01 juni 2023

Nieuw college Dijkgraaf en Hoogheemraden geïnstalleerd

De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. Zes partijen (BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21) slaan de handen ineen om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin we nu en in de toekomst veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.

Co­a­li­tie­ak­koord

Een aanpak met oog voor de toekomst, dat is het uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Rijnland op peil’. De coalitiepartijen willen werken vanuit de basis: droge voeten, schoon en voldoende zoet water. Door de veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, de grote woningbouwopgave en de sterk gestegen kosten, staat de basis onder druk. In het akkoord staat dat de partijen verantwoordelijkheid nemen door nu te investeren ten behoeve van de volgende generatie. De coalitie wil extra geld vrijmaken voor de bouw en renovatie van gemalen, zuiveringen en dijken. Daarnaast is er nóg intensievere samenwerking nodig met onze partners die net als wij de veranderende omstandigheden zien. Samenwerken betekent meer denkkracht, meer kennis en ervaring, samen goede besluiten nemen en samen een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen. De coalitiepartijen stellen voor de gemeenten informeren en adviseren over de klimaatopgave en voor bestaand (stedelijk) gebied duidelijke regels voor gebiedsontwikkelingen te formuleren.

Ver­de­ling por­te­feuil­les

Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Namens de BBB wordt Aad Straathof deze bestuursperiode verantwoordelijk voor de portefeuille Voldoende Water. Bas Knapp (VVD) heeft de portefeuilles Waterketen en Waterveiligheid, daarnaast is het thema circulaire economie toegevoegd. Hans Schouffoer (natuurterreinen) gaat aan de slag met de portefeuille Schoon en Gezond water en energie. Het CDA wordt vertegenwoordigd door Marjon Verkleij, zij gaat zich richten op de thema’s Water en bodem sturend en Organisatie en Dienstverlening. Als vijfde is Jan de Vries (agrarisch) de portefeuillehouder voor de thema’s Financiën en Assetmanagement. JA21 is de zesde coalitiepartner, maar levert geen dagelijks bestuurder. Dijkgraaf Rogier van der Sande is verantwoordelijk voor bestuur, communicatie, erfgoed en calamiteitenbeheersing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.