17 maart 2019

Hoezo, loze verkiezingsbeloftes?

In de afgelopen jaren zijn mede door de actieve inbreng van het CDA goede resultaten bereikt. Wij zijn er trots op dat een groot deel van de ambities uit ons verkiezingsprogramma van vier jaar geleden is gerealiseerd. De decentrale huisvesting met een hoofdvestiging in Almelo werkt goed en is doelmatig. Ener is bespaard door het aantal ingehuurde krachten te verminderen. De schuldenlast van het waterschap is afgetopt en zal na 2020 niet meer stijgen. De kostentoedeling van de waterschapslasten is rechtvaardiger vastgesteld op basis van het solidariteitsbeginsel.

Maar er blijft werk aan de winkel. De tarieven zijn slechts gematigd gestegen, maar om dat zo te houden is het van belang goede afwegingen te maken en sober en doelmatig te werken.

Vechtstromen heeft een goed functionerend waterbeheerplan, de basis voor de werkzaamheden van het waterschap. In diverse projecten is goed samengewerkt met de partners in het gebied. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van waterretentiegebieden op landgoed De Grote Scheere en projecten in het kader van ruimte voor de Vecht, zoals de nevengeul rond de stuw bij Junne en het Vechtpark bij Hardenberg. Waar mogelijk probeert het waterschap samen te werken met provincie en gemeenten, om naast de waterdoelen ook andere doelen, zoals recreatie, te kunnen realiseren. Goede communicatie met belanghebbenden in het gebied is essentieel geweest voor het welslagen van deze en andere projecten.

Het CDA hecht veel waarde aan innovatie. In de afgelopen jaren is hier sterk op ingezet. ZO werd in samenwerking met de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) de NieuWaterfabriek gebouwd waar gezuiverd afvalwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden (NAM).

Er is een goed begin gemaakt met de overname van het waterbeheer in stedelijke gebieden. Het relatiemanagement is geprofessionaliseerd, zodat belangrijke groepen beter bij het werk van het waterschap worden betrokken en de samenwerking wordt versterkt. Mede hierdoor is de samenwerking met gemeenten, provincie, LTO Noord, terrein beherende organisaties en Duitse partners sterk geïntensiveerd. Ook de samenwerking in Rijn-Oost verband is versterkt.

In de afgelopen vier jaar is een groot aantal projecten gerealiseerd die op brede waardering in de samenleving kunnen rekenen, waaronder de Doorbraak bij Almelo, de Azelerbeek op Twickel, het Reggeherstelproject en het Kristalbad tussen Hengelo en Enschede. Bij de realisatie van de projecten is grond altijd minnelijk verworven.

Ook is er ruimte gecreëerd voor recreatie medegebruik. Het ontwerp voor het Kristalbad was genomineerd voor de Gouden Piramide. Het project heeft een award van de Deltacommissaris gewonnen.

Het CDA hecht aan goede bestuurlijke verhoudingen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de constructieve en goede sfeer in het algemeen bestuur.

In de komende jaren houden we vast aan een degelijk waterbeheer, waarbij we speciale aandacht hebben voor opvangen van klimaatverandering in stad en land, voor opwekken van eigen energie, voor het nog sterker betrekken van onze inwoners bij grote projecten en het werk van het waterschap alsook voor een realistische en haalbare aanpak van maatregelen die volgen uit de Kader Richtlijn Water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.