Dienstbare gemeente

Om het leven in Zeist en de verdere ontwikkeling ervan in goede banen te leiden staat de lokale overheid paraat. De inwoners bepalen zelf mede waar de toekomstige prioriteiten komen te liggen.

GEMEENTE

De volksvertegenwoordigers zijn het belangrijkste orgaan, maar ook andere vormen van inspraak krijgen een prominenter rol. De afgelopen jaren zijn hier al goede stappen gezet en we gaan graag op deze voet door. Betrokkenheid van de generaties die over 10 jaar deze mooie gemeente zullen gaan besturen is noodzakelijk. Daarom zijn zaken als een jongerenparlement, een jeugd burgermeester en meeloopstages van groot belang en worden jongeren aangemoedigd hieraan deel te nemen. De gemeentelijke begroting blijft een continue uitdaging, voorspellen blijft lastig dat bevestigt ook de COVID-crisis maar weer eens. Meer bereiken zonder extra budget kan door tijdig betrekken en laten meedenken van inwoners (Inwoners Advies Commissie) en het maken van heldere verdedigbare keuzes. CDA Zeist verwacht wel dat diezelfde inwoner zich actief en coöperatief opstelt want alleen dan zijn we in staat baten en kosten in evenwicht te houden voor iedereen. De gemeente kan niet alle rollen zelf vervullen waarbij tegemoetgekomen dient te worden aan specifieke deskundigheid in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom is het goed dat welzijnsorganisaties hierin het voortouw nemen en daarmee sparringpartner zijn van een efficiënte gemeentelijke organisatie. De samenwerking tussen verschillende organisaties in dit veld kan nog steeds verbeterd worden. Hier ligt dan ook een aanvullende rol van de gemeente als regisseur en verbindende schakel.  Omliggende gemeentes hebben eigen wensen en visies die niet altijd stroken met het beeld van Zeist. Tijdig coöperatief overleg over gevoelige thema’s is eens te meer noodzaak.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Heldere en verantwoorde uitgaven van gemeenschapsgeld en wil dit goed kunnen blijven verantwoorden. Zeist is financieel van oudsher een gezonde gemeente en moet dat blijven.
 • Het zoveel mogelijk oog hebben voor de menselijke maat bij de uitvoering van wet- en regelgeving, met name voor de meest kwetsbare groepen.
 • Investeren in behoud van eigen medewerkers; geen dure inhuur van externe mensen.
 • Dat indien het financiële meerjarenperspectief van de gemeente daarom vraagt weloverwogen en eerlijke keuzes gemaakt worden tussen lasten voor inwoners en uitgaven in gemeentelijk belang.
 • Het continue doorlichten van beleidsprogramma’s door de rekenkamer op doelmatigheid.
 • Het landelijk blijven benadrukken dat er voldoende middelen beschikbaar moeten blijven voor beleidsonderdelen die zijn gedecentraliseerd. Het CDA Zeist heeft een korte lijn met de Kamerleden en bewindslieden in Den Haag.
 • Dat de gemeente blijft investeren om armoede tegen te gaan en de leefomstandigheden waar nodig te verzachten. Te denken valt aan ondersteuning van voedselbank, jeugd, onderwijs, sport en cultuur. Het CDA Zeist wil openstaan voor initiatieven uit de samenleving die armoede tegen gaan.
 • Dat subsidieverlening altijd passend moet zijn met een duidelijke opdracht, taakstelling en controle achteraf.

VEILIGHEID

De wijken, de buurten en de kernen zijn het fundament onder het welzijn van de Zeistenaren, hier zal veel aandacht voor zijn. Heldere aanspreekpunten, buurtgebonden budgetten en voldoende wijkmanagers, buurtwerkers en wijkagenten. Voor fysieke veiligheid zoals in het verkeer is noodzaak voor goede verlichting, veilige fietspaden, overzichtelijke kruispunten en hebben we duidelijke regels die serieus gehandhaafd worden. Criminaliteit zal deel blijven uitmaken van onze maatschappij maar verschilt van plaats tot plaats en van wijk tot wijk. Daarom is hier aandacht voor op wijk- en buurtniveau met passende maatregelen en in overleg met de inwoners. Wij geloven in zowel bestrijding van criminaliteit (klein en groot) als in preventie. Voor beide zaken zullen lopende initiatieven moeten blijven of zelfs verbeterd worden. Goede afstemming met buurgemeenten en nauwe samenwerking op meerdere vlakken is noodzakelijk.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Hoge prioriteit geven aan preventie, waarbij gebruikt moet worden gemaakt van up-to-date technieken van opsporing. Zowel in techniek als in aanpak.
 • Een sterke keten-gewijze aanpak, van wijkmanager tot politie, van wijkagent tot buurtwerker en met een sterk team aan BOA’s.
 • Dat in samenspraak met wijk- en belangenorganisaties veiligheidsplannen worden opgesteld en periodiek bijgesteld.
 • Dat woning- en auto-inbraak hard wordt aangepakt en buurtpreventie activiteiten worden gestimuleerd.
 • Strikte handhaving, of we handhaven of we passen de regels aan.
 • Dat de gemeente in nauwe verbinding staat met overheidsorganisaties en buurtgemeenten om ondermijning tegen te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.