Onze samenleving

Het woord samenleving heeft betekenis en houdt in dat de huidige maar ook toekomstige inwoners van Zeist aandacht hebben voor elkaar en voor de leefomgeving. Maar ook betekent het dat we dit willen overdragen door het voorzien in goed onderwijs en het begeleiden van onze jeugd.

DUURZAAM

Zeist heeft zich gecommitteerd aan de opwekking van duurzame energie (RES). Dit moet nu omgezet worden in daden. Dit betekent onder andere maximaal toepassen van zonne-energie. We zetten in op zonnepanelen op huizen, bedrijven en langs de A28. Wel willen we hier de vinger aan de pols houden wat betreft de toekomst, door vergunningen te koppelen aan economische levensduur. Automobilisten moeten verleid worden om de auto te laten staan door goed openbaar vervoer en goede fietsverbindingen. Als er dan toch met de auto gereden moet worden dan bij voorkeur elektrisch, waarbij de deelauto steeds belangrijker wordt. Bezorgen kan duurzamer, met betere coördinatie en samenwerking tussen diensten en het stimuleren van elektrische bezorging. De kosten gaan hier voor de baat. Voor het CDA Zeist is de norm Betaalbaar en Haalbaar, ook wanneer er moet worden overgeschakeld van gas naar een alternatieve vorm van verwarmen. Ontwikkelingen gaan snel en daarom moet Zeist betrokken zijn bij innovatieve vormen van de energiemix die nu al kleinschalig getest worden, zoals bijvoorbeeld geothermie.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Concreet invulling geven aan de regionale energiestrategie (RES).
 • Maximaal stimuleren van zonne-energie op de Zeister daken, rekening houdend met het historisch aanzien.
 • Het koppelen van lokale en regionale initiatieven om hiermee de daadkracht te vergroten
 • De mogelijkheid voor inwoners van Zeist van een energiescan en aansluitend ondersteuning, zoals Mijn Groene Huis, met het nemen van maatregelen.
 • Het op natuurlijke wijze bestrijden van de voorspelde toename van wateroverlast ten gevolge van extreme weersomstandigheden, door te zorgen voor meer groen en minder verharding en natuurlijke buffers (wadi’s).
 • Onderzoeken of de meest overlast gevende en vervuilende voertuigen (brommers en scooters) gestimuleerd kunnen worden om versneld te switchen naar elektrisch.
 • Streven dat alle nieuwbouw niet alleen gasloos maar ook energieneutraal wordt (eigentijds duurzaam).

JEUGD EN ONDERWIJS

Achterstand bij jongeren kan al op zeer jonge leeftijd ontstaan. Vaak blijkt dit bijna onmogelijk later weer in te lopen. Het CDA Zeist wil deze achterstand voorkomen en wel door te beginnen bij de jeugd. Het is wenselijk dat er zo jong mogelijk begonnen wordt met educatie in brede zin. Bijvoorbeeld op zogenaamde voorscholen, om op deze wijze potentieel achterstand op gebied van taal en sociale vaardigheden tegen te gaan. Geen valse start meer voor kinderen vanaf 2 tot 5 jaar. Ook een integraal kindcentrum in de eigen wijk, school-jeugdzorg-CJG, compact georganiseerd. We willen een andere manier van inschrijven voor de lagere school waardoor er geen noodzaak meer is om al bij de geboorte kinderen in te schrijven voor een school. Ook het contact met en tussen ouders wordt gestimuleerd en helpt jonge gezinnen een goede start te maken. Voor op latere leeftijd zijn er naast de school ook laagdrempelige ontmoetingsgelegenheden voor de jeugd, de meidengroep (vanaf 12 jaar) is hier een mooi voorbeeld van. Alles moet in het werk gesteld worden om te zorgen dat jongeren zich positief kunnen ontplooien, geen achterstand oplopen en elkaar ontmoeten, binnen en buiten de wijk. Zo zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Dat binnen het minimabeleid “bewegen” en gezonde voeding een speerpunt wordt. Over vier jaar hoort Zeist bij de “gezondste 25% “van de provincie.
 • Behoud en ondersteuning van activiteiten en voorzieningen voor kinderen en jongeren zoals De Peppel en Lobbus en aanvullend lokale activiteiten in de wijk, met als doel ontmoeten en samen opgroeien. Als het echt nodig is moet extra budget worden vrijgemaakt.
 • Dat het toelatingsbeleid van scholen niet mag leiden tot het weren of afschrikken van kinderen waarvan niet zeker is dat ze de eindstreep gaan halen. Ieder kind moet naar de school kunnen van haar of zijn wens en er mogen geen wachtlijsten zijn in Zeist. De gemeente heeft in beeld waar wachtlijsten zijn en lost die samen met de schoolbesturen tijdig op.
 • Dat ieder kind zich vrij kan bewegen binnen de wijk waar hij of zij woont en zich daar veilig voelt. We pleiten voor meer, goed onderhouden en eigentijdse sport- en speelmogelijkheden binnen de wijken en kernen van Zeist. In de avond kunnen deze plekken worden ingezet voor sporten in de eigen buurt.
 • Dat scholen zich houden aan nationale wetgeving betreffende verplicht 2 uur sport op basisscholen.
 • Controle door gemeente over de staat van de schoolgebouwen met extra aandacht voor de ventilatie en dat deze 2-jaarlijks worden gespiegeld in een landelijke monitor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.