29 november 2023

Algemene Beschouwingen begroting 2024

Voorzitter,

Ik wil beginnen met het complimenteren van de ambtelijke organisatie en het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden voor het aanleveren van degelijke stukken en de goede inhoudelijke toelichting. Het CDA is van mening dat we volledige medewerking hebben gekregen om onze taakstellende en controlerende functie goed uit te kunnen voeren.

Daarnaast wil ik mij nogmaals positief uitlaten over alle collega’s binnen de Verenigde Vergadering en de commissies. Elke keer weer ga ik met veel plezier naar de vergaderingen bij Rijnland. Het lukt ons gezamenlijk een constructieve sfeer te creëren. Debatten worden gevoerd op de inhoud en zoals het hoort, niet op de persoon. We moeten ons realiseren dat dit een kostbaar goed is in deze turbulente tijden.

Dan naar de begroting 2024. Het CDA beoordeelt de begroting op basis van de kernbegrippen waarop onze partij is gebouwd: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit.

Ik zal in mijn bijdrage wat uitgebreider stilstaan bij het begrip rentmeesterschap. Wat betekent dit eigenlijk?

We hebben de aarde geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Wat betekent dit dan?

Inzet op duurzaamheid: biodiversiteit en energieneutraal. Door Rijnland zijn in de afgelopen jaren al stappen gezet en dat gaat onverminderd door. Als voorbeeld noem ik de toekomstige renovatie van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder, de onderzoeken naar het terugwinnen van grondstoffen en aandacht voor het verwijderen van nieuwe stoffen in onze afvalwaterzuiveringen. In dit kader wil ik graag benoemen dat Rijnland 3e is geworden als meest duurzame publieke opdrachtgever.

Hogere kosten berekenen we direct door en worden niet afgewenteld op toekomstige generaties. Hogere kosten zijn helaas onvermijdelijk omdat Rijnland een flinke inspanning zal moeten leveren om bijvoorbeeld installaties als gemalen en afvalwaterzuiveringen op orde te krijgen. Met een inflatiecijfer van gemiddeld 10% in 2022, het hoogste na 1975, is het niet vreemd dat ook voor Rijnland alles duurder wordt.

Bij rentmeesterschap hoort ook dat onze inwoners kunnen genieten van water. Het is belangrijk om samen met andere partijen de kansen te benutten voor recreatief medegebruik. Het CDA vindt het belangrijk dat we hiermee ook het waterbewustzijn van onze inwoners kunnen vergroten door een goede combinatie met communicatie en informatie. Dat is hard nodig, want dat waterbewustzijn, met name ook wat kan men er zelf aan doen, is nog erg laag. Dit komt ook mede door het goede functioneren van de waterschappen, maar in de toekomst kunnen we de opgave niet meer alleen uitvoeren.

In vorige bestuursperiodes heeft Rijnland, net als de andere waterschappen, een jeugdbestuurder gehad. Jongeren betrekken bij de toekomst van ons waterbeleid is van groot belang: het is immers hun toekomst! Het CDA ziet graag dat Rijnland de betrokkenheid van jongeren weer oppakt, echter de benadering van één persoon vinden we te beperkt. We zouden dat breder willen trekken over ons hele werkgebied. We zijn benieuwd hoe Dijkgraaf & Hoogheemraden daarover denkt.

Om Rijnland bekender te maken op de basisscholen zou het organiseren van een vernieuwde editie van “Battle of the Beach” voor groep 7 en 8 volgens ons een prima initiatief zijn. Zou dit weer opgepakt kunnen worden? Daarnaast is het CDA voor het geven van (nog) meer gastlessen op scholen. Hierbij zouden de leden van de Verenigde Vergadering en commissies die dat leuk vinden ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ik ben benieuwd hoe de fracties hierover denken?

Voorzitter,

De maanden oktober en november hebben een recordhoeveelheid aan neerslag opgeleverd. Het behoeft geen twijfel gezien de klimaatverandering dat we dit vaker mee zullen gaan maken. Het is de waterschappen in samenwerking met andere waterbeheerders tot nu toe gelukt grootschalige overstromingen te voorkomen. Dit toont des te meer aan hoe belangrijk waterschappen zijn, nu en in de toekomst.

Rijnland klimaatbestendig maken is voor het CDA dan ook geen vraag, maar een verplichting, waarbij we onze taak in de ruimtelijke ontwikkeling vanuit het principe van water bodem sturend van adviserend naar verplichtend zullen moeten veranderen. We zullen hier naast financiën ook gekwalificeerd personeel voor nodig hebben. Het CDA ziet graag dat Rijnland zich positioneert als een aantrekkelijke werkgever en als toonaangevend waterschap de zorg voor schoon, voldoende en veilig water kan blijven waarmaken. We realiseren ons, dat het een grote opgave is, waarbij samenwerking met andere overheden en partners noodzakelijk is. Voor de toekomstige generaties is dat de enige boodschap waarmee wij onze organisatie en dagelijks bestuur op pad sturen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.