere partijen vragen hier aandacht voor. Welke actie en inzet kunnen wij verwachten en wat zijn de kosten hiervoor? Verkeer / parkeren bewoners maken zich zorgen. Wanneer een concreet plan?
  • Waar kunnen onze jongeren veilig en gezellig uitgaan in het centrum van Zeist? Is hier oog voor en wat gaat dit kosten?
  • Wat echt een gemiste kans is dat er in de begroting geen budget is opgenomen voor het voortzetten en vervolg op de uitkomsten van de 75 plus huisbezoeken.

Graag een reactie van het college op deze punten.

Tot slot nog een laatste punt. Wederom een worsteling die het CDA graag wil delen met het college en de raad. Best een lastig onderwerp omdat het over ons zelf gaat.

We weten allemaal dat het lastig is mensen te motiveren om zich voor het raadswerk in te zetten. Zeker geldt dit voor kleine fracties. Gelukkig kunnen we steunen op buitengewoon raadsleden. Echter de vergoeding die zij krijgen staat in schil contrast met het werk wat zij verzetten. Daarom pleit het CDA voor een substantiële verhoging van de vergoeding voor buitengewoon raadsleden. Een verhoging naar 1000 euro per maand. In totaal komt dit neer op 240.000 euro structureel per jaar. Een fors bedrag. Echter voor de inzet die de buitengewoon raadsleden plegen mag een reëel vergoeding tegen over staan. Graag hoort het CDA de mening hierover van het college en de partijen in de raad.

Het CDA heeft dus diverse worstelingen met deze begroting. Graag zien wij de reactie van het college en de raad tegemoet op de door mij gestelde vragen om zo een afgewogen oordeel te kunnen geven over het voorliggend raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.