Drone_Zeistenaren_Gezocht

Thuis in Zeist

Voor iedereen geldt dat thuis de meest vertrouwde omgeving moet zijn. Hier woont je familie en tref je vrienden en krijg en deel je warmte en aandacht. Hier woon je en zorg je voor elkaar.

BUURT

In de gemeente Zeist wonen we gemixt, jong, oud, hoog- en laagopgeleid en vinden elkaar in dezelfde flat, in dezelfde straat en wijk. Door elkaar te ontmoeten ontstaat er begrip voor elkaar. Wij vinden het daarom belangrijk dat er op beperkte afstand een buurthuis (Wijk Service Punt) aanwezig is. Zo komen mensen dichter bij elkaar en het helpt tegen eenzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat wijken grondig worden aangepakt voordat het te laat is, Kerckebosch en Vollenhove zijn hier goede voorbeelden van. Door deze aanpassingen vergroten we het wijk- en buurtgevoel. Voor het CDA is het belangrijk dat het karakter en identiteit van de verschillende kernen van Zeist uiteraard wel behouden blijft.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Meer ontmoeting en verbinding tussen mensen van allerlei lagen van de bevolking, rijk-arm, gelovig-seculier en oud-jong. Dit willen we de komende jaren blijven stimuleren.
 • Dat voorzieningen en wijzigingen van bestemmingsplannen passen binnen het karakter van de verschillende wijken. Iedere wijk is anders en zelfs iedere buurt kan een ander karakter hebben. Iedere plek verdient een eigen afweging, in samenspraak met de bewoners.
 • Goede ontsluiting en doorstroming vanuit de wijken voor zowel fiets, auto als het openbaar vervoer. Waarbij veiligheid en een prettige omgeving zeer zwaar wegen.
 • Behoud van het huidige openbaar vervoer en vervoersnetwerk met belbus en aanvullende vervoersmiddelen. Het streven dat het openbaar vervoer binnen de wijken en kernen op beperkte afstand en zo effectief mogelijk beschikbaar blijft.
 • Het faciliteren van openbaar sporten en bewegen in de verschillende wijken, hoe dichter bij sport en bewegen wordt aangeboden, hoe lager de drempel is.
 • Het vergroten van het wijk- en buurtgevoel en samen met de bewoners bepalen hoe dit het beste kan.
 • Het beperken van de dagelijkse overlast; zoals herstel van slechte stoepen; minder zwerfafval; het sneller repareren van kapotte lantaarnpalen.

WONEN

Je thuis voelen, begint met het hebben van een woning. Bijna alle grote inbreidinglocaties in Zeist zijn inmiddels volgebouwd. Starters op de woningmarkt hebben het zwaar en dreigen de dupe te worden van de huidige impasse. De vraag naar passende woningen vanuit de Zeister gemeenschap is dan ook groot en divers. Generaties willen doorschuiven en kunnen een verhuisketting op gang helpen brengen. Het is het zoeken naar een nieuwe balans die rekening houdt met het karakter van Zeist. Hierdoor kunnen kinderen in de buurt blijven wonen en blijft het sociale leven in stand. Buurten die veilig zijn met 15 en 30 km zones, maar ook schoon, groen en prettig en aandacht voor biodiversiteit rondom het huis en in de buitengebieden.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Het woningaanbod laten meegroeien met minimaal de gemiddelde behoefte in Nederland. Daarom willen we bouwen met ambitie. Wanneer we deze uitgangspunten vertalen naar aantallen dan kiezen we voor minimaal 3.000 wooneenheden in de komende 10 jaar.
 • Bouwen met aandacht voor kwantiteit maar met nadruk op kwaliteit voor doelgroepen (Woonvisie, middelhoge huur) zodat een goed en compleet woonbeeld ontstaat.
 • Het principe van steen voor steen, oude gedateerde laagbouw vervangen door eigentijdse duurzame woningen.
 • Passende woningontwikkeling rondom station Driebergen-Zeist.
 • Bouwen, maar wel met oog voor maatschappelijke functies en natuur. We streven naar een verbetering van de biodiversiteit, op lokaal niveau maar ook door natuurcorridors met omliggende gebieden. Wanneer het nodig is gaan we natuur compenseren.
 • Het invullen van een partnerrol indien hierdoor grote projecten gerealiseerd kunnen worden. Het voortvarend invulling geven aan de Versnellingsopgave Woningbouw door coöperaties én particulieren te stimuleren extra woningen voor urgent woningzoekenden, statushouders en regulier zoekenden te realiseren. Hierbij rekening houdend met het karakter van Zeist en de lokale omstandigheden.
 • Het behouden van jonge Zeistenaren en gezinnen in Zeist. Daarom willen we dat er meer mogelijkheden komen voor jongeren om te blijven en voor doelgroepen (zorg, politie) om te komen wonen in Zeist, ook in de kernen. In ieder nieuwbouwproject moet aandacht zijn voor starterswoningen en de mogelijkheid voor een starterslening moet worden verruimd.
 • Inspelen op (toekomstige) regelgeving om voorrang te kunnen geven bij woningtoewijzing.
 • Gebruik maken van goede voorbeelden waarbij senioren gestimuleerd worden het te grote huis te verruilen voor een goed passend alternatief.
 • Het tonen van lef bij het realiseren van (tijdelijke) varianten van bijzondere woonvormen zoals zorgwoningen in de wijk en de mogelijkheid om kangoeroewoningen te realiseren op eigen grond.
 • Vrijkomende bedrijfs- en winkelruimten opnieuw inzetten voor ambachtelijk werk, ateliers en wonen. Indien nodig worden regels aangepast.

ZORG

Bijna 50% van de begroting van onze gemeente gaat naar Meedoen en Zorg. Concreet is dat 82 van de 170 miljoen euro, voor het CDA Zeist komen nu echt de grenzen in zicht. We zien dat zowel bij de jeugd als bij de ouderen steeds meer specifieke wensen voor ondersteuning naar boven komen. Het afhankelijk zijn is hierbij het leidende thema, jeugd doordat men het nog niet weet en ouderen omdat men het niet meer kan. Niet in het laatst als gevolg van COVID constateren we dat de problematiek breder wordt en daarmee de wens tot ondersteuning groter. Preventief werken is voor ons een sleutelbegrip. Bij deze preventieve aanpak blijven de juiste mensen en middelen nodig. Voor ouderen is uiteindelijk het doel ondersteuning te bieden waar het echt nodig is maar de mensen in hun kracht te laten om zelf het dagelijkse leven te ordenen. Mantelzorg speelt hier een cruciale rol en de Vrijwilligersacademie kan hierbij een steun in de rug geven. Om deze senioren beter en tijdig te leren kennen en sluipende eenzaamheid te herkennen zijn de 75+ gesprekken geïntroduceerd. Contact in verschillende vormen leidt tot aanmerkelijke verbetering van welzijn. Ook de mogelijkheid voor het aanroepen van de Belbus of een praatje maken bij de Soepkar horen hierbij. Naar onze mening zijn digitale vaardigheden tot op hoge leeftijd belangrijk en zeker nog te leren. We ontkomen er niet meer aan, hoe graag we ook zouden willen, dat laptop en smartphone de eerste verbindingslijn vormen met de familie en de buitenwereld.

Het CDA Zeist staat voor:

 • Terugdringen van eenzaamheid bij jong en oud door tijdige herkenning van signalen en concrete opvolging hiervan door professionals.
 • Dat senioren de gelegenheid krijgen digitale basisvaardigheden te leren, zowel thuis als op wijkservicepunten, buurthuizen en bibliotheken.
 • Een dementievriendelijke gemeente door trainingen aan te bieden voor het herkennen van en omgaan met dementie en stimuleren van lotgenotencontact.
 • Faciliteren van respijtzorg door het lokaal of regionaal openen van een zogenaamd logeerhuis voor mensen die intensieve zorg nodig hebben om daarmee mantelzorgers tijdelijk te ontlasten
 • Het blijven investeren, ook in innovatie, in het Centrum Jeugd en Gezin en het Sociaal Team zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Een sluitende aanpak van het minimabeleid. Hierbij is vooral aandacht voor groepen hardwerkenden nodig, die door de scherpe kanten van de regelgeving telkens net buiten de boot blijken te vallen. We houden vast aan het 130 procent van het bestaanszekerheid beleid.
 • Het er zijn als mensen ons nodig hebben, zoals de opvang van vluchtelingen. Wij voeren hierin een ruimhartig en actief beleid zoals we afgelopen decennia hebben laten zien.
 • Het concreet uiten van waardering voor mantelzorg en vrijwilligers en we voelen het als een plicht om deze zorg blijvend te ondersteunen.
 • Wijk-Servicepunten als een laagdrempelige voorziening in de wijken. Deze maatschappelijke waarde met vele vrijwilligers blijft behouden en wordt waar nodig versterkt.
 • Het stimuleren van sport en bewegen voor jongeren en ouderen, goed voor de gezondheid en voor de sociale contacten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.