12 mei 2020

Verklaring Fluitman en Pastoor tijdens raadsdialoog over het onderzoeksrapport (video)

Lees hieronder de verklaringen van zowel CDA Zeist fractievoorzitter Aline Pastoor als wethouder Marcel Fluitman:

Aline Pastoor:

Beste collega-raadsleden, burgemeester en Marcel,

Het CDA is blij dat er met het grondige onderzoek een einde is gekomen aan een vervelende periode. De conclusie van het rapport is glashelder: de klachten tegen wethouder Marcel Fluitman zijn, zoals verwacht, ongegrond. Hier is geen speld tussen te krijgen. 

Het voelt niettemin ongemakkelijk dat wij hier vanavond over een klacht praten die van mens tot mens uitgepraat had kunnen worden. Die ook in deze publieke ruimte, de raadzaal, besproken had kunnen worden. Dan hadden we als raad en college onze energie en middelen beter kunnen inzetten op wat de samenleving nu nodig heeft. 

Wat ons van het hart moet, is dat wij niet begrijpen hoe een collega raadslid deze stap kan zetten, en de wijze waarop. Zonder enige vooraankondiging. Zonder enig besef van samenwerking. Zonder enig gevoel van empathie. Zonder enige vorm van reflectie. Het is natuurlijk ieders recht om een klacht in te dienen. Maar het bij voorbaat afwijzen van een gesprek van mens tot mens, past niet bij onze omgangsvormen. Niet bij het CDA, maar zeker ook niet bij de Zeister Raad. Wij zijn óók teleurgesteld dat er de afgelopen periode geheime stukken zijn gelekt naar de pers. Dit heeft forse impact gehad op betrokkenen. Kunnen we elkaar nog vertrouwen? Al die vragen spelen door ons hoofd. 

Het CDA heeft het antwoord niet. Ik zou het daarom gepast vinden als de fractievoorzitter van GroenLinks hier vanavond op wil reflecteren.  

Het CDA heeft veel respect voor onze wethouder. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is voortvarend doorgegaan met wat het beste is voor Zeist. Met alle verdachtmakingen was dat niet makkelijk. Nu ligt er dan eindelijk een glashelder rapport en kunnen we onze aandacht weer volledig richten op de uitdagingen voor Zeist. 

En natuurlijk heeft ieder mens ook zo zijn eigen uitdagingen en verbeterpunten. Die heeft Marcel ook. Wij kennen Marcel en weten dat hij nogal direct kan zijn, maar met een klein hart. Een hart dat altijd het beste voor Zeist voor ogen heeft. 

Tot slot. Laat het CDA over één ding duidelijk zijn: het CDA is een partij van het zoeken naar de verbinding, van het samen doen. Onze uitgestoken hand, reiken wij nog steeds aan. Weet dat het CDA altijd open staat voor een gesprek. Een gesprek van reflectie en verbinding.Waar iedereen kan en mag zeggen wat hij vindt. Een gesprek van mens tot mens. Juist nu hebben we elkaar hard nodig. Want samen komen we verder. 

Namens onze CDA-fractie,

Marcel Fluitman

Voorzitter, leden van de raad en toehoorders

Dank voor de gelegenheid die mij wordt geboden om vandaag in deze bijeenkomst een verklaring af te leggen inzake de klacht die tegen mij op 17 december jl. is ingediend door twee leden van de GroenLinks fractie uit de Zeister gemeenteraad.

Nu, na bijna vijf maanden, niet in het openbaar gesproken te hebben over deze klacht is het nu de tijd om mijn verhaal te doen: in eerste instantie tegenover de leden van onze gemeenteraad. 

 

De klacht

In een brief van 17 december is een klacht tegen mij ingediend conform hoofdstuk 9 Algemene Wet Bestuursrecht door twee fractieleden (een raadslid en een buitengewoon raadslid) van de GroenLinks fractie uit onze gemeenteraad. De inhoud van de klacht behelsde 5 punten:

·      Fluitman Verdraait woorden en zaken zodanig dat er sprake is van onheuse bejegening

·      Fluitman Hanteert in gesprekken en bijeenkomsten dusdanige emoties, met name boosheid, dat je je niet vellig voelt om te zeggen wat je wilt

·      Fluitman maakt het klagers moeilijk om hun werk uit te oefenen, voelen zich geremd om iets te zeggen of te vragen en voelen zich niet in een veilige omgeving en gaan soms met een knoop in hun maag naar het gemeentehuis. om hun werk uit te oefenen

Vervolgens werd bovenstaande onderbouwd in de brief met omschrijvingen die er niet om logen. Enkele voorbeelden hiervan: komt met ongenuanceerde verwijten, draait zaken om, een patroon van herhaaldelijk buitengewoon intimiderend gedrag en onheuse bejegening en veel meer. 

Het proces

Na de bekendmaking van de klacht aan mij door de Burgemeester is mij gevraagd of ik open stond voor mediation. Ik stond hier positief tegenover en vervolgens heeft er een intake gesprek plaats gevonden met een mediator. 

Na dit gesprek is mij medegedeeld dat klagers niet het proces van mediaton wilden volgen maar direct een klachtenprocedure wilden starten conform hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht. 

Vervolgens is het klachten proces opgestart. Hiervoor heeft de Burgemeester het bureau Bezemer & Schubad ingeschakeld.  

Het is een zorgvuldig en gedegen onderzoek geworden met als resultaat een eindrapport en conclusie. Vervolgens heeft, conform de AWB, het college van de gemeente Zeist, vanzelfsprekend niet in mijn aanwezigheid, een besluit genomen. Dit besluit is mij op 7 mei jl. persoonlijk door de Burgemeester overhandigd.   

 

Het besluit 

Het college heeft besloten om de slotconclusie en aanbeveling integraal over te nemen. 

Slotconclusie is: 

De klachten van mevrouw Pereboom en de heer El Mansouri jegens wethouder Fluitman zijn ongegrond. 

De aanbeveling luidt als volgt:

Dat het gedrag van wethouder Fluitman jegens klagers niet grensoverschrijdend en niet klachtwaardig is geweest, neemt niet weg dat hij er wijs aan zal doen om gegeven die grotere en kleinere fricties die zijn gedrag met enige frequentie heeft opgeroepen, in het vervolg meer rekening te houden met de effecten van zijn wijze van communiceren op anderen en in voorkomende gevallen meer zelfbeheersing aan de dag te leggen. 

En vervolgt:

Het is aan klagers en wethouder Fluitman om te besluiten of zij als vervolg op dit onderzoek in mediation willen proberen nader tot elkaar te komen.

 

Mijn reflectie op proces en besluit

Waar ik in eerste instantie nog dacht dat het hier om een communicatieprobleem ging tussen mensen werd het opeens heel groot. De onderzoeker heeft mij in zijn eerste gesprek klip en klaar duidelijk gemaakt dat het ernst was: “er liggen heel zware aantijgingen tegen u. U wordt voor zeer, zeer ernstige zaken aangeklaagd. Ook een van de klagers laat zich bijstaan door een advocaat.” 

Dit was voor mij het moment om het gesprek te schorsen en later weer op te starten in het bijzijn van een advocaat. 

De gesprekken met de onderzoeker waren constructief maar ook confronterend. De onderzoeker heeft mij het vuur aan de schenen gelegd. Het waren heel intensieve gesprekken. De onderzoeker was in mijn ogen volledig neutraal, objectief en niet te peilen over zijn mening in zijn gesprekken. 

Tijdens de gesprekken heb ik mijn beeld en weerwoord goed kunnen weergeven. Ook was er voldoende ruimte om verslagen te corrigeren of aanvullingen hierop te kunnen geven.  

Er zijn naast de klagers en mij ook een aantal mensen uit de politiek en ambtelijke organisatie gehoord. Allen onder naam op 1 na die anoniem wil blijven. 

Geconcludeerd wordt door de onderzoeker dat mijn wijze van acteren en werken niet grens overstijgend en klachtwaardig is. 

Dit alles resulteert in de eindconclusie:  

De klachten van mevrouw Pereboom en de heer El Mansouri jegens wethouder Fluitman zijn ongegrond.

  

Wat doet het met de politiek en samenleving in Zeist

Een klacht als deze heeft mijn inziens grote uitwerking op de politiek en samenleving.  

Ten aanzien van de politiek het volgende. 

Gaat het hier nu over een klacht tussen drie personen of raakt het de politiek? In het rapport is de onderzoeker hier heel duidelijk over: de klacht heeft een directe relatie met de politiek en staat hier niet los van.   

Ik heb ervaren dat de uitstraling van de klacht mijn werk en dat van anderen sterk heeft beïnvloed. Veel tijd en energie is weggevloeid die anders en beter had kunnen worden besteed. In de politiek is dagelijks sprake van verschillen van mening. Dit hoort ook bij een democratie. Hier voeren wij, zoals dat hoort, het debat over in de gemeenteraad, binnen de grenzen van de gedragscode zoals wij dit als richtsnoer van ons handelen zien.  

In Zeist is ook de goede gewoonte dat als ons iets dwars zit wij hier elkaar op aanspreken en met elkaar hier het gesprek over voeren. 

Nu is dit anders gelopen. Het is goed dat als er ontoelaatbare gedragingen zijn het ieders goed recht is hier een klacht over in te dienen. Echter in dit geval was ik van mening (en stond ik ook voor open) om via mediation tot een oplossing te komen in plaats van dit zeer zware middel in te zetten. Het aanzien van de politiek en de kwaliteit vraagt om elkaar te blijven opzoeken: ook bij verschillen. Dit zal ik altijd blijven uitdragen. 

Ten aanzien van de samenleving wil ik het volgende opmerken. 

Politiek staat nog steeds te ver af van onze inwoners. Dagelijks doen wij allemaal ons best om hen te betrekken, aan te laten sluiten en uit te leggen wat we doen en waarom besluiten worden genomen die voor de een positief zijn en voor de ander teleurstellend. Echter het indienen van een klacht, het op straat komen liggen hiervan en, ik zeg het maar zo: ruzie maken met elkaar schaadt het vertrouwen in de politiek en komen samenleving en politiek niet dichter bij elkaar. Wij moeten blijven werken aan verbinding met de samenleving en hen niet belasten met interne verschillen van mening. Dit draagt niet bij aan een betrouwbare overheid.

 


Wat heeft het met mij persoonlijk gedaan

 

Dit is het lastigste deel van mijn verklaring om vanavond met u te delen. 

Ik ben al heel lang betrokken bij de politiek in Zeist. In mijn jeugd actief, later aan de zijlijn en de laatste 20 jaar weer actief. In 2007 ben ik in de raad gekomen en vanaf 2014 actief als wethouder. 

Mijn achtergrond ligt binnen het HRM werkveld en heb hier jarenlange ervaring in, met name binnen de overheid. Ik werk graag met mensen. Waardeer ieder op zijn of haar inbreng. Vier successen maar ben ook kritisch op wat fout gaat. Ook kritisch naar mijzelf; waarom loopt dit anders dan gepland en wat is mijn rol hierin geweest? 

Ik zet mij altijd 100% in voor doelen die behaald moeten worden en samenwerken is hierbij voor mij een sleutelwoord. Gaan voor het doel en beslissingen durven nemen en deze uit kunnen leggen: leuk of niet leuk. 

En ik weet als geen ander wat mijn valkuilen zijn. ‘te snel denken’, ‘te duidelijk in mijn uitspraken’, ‘kritisch gericht op het eindresultaat’, ‘verwacht hoge inzet van anderen’, en soms niet altijd even diplomatiek in mijn uitspraken. Maar nooit met de intentie mensen bewust te beschadigen of weg te zetten. Dit zijn leerpunten voor mij, niet alleen vanuit het verleden, maar ook in het heden.  

Totaal onverwacht en zonder enige voor-communicatie ligt er dan een klacht. Ik kan u vertellen dat dit oprecht iets met je doet. Zeker als de kerstdagen en jaarwisseling zich aandienen. Dagen die feestelijk moeten zijn. Nu, ik kan u melden dat dit voor mij en familie wel anders was. 

Vrijwel dagelijks ben ik, en mijn familie, bevraagd in en buiten Zeist: hoe gaat het ermee en hoe staat het met de klacht. Iedere keer heb ik afhoudend geantwoord. Vervolgens lag de klacht, ondanks anders dan was afgesproken, op straat. 

Hoe graag had ik mijn mening willen verkondigen maar de afspraak was om tijdens het onderzoek niet naar buiten te treden. Hier heb ik mij dan ook aan gehouden.  

De afgelopen week is het eindrapport verschenen. Een rapport met veel herkenbare zaken voor mij maar toch ook nog enkele verrassingen. Klagers hebben niet geschroomd nog meer aantijgingen en kwalificaties richting mij aan te voeren en er meer mensen in naam en functie bij te betrekken die niet opgenomen waren in de door hen opgestelde klachtenbrief en hen hiervan in kennis te stellen. Een spijtige constatering. 

Het was een lastige tijd. Maar mede dankzij ook de vele positieve reacties die ik in de afgelopen maanden van inwoners, organisaties, vanuit de politiek en ambtenaren heb ik mijn werk met volle inzet gewoon uitgevoerd. Maar ik mag aannemen dat u begrijpt dat dit veel van mij gevraagd heeft en niet altijd gemakkelijk was. 

Graag spreek ik hierbij mijn dank uit aan iedereen die mij in deze lastige maanden hebben gesteund en hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken. In eerste instantie mijn vrouw, drie jongens en hun aanhang. Ook dank aan mij partij het CDA. Veel raadsleden en oud raadsleden hebben mij een hart onder de riem gestoken. Geweldig hoe jullie er voor mij zijn! Maar ook dank voor de vele steunbetuigingen vanuit de samenleving die ik heb mogen ontvangen en de mensen die mij raadgevend hebben bijgestaan. Deze hebben mij oprecht geholpen in deze lastige periode. 

 

De toekomst

De klacht is afgehandeld. De conclusie is overduidelijk: ongegrond en mijn gedrag richting de klagers is niet grensoverschrijdend geweest. 

Nu is er weer ruimte om te kijken naar de toekomst. 

Er zijn, zeker nu in deze crisistijd, grote problemen en vraagstukken die vragen om onze aandacht. Een groot deel van onze inwoners hebbe grote zorgen. Samen moeten we werken hoe wij door deze crisis komen en klaar zijn voor de tijd hierna. Een tijd die anders zal zijn dan voor de crisis. Inwoners, organisaties en ondernemers hebben ons harder nodig dan ooit.  

Laten wij het politieke klimaat in Zeist blijven koesteren en kiezen voor het gesprek in plaats van het machtsmiddel. Zowel in de politiek als in de samenleving. Wij hebben elkaar juist nu hard nodig om te werken aan een gezond en toekomst bestendig Zeist. 

De inzichten die ik in de afgelopen periode heb gekregen neem ik mee in mijn werk in de toekomst. Ik ben in de politiek gegaan om een steentje bij te dragen aan de samenleving in Zeist. Dit doe ik en blijf ik doen met veel plezier en grote inzet. Maar bovenal wil ik dit doen in goede verstandhouding en samenwerking met de samenleving en u als raad.  

Voorzitter, dank voor de gelegenheid om vanavond in deze bijeenkomst mijn verklaring tegenover de gemeenteraad en samenleving af te mogen leggen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.