24 oktober 2023

Inbreng CDA Zeist bij de Algemene beschouwingen

CDA bijdrage begrotingsdebat 2024 gemeente Zeist uitgesproken door fractievoorzitter Marcel Fluitman op 24 oktober 2023 (Uitgesproken tekst is leidend).

Een fatsoenlijk Zeist: goed samenleven in Zeist

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en toehoorders,

Graag start ik mijn bijdrage van het CDA met een korte bespiegeling over wat er allemaal in de wereld speelt. Graag is niet het juiste woord: ik had het liever niet hoeven doen. De ontwikkelingen in Israël, in de Gazastrook, de Oekraïne en andere oorlogsgebieden evenals de gebieden waar men niet in vrijheid kan spreken en onderdrukking heerst baren ons grote zorgen. Waar wij vandaag in openheid met elkaar kunnen leven en debatteren staat in schil contrast met de situatie in al die landen waar, om welke reden dan ook, geen vrijheid is en oorlog heerst. Laten wij vanmiddag dus ook even stil staan bij al deze ellende en onze voorrechten. Laat al deze problemen ons ook niet brengen tot polarisatie maar open blijven staan voor de verscheidenheid van meningen. Wij beseffen ons vaak te weinig hoe goed wij het hebben. Wij leven mee met al de onschuldige mensen die slachtoffer zijn van al het oorlogsgeweld en onderdrukking.  

Voorzitter, dan nu mijn bijdrage namens het CDA over de voorliggende begroting.

Een fatsoenlijk Zeist: goed samenleven in Zeist. Dit is de titel van mijn bijdrage en waar het CDA voor staat.

Een samenleving in Zeist waar iedereen bij hoort en mee kan doen. Er is oog, respect en ruimte voor iedereen: jong, oud, bemiddeld of zwakkeren. Er is ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Waar ondernemers zich thuis voelen. Waar we elkaar weten te vinden, samenwerken en met een rijk cultureel en sportleven. Een gemeente die zich faciliterend opstelt, hulp biedt waar nodig en kijkt naar wat wel mogelijk is in plaats van een passieve houding aan te nemen. En zeker niet onbelangrijk: met een gemeenteraad die luistert naar de samenleving, transparant werkt, goede invulling geeft aan haar controlerende taak en uitleg geeft over genomen besluiten: Een fatsoenlijk Zeist: goed samenleven in Zeist.

Voor ons ligt de begroting 2024. Zoals ieder jaar weer een lijvig stuk met veel getallen, voorstellen en toelichtingen. Wat het CDA opvalt is dat dit jaar er een gestroomlijnd proces is gevolgd in tegenstelling tot vorig jaar. Complimenten aan het college en de ambtelijke ondersteuning voor de goede voorbereiding om zo een goed inhoudelijk debat te kunnen voeren.

Wat de inhoud van het debat wel verstoort is de uitkomst van de septembercirculaire. De eerste uitkomsten hiervan die door het college verwoord zijn in de brief van 3 oktober jl. laat een heel ander perspectief zien dan uit de voorliggende stukken.

Waar in de voorliggende begroting nog uitgegaan wordt van tekorten laat de septembercirculaire een veel positiever beeld zien.

Zoals gebruikelijk zullen wij de effecten hiervan terugvinden in de Kadernota 2025. Maar toch met dit in het achterhoofd kijken wij anders aan tegen de voorliggende begroting: zeker als het om voorstellen gaat waarop bezuinigingen worden voorgesteld.

Vraag aan het college is dan ook hoe zij hier tegen aan kijkt en of zij bereid is de voorgestelde bezuinigingen niet direct door te voeren maar bij de kadernota 2025 aan de raad afwegingen voor te leggen?

In 7 minuten, waar er nu al een paar zijn verlopen, in te gaan op alle onderwerpen uit de begroting is onmogelijk. Het CDA beperkt zich dan ook tot drie thema’s: wonen, centrum en gezond leven en een actueel onderwerp wat speelt in de samenleving.

Het eerste thema betreft wonen in Zeist.

Geen nieuws is dat de woningmarkt gigantisch onder druk staat. Het CDA is blij met de voortgang van diverse ontwikkelingen zoals de bouw van de inclusieve wijk Eikenstein en de Vogelwijk waar meer dan 1000 mensen hun belangstelling hebben getoond voor slechts 24 woningen!

Maar gaat het wel snel genoeg met de ontwikkelingen? Het blijft soms angstig stil. Hoe is de voortgang van de herontwikkelingen zoals van het V&D pand, naast het waterwingebied, locatie aan de Bergweg 101c? De ontwikkeling rond Dijnselburg? En, is er focus op nieuwe mogelijkheden naast de bestaande projecten? Wordt er nagedacht over bijvoorbeeld “een straatje erbij’? Wat is er nodig om tot een versnelling te komen?

Graag een rectie van het college hierop.

Wat ons verbaast is de al maanden leegstaande woonunits aan de dorpsstraat 22/24. De gemeente heeft in april 2023 bij RIB 042 de raad laten weten de panden voor twee jaar te huren voor de doelgroep beschermd wonen of tijdelijke opvang Oekraïners. Waarom staan de units al maanden leeg en wat is het perspectief voor deze woningen. Betalen wij nu voor woningleegstand voor 2 jaar

Hoe kijkt het college hiertegen aan en wanneer worden de door de gemeente gehuurde woonunits gevuld?

Het tweede thema is het centrum van Zeist

Ook het centrum van Zeist is een veel en vaak besproken onderwerp. Waarom wij dit thema nu opvoeren is de onrust die tot ons komt van inwoners en vooral ondernemers over de toekomst van de inrichting van het centrumgebied: met name rond de klinker en de Hogeweg, Steynlaan en Voorheuvel. In de pers was in een stuk over het vertrek van de BCC te lezen dat de verantwoordelijk wethouder gaat voor een compact centrum: “wij verleiden winkeliers om naar de slotlaan te gaan”. Er werd weinig belovend gesproken over de Hogeweg, Steynlaan en Voorheuvel. “De winkelpanden zijn gebouwd als woonhuis dus niet zo ingewikkeld om die functie terug te brengen”. Maar is dat ook zo?  Vinden de lokale winkeliers en pandeigenaren dit ook? Wat is nu echt de visie op het centrum van het college en hoe gaat men om met de bestaande, met name lokale ondernemers, die schikken van de uitingen zonder gehoord of gekend te worden als het gaat om de gedane uitspraken zoals het gevoelde uitsterf beleid in de Hogeweg, Steynlaan en Voorheuvel.

Ook zijn er zorgen over het verkeer. In een bijeenkomst met ondernemers is gesproken over tweerichtingsverkeer over de Weeshuislaan en het Voorheuvelplein. Is dit serieus? Wat is het draagvlak bij bewoners en alle ondernemers i.p.v. twee woordvoerders? En waar blijft de totale visie over het gebied rond de Klinker en de Klinker zelf?

Graag een reactie van het college op dit thema?

Het derde thema is gezond leven in Zeist

Iedereen hier aanwezig vindt gezond leven in Zeist een belangrijk thema. Echter wat nog te onbesproken blijf is, hoe het gesteld is met het drugsgebruik in Zeist. En laten we onze ogen niet sluiten: ook in Zeist komt drugsproblematiek voor: kijk alleen maar naar de sluitingen van panden in Zeist waar drugs is gevonden.

Aan drugs ligt een gruwelijke onderwereld ten grondslag met vaak ook geweld en intimidatie. Om meer grip te krijgen op de situatie is het belangrijk inzichtelijk te maken hoeveel en wat voor drugs er in onze gemeente gebruikt worden. Dat helpt ook bij een gerichte aanpak tegen drugs gebruik en criminaliteit.

Meer en meer gemeenten in ons land laten een rioolwateronderzoek uitvoeren door wateronderzoeksinstituut KWR. Het onderzoeken van rioolwater is relatief eenvoudig en snel uit te voeren. Hierdoor ontstaat er inzicht in de mate van drugsgebruik.

Vraag aan het college is: bent u bereid om (periodiek) de aanwezigheid van drugs te laten meten in het rioolwater, teneinde van de resultaten van het onderzoek een aanpak te ontwikkelen van drugsproblematiek in Zeist en aan de raad voor te leggen?

Tot slot een actueel onderwerp wat speelt in Zeist

Het inmiddels veel besproken onderwerp in de samenleving de afgelopen week: het dit jaar niet doorgaan van Winterwonderland. Het vraagstuk heeft mijns inziens weinig uitleg meer nodig.

Ik blijf graag weg bij de discussie waar of door wie het mis is gegaan. Dit is iets voor een evaluatie op een later tijdstip. Daarom is het goed dat Seyst.nu vragen heeft gesteld over het verloop van dit proces. Hierbij past ook en leermoment over het tijdpad van de vergunning verstrekking voor dergelijke grote evenementen. Graag kijk ik naar wat nog wel mogelijk is om het event door te laten gaan.

Wat zes jaar geleden klein gestart is, is uitgegroeid naar een mooi event voor Zeist en omstreken. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, plezier hebben met schaatsen en er heerst een prachtige eindejaar sfeer in het dorp.

Het CDA heeft zelf contact opgenomen met de ondernemer. De vergunning is verstrekt echter twee zaken zijn niet geregeld: het schoolschaatsen en de stroomvoorziening. Waar in vorige jaren dit geen probleem was blijk dit nu het struikelblok te zijn. Het CDA vraagt zich af waarom? De kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. In ons gesprek met de ondernemer heeft deze aangegeven dat als er alsnog een toezegging komt vanuit de gemeente dat deze twee zaken door de gemeente worden opgepakt hij alsnog Winterwonderland wil organiseren.

Een toezegging kan natuurlijk niet nog dagen op zich laten wachten omdat er al veel tijd is verloren voor de voorbereidingen.

Daarom verzoekt het CDA het college vandaag alsnog een toezegging te doen dat het schoolschaatsen en de stroomvoorziening alsnog geregeld worden door de gemeente zodat Winterwonderland ook dit jaar zal plaatsvinden.

Ik laat aan het college of zij hier nu al reactie op willen geven of na de bijdrages van alle fracties.

Aan de raadsfracties vraag ik graag in hun bijdrage om een reactie te geven op hoe zij hier tegen aan kijken.

Afrondend:

Een fatsoenlijk Zeist: goed samenleven in Zeist.

De voorliggende begroting is begrijpelijk wat somber opgesteld. De septembercirculaire laat echter ruimte zien in de aankomende jaren voor versnelling van plannen en het blijven geven van impulsen in de samenleving om plannen en ideeën te verwezenlijken.

Maar naast gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit houden wij ook vast aan het goed rentmeesterschap: een rentmeester jaagt het bezit er niet door maar beheert het zorgvuldig om het, zo mogelijk aangevuld, door te geven aan de toekomstige generaties. Zo beoordelen wij ook deze voorliggende begroting.

Dank voor uw aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.