Biodiversiteit en het probleem van de exoten
  Het CDA wil dat het waterschap blijft werken aan natuurlijk en ecologisch gezond water. Het is in ieders belang dat planten en dieren in het water kunnen blijven leven. Watergangen worden duurzaam ingericht. Waar nodig worden vispassages aangelegd. Het CDA wil de gevolgschade door exoten beperken door een vroegtijdige aanpak, werken aan bewustwording van dit probleem bij het grote publiek en een verbod op import en handel van exoten te bevorderen.

  Cultuurhistorisch erfgoed
  Het CDA wil daar geld voor vrijmaken als het gaat om waterschap gerelateerd cultuurhistorisch erfgoed. Als voorbeeld dient het in 1887 gebouwde schuivenhuisje in Tilligte waarmee water vanuit de Dinkel naar het kanaal Almelo-Nordhorn wordt geleid

  Droogteschade voorkomen
  Het economisch belang van de landbouw is natuurlijk groot en daar moet volgens het CDA dan ook de nadruk op liggen. Maar de natuur kan grote schade lijden door droogte en daarom zijn ook daarvoor extra maatregelen nodig. Het vasthouden van water om de gevolgen van droogte te bestrijden is het meest effectief omdat we op die manier gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden. Aanvoeren waar het kan blijft noodzakelijk, maar kost wel extra geld.

  Energie commercieel opwekken als waterschap
  Als meer energie wordt opgewekt bij het zuiveren van afvalwater dan waterschap Vechtstromen zelf nodig heeft, dan kan deze energie worden doorgeleverd. Zo kan op het zuiveringsproces worden terugverdiend.
  Het CDA vindt het opwekken van duurzame energie belangrijk. Dit willen wij bereiken door het vergisten van zuiveringsslib, juichen wij de komst van de energiefabriek toe en plaatsen we zonnepanelen op onze eigen terreinen. Het is echter geen kerntaak.
  Het CDA wil binnen een aanvaardbare tariefstijging (inflatie-gerelateerd) zich maximaal inzetten voor maatregelen die nodig zijn voor energietransitie en circulaire economie.

  Kwaliteit van het landschap
  Het tegengaan van wateroverlast is een kerntaak van het waterschap, van oudsher zelfs de belangrijkste taak. De kwaliteit van het landschap speelt voor het CDA zeker ook mee, maar wordt niet als kerntaak beschouwd.

  Medicijnresten
  Het CDA maakt zich zorgen om medicijnresten in het oppervlaktewater, maar vindt het verwijderen wel erg kostbaar. Daarom moet er (meer) aandacht komen voor preventie en het scheiden aan de bron. Preventie betreft dan vooral het door de wc spoelen van niet meer gebruikte medicijnen. Er komt jaarlijks 140.000 kilo aan medicijnresten via het riool in het oppervlaktewater. Een tiende daarvan zijn medicijnen die niet meer nodig zijn en door de wc worden gespoeld, terwijl ze simpel bij de apotheek ingeleverd kunnen worden. Scheiden aan de bron houdt in dat ziekenhuizen en verpleeghuizen als grootverbruikers zelf de medicijnresten uit het afvalwater halen.

  Meebeslissen over uitvoering projecten
  Het CDA vindt het belangrijk dat waterschap Vechtstromen open in de samenleving moet staan. Wij willen een waterschap dat ruimte geeft aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat gebruik maakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen.

  Recreatie-mogelijkheden op en langs het water
  Het CDA is voorstander van het openstellen van onderhoudspaden voor wandelaars, maar motoren, quads en mountainbikers moeten worden geweerd. Honden moeten aan de lijn worden gehouden.
  Het CDA vindt dat recreatief medegebruik van de Vecht moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De sluizen bepalen de maximale diepgang. Er moet een maximale vaarsnelheid worden vastgelegd en speedboten moeten worden verboden.

  Regenton van het waterschap
  Extra water in het riool maakt het zuiveren alleen maar duurder. Afkoppelen en weer aan de bodem toevertrouwen helpt om de negatieve gevolgen van toenemende droogte te voorkomen. Bewustwording is belangrijk en het CDA vindt daarom zinvol dat het waterschap subsidie geeft op de aanschaf van een regenton.

  Vaste zetels bedrijfsleven, natuurbeheer en agrariërs in het bestuur
  Het CDA wil de vaste, geborgde zetels voor het bedrijfsleven, natuurbeheer en agrariërs behouden. De deskundigheid van deze belangenbehartigers levert een belangrijke bijdrage aan het waterschapsbestuur.

  Wateroverlast in dorpen en steden
  Het CDA vindt dat waterschap Vechtstromen zijn kennis en kunde voor waterbeheer zo veel mogelijk moet inzetten Het is belangrijk dat maatregelen tegen wateroverlast maximaal worden benut en het waterschap daarvoor de samenwerking met gemeenten zoekt.

  Waterpeil in veengebieden verhogen om CO2-uitstoot te verminderen
  Verdroging van natuurgebieden wil het CDA tegengaan door het meer vasthouden van water en slim omgaan met waterpeilen in het gebied. Waar mogelijk moet het waterpeil in veengebieden omhoog om inklinking en oxidatie te voorkomen.

  Waterschapslasten met maximaal de inflatie-index verhogen
  Het CDA wil lastenverzwaring en tariefstijging zoveel mogelijk voorkomen. Wel moet de inflatiestijging worden gecompenseerd. Als de inkomsten niet toereikend zijn om alle ideeën te betalen, dan moeten de ambities worden bijgesteld of bestaand beleid worden vernieuwd. Het CDA is voorstander van een passend kwijtscheldingsbeleid waarbij dezelfde criteria worden gehanteerd als die van de gemeenten in het werkgebied van het waterschap.


  Landelijk/​Provinciaal

  De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.