01 april 2021

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad

Toelichting bij motie WMO abonnementstarief
Zojuist hebben we een herstelbegroting vastgesteld. Die herstelbegroting was niet nodig geweest als de kosten van het Sociaal Domein niet alsmaar blijven oplopen en voor tegenvallers zorgen.
Het wettelijk verplichte abonnementstarief voor huishoudelijke hulp speelt ons parten. Het is de oorzaak van een sterk stijgende vraag en daardoor ook sterk stijgende kosten.
Het CDA wil dat wie een smalle beurs heeft nog steeds goedkope huishoudelijke hulp kan krijgen via de gemeente. Maar wie het goed zelf kan betalen mag dat voortaan zelf doen.
Het CDA wil dat onze gemeente financieel gezond is, ook in de toekomst. Wat het CDA betreft moet het wettelijk verplichte abonnementstarief nu van de baan. De kabinetsformatie is het moment om daar met klem om te vragen. Vandaar dat het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag indient

Voorstel herstelbegroting
Ons wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende herstelbegroting. Een must natuurlijk om op termijn onder het toezicht van de Provincie uit te komen. En natuurlijk moeten we als gemeente gewoon een sluitende begroting hebben.
Onze vraag is wel of we dat op deze manier ook effectief gaan halen. Deze begroting is om begrijpelijke redenen, doorspekt van taakstellingen. Of we deze ook echt gaan halen valt nog zeer te bezien.

Alle voorstellen die we op 4 maart besproken hebben komen, waar nodig na nader onderzoek, tzt terug als door het college uitgewerkte raadsvoorstellen waar staande de vergadering nog discussie over zal zijn. In het bijgevoegde overzicht staan bij sommige voorstellen bedragen genoemd en bij andere niet. De uitwerking zal uitwijzen wat er voorgesteld wordt en de daaropvolgende discussie zal duidelijk maken wat we uiteindelijk in kunnen boeken.

Als we, zoals sommige partijen voorstellen, alle niet wettelijke taken schrappen zullen we snel een sluitende begroting hebben maar een onleefbare gemeente.

Dat is in ieder geval niet wat het CDA wil. Voor het CDA staan de menselijke maat en de leefbaarheid van onze kernen centraal. Met dat als uitgangspunt komen we in de afzonderlijke discussies per voorstel dan op de echt belangrijke zaken waar we als gemeente voor willen staan. De wezenlijke zaken die het in Borsele aantrekkelijk wonen, werken en leven maken voor alle inwoners, voor jong en oud. Wanneer we moeten kiezen tussen het opnieuw asfalteren van een weg die nog in goede staat is of het open houden van een ontmoetingsplek op onze dorpen dan kiezen wij als CDA natuurlijk voor het laatste.

Wij wensen eenieder veel wijsheid bij het behandelen van de voorstellen de komende periode en we hopen dat iedereen het grotere geheel blijft zien. Wij kunnen akkoord gaan met het voorliggende voorstel..

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.