Drone_Zeistenaren_Gezocht

Economie

Zeist wil geen slaapgemeente worden maar een gezond en levendig dorp blijven met voor elk wat wils. Dit betekent kansen bieden aan ondernemers die het goede voor hebben met Zeist en haar inwoners.

BEDRIJVIGHEID

In Zeist scheppen we een omgeving die ervoor zorgt dat kleine ondernemers en middenstanders hun werk kunnen doen. Dit doen we niet alleen voor hen, hun gezinnen en werknemers maar ook omdat we beseffen dat, zonder winkeliers en horeca het in Zeist en de verschillende kernen saai wordt. Wel verwachten we een actieve houding van de winkeliers en inwoners om dit gezamenlijk te doen. Bij ingrijpende zaken zijn ondernemers/ winkeliers partners waarmee we gezamenlijk op zoek gaan naar de juiste oplossingen. De veranderende samenleving en verdere digitalisering vraagt om een kwalitatief maar wellicht ook een compactere kern. De stappen die hiervoor reeds gezet zijn zullen verder worden uitgewerkt. De effecten van Covid zullen naar verwachting nog lang voor de lokale economie merkbaar blijven. We willen proberen de bedrijven die het echt nodig hebben op gepaste wijze te ondersteunen. Het behouden en aantrekken van bedrijvigheid is van belang voor de positie van Zeist en ook voor de middenstand van Zeist. Het is een ideale centraal gelegen vestigingsplaats voor bedrijven en organisaties, blijkt ook uit de aanwezigheid van verschillende belangenorganisaties en financiële instellingen. We benadrukken dat de circulaire economie en het scheppen van werkgelegenheid als elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen hierbij voorop dienen te staan.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Het stimuleren van (lokaal) ondernemerschap en bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid, met name voor groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
 • Het aanpakken van de grote krapte op de arbeidsmarkt binnen de zorgsector. We gaan met zorginstellingen in gesprek hoe dit probleem samen met de gemeente kan worden opgepakt.
 • Serieus werk maken van behoud van en nieuwe werkgelegenheid voor jong en oud, zowel binnen gemeentelijke organisaties als door het stimuleren en ondersteunen van het Zeister bedrijfsleven.
 • De mening dat de 24 uur economie een zware wissel trekt op de samenleving. Daarom zijn wij geen voorstander van verruiming van de huidige winkeltijdenverordening.
 • Trots zijn op ons bruisende centrum, met daarbinnen de ruimte voor winkeliers, horecaondernemers (denk aan extra terrasruimte) en de marktkooplieden om te ondernemen zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid.

BEREIKBAARHEID

We kunnen er niet omheen dat alle soorten activiteiten, of het nu gaat om werk of ontspanning vragen om een goede bereikbaarheid. We vinden ook dat dit zo min mogelijk spanning moet opleveren met onze andere wensen op het vlak van duurzaamheid en het hebben van een prettige woonomgeving.

Het CDA Zeist staat voor:

 • De realisatie van een nieuwe directe fietsverbinding van Zeist West naar de Uithof en het Utrecht Science Park (USP).
 • Het optimaliseren van het parkeerbeleid in Zeist. De blauwe zones terug voor kort bezoek, zeker voor ouderen. Daarnaast, alleen in overleg met bewoners, parkeervergunninggebieden in de wijken rond het centrum.
 • Dat geplande wegwerkzaamheden goed onderling worden afgestemd en tijdig gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen.
 • Het betrekken van inwoners en ondernemers bij regulering van het verkeer in hun wijk. We zijn terughoudend met nieuwe grote verkeersprojecten.
 • Dat de doorstroming van het verkeer over de toegangswegen van en naar Zeist geoptimaliseerd wordt. Dit kan door een goede (her)inrichting en door verkeerslichten af te stemmen met een groene golf.
 • Het begeleiden van bezoekers van Zeist naar de juiste parkeerplek. Dit door te investeren in goede bewegwijzering.
 • Geen tramverbinding als dit ten koste gaat van de huidige buslijnen.

CULTUUR

Zeist kent een groot aanbod van cultuur dat beeldend uitgedragen wordt door de onmisbare media van Slotstad. Instanties zoals Beauforthuis, Gemeentelijk Theater Figi, Kunstenhuis, Slot Zeist, Torenlaan Theater en De Peppel zijn belangrijk. Om deze levensvatbaar te houden dienen deze mee te bewegen met de tijd. De aanwezigheid van de KNVB is een groot goed en biedt kansen en mogelijkheden om Zeist onder de aandacht te brengen en uitnodigend te presenteren. We willen werken aan de positionering van Zeist. Eventuele structurele of incidentele evenementen die ondersteuning van de gemeente verwachten zullen bij deze positionering moeten passen. We gaan voor een duidelijke profilering van cultureel Zeist met een regionale uitstraling en een eigentijds en breed aanbod voor jong en oud.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Een jaarlijks terugkerende festival- en cultuurweek voor jong en oud.
 • Actief ruimte bieden voor evenementen binnen het centrum, zoals bijvoorbeeld Winter Wonderland maar ook kijken of er weer een kermis georganiseerd kan worden.
 • Het levend en toegankelijk houden van de “geschiedenis van Zeist”. We faciliteren daartoe organisaties zoals het Zeister Historisch Genootschap, het Geheugen van Zeist, het Gilde Zeist, de Zilverkamer en de Oude Algemene Begraafplaats.
 • Behoud van mooie lanen, prachtige panden en fantastische parken en landgoederen. Behoud, restauratie, goed beheer en gebruik van monumenten en het landschappelijk erfgoed, van De Lustwarande tot aan het Beauforthuis.
 • Het steun geven aan het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug als belangrijkste drager van de natuur- en cultuurwaarden en van het woon- en werkklimaat in Zeist en omstreken.
 • De ambitie om in de komende vier jaar in ieder geval één nationaal of internationaal sport of cultuur evenement naar Zeist halen, die past bij de Zeister waarden.
 • Het verhogen van het cultuurbewustzijn van jongeren met ondersteuning van Jimmy Creatief.

SPORT

Het verenigingsleven is bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten. De gemeente Zeist zal de komende jaren blijvend investeren in sport en sportaccommodaties. Zowel om te voldoen aan de duurzaamheidsafspraken als de enorme waarde van Sport voor de samenleving. Alle kernsporten zullen gelijkwaardig behandeld worden. Wel verwachten we ook iets terug van deze verenigingen. Subsidie zal nooit zonder prestatieafspraken zijn (Gehandicapten sporten, meisjesteams, duurzaamheid, bestuurscultuur). De komende jaren willen we elkaar nog meer kunnen ontmoeten en daarvoor leggen we sport- en beweegparken aan. Bestaande plekken met multifunctioneel gebruik om actief en passief te recreëren, het liefst in elke wijk.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Een blijvende samenwerking van sportverenigingen, wel met behoud van eigen identiteit.
 • Structurele sportdeelname van alle kinderen. Zwemonderwijs is hierbij voor ieder kind toegankelijk. Indien nodig wordt hier meer budget voor vrijgemaakt. We willen ook het zwemmen bij ouderen stimuleren.
 • Dat activiteiten zoals van FC Utrecht Maatschappelijk en het Jeugdfonds Sport en Cultuur worden gefaciliteerd door de gemeente, dit in samenwerking met organisaties zoals Sportief Zeist.
 • Dat alle inwoners in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met sportieve en culturele activiteiten. Daarom willen we een jaarlijkse actie opzetten in lijn met het huidige programma en ondersteuning door Sjors Sportief.
 • Stimuleren van sport- en cultuurbeleving voor ouderen door de introductie van een Sport- en Cultuurpas. Dit betaalt zich in zowel fysieke als geestelijke gezondheid meer dan uit.
 • Meer inzet om sport laagdrempelig te maken. Gedacht kan worden aan versterking van de samenwerking gemeente en sportinstanties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.