Waterschapsverkiezingen 2023

In maart 2023 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In Groningen en een deel van Drenthe kiezen de inwoners van de werkgebieden van de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s nieuwe leden voor de Algemene Besturen van deze 2 waterschappen. De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 15 maart 2023.

Het CDA kent 4 kernwaarden: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap als basis voor het handelen in het waterschapsbestuur.

Daarom doet het CDA tien beloften:

  1. Niet morgen, maar vandaag beginnen met de uitdagingen vanuit veranderende weersomstandigheden en klimaat. Dus blijven zorgen voor optimaal peilbeheer, blijven zorgen voor droge voeten. Goed inspelen op de wensen van de grondgebruikers.
  2. Doorgaan en nog meer grondstoffen terugwinnen uit afvalwater. Zorgen voor schoon water is in ieders belang
  3. Als waterschap zo snel mogelijk energieneutraal worden.
  4. Zorgen voor een eerlijke lastenverdeling. Kostenontwikkeling kritisch beoordelen (sterkste schouders, zwaarste lasten).
  5. Samenwerking tussen samenleving, landbouw en natuur blijven bevorderen, schoon en voldoende water is voor iedereen even belangrijk.
  6. Zorgen voor vasthouden van water als het kan en afvoeren wanneer noodzakelijk. Voor ons gebied is aanvoermogelijkheid van IJsselmeerwater in droge perioden heel belangrijk.
  7. Probleemstoffen, zoals geneesmiddelen, moeten op termijn worden verwijderd. We gaan na hoe de kosten voor dit maatschappelij probleem kan worden gedekt.
  8. Gemeenten moeten het aantal riooloverstorten inzichtelijk maken en verminderen.
  9. Drinkwatergebruik wordt per wijk/dorp inzichtelijk gemaakt om bewustwording te bevorderen en verspilling tegen te gaan.
  10. We blijven ons inzetten om respectvol met elkaar om te gaan en normen en waarden.

 

 

 
In de provincie Groningen zijn twee waterschappen actief: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het waterschap is net als de gemeente en de provincie een overheidsorgaan. Het bestuur van het waterschap bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB)en de dijkgraaf.
Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad, het dagelijks bestuur met de wethouders en de dijkgraaf met de burgemeester. De taak van deze drie bestuursorganen is beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten en de dagelijkse gang van zaken te regelen. Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. 

kaart-groen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.