07 oktober 2021

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad

Ontvlechting Evides
Evides in publieke handen, dat was altijd al de wens van (volgens mij) heel de raad. En nu staat het te gebeuren. Een klap erop en dóór zou je normaal gezien zeggen. Maar 367 mio is nogal wat. Deskundigen hebben hier natuurlijk uit en te na naar gekeken en de risico’s zijn beperkt. En we hebben het tij van een stijgende energieprijs mee. Toch nog een voordeeltje aan die stijging dus. De nu beoogde aflossing zou er alleen maar mee versneld kunnen worden wat eerder het maximale dividend voor Borsele betekent. Maar de energieprijzen kunnen natuurlijk ook weer dalen. Al kunnen we dat met z’n allen niet voorspellen. En wat als in de formatie straks als nog besloten wordt dat het Rijk de kerncentrale toch in eigen beheer neemt of dat onverhoopt besloten wordt dat de KCB alsnog eerder dicht moet dan 2033. Reden te meer om dat laatste dus zeker niet te doen. We zullen deze vorm van elektriciteitsproductie met minimale CO2 uitstoot nog hard genoeg nodig hebben de komende jaren. Al met al kunnen wij akkoord gaan met dit voorstel en willen wij alvast wel de winstwaarschuwing afgeven dat we dit ‘nieuwe’ geld niet al maar bij voorbaat moeten oormerken om leuke nieuwe dingen van te doen maar moeten we dit door onze inwoners opgebrachte geld terugbrengen in onze Borselse samenleving om die daarmee te versterken.

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District
We formaliseren hiermee een overleg wat al bestaat. En het is zeker positief dat alle overheden rondom North Sea Port nauwer samenwerken op een aantal punten. De opvang en herverdeling van zoet water is hierin een belangrijk punt. Voor de promotie van zilte teelten is het op dit moment natuurlijk wel oppassen midden in de PFAS discussie. Verder is het van groot belang dat er met North Sea Port verder gekeken wordt naar het verhogen van de biodiversiteit en het aanpakken van de veiligheid in en om de haven. Tot slot is het goed om de aanwezige opleidingen in Zeeland te koppelen aan de bedrijven in de havens en ook is het te prijzen dat er voldoende aandacht is voor de huisvesting van arbeidsmigranten zonder wie de haven en onze gemeente er heel ander uit zouden zien. Wij kunnen akkoord gaan met dit voorstel. Wel verwachten wij dat ieder project afzonderlijk terugkomt in de raad voordat wij budget toe kunnen zeggen.

Alternatieve woonvormen
Recent hebben wij in de pzc met een grote kop kunnen lezen “geen nieuwbouw voor starters”. Er komen dus geen specifieke starterswoningen in de Platepolder. Een kop die ons erg verbaasde en waar wat het cda betreft ook geen sprake van mag zijn. Onlangs hoorden wij van de jongerenraad Borsele nog hoe zeer jongeren om woonruimte staan te springen en hoe moeilijk het is om aan betaalbare woonruimte te komen. We lezen verder dat er ingezet wordt op doorstroming waardoor er verder in Heinkenszand woningen voor starters vrij komen, mooi, maar waarom niet beide? Nu willen wij ook niet onze kop in het zand steken en wij realiseren ons dan ook zeker dat de bouwkosten door diverse oorzaken flink gestegen zijn. Maar het blijft terugkeren, jongerenhuisvesting, want zo kunnen we het misschien beter noemen.
- Is er binnen de huidige stedenbouwkundige opzet nog wel ruimte voor andere initiatieven zoals Tiny houses of flexwonen?
- Zo nee, is de wethouder dan bereid wel te kijken waar deze ruimte nog gevonden kan worden, desnoods buiten de Platepolder?
- Is er ruimte om het appartementencomplex juist voor starters te maken, hiermee krijgen we geen kopie van wat er nu in over de dijk staat. Deze kunnen naast het gebruik voor starters ook interessant zijn voor ouderen met een kleinere beurs.

De klimaatadaptatiestrategie Zeeland
De klimaatadaptatiestrategie Zeeland, een goede start om actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie, goed ook dat dit op Zeeuws niveau opgepakt is, maar hoe verhoud dit document wat als leidend beschouwt gaat worden zich tot onze eigen duurzaamheidsvisie die ook al iets zegt over klimaatadaptatie. Ik zou graag willen zeggen Nu Doorpakken! Maar hoe gaan we dit concreet doen?

Klimaatverandering is namelijk iets wat ons allemaal aangaat, zoals in de KasZ ook beschreven staat valt 50 tot 70% van de grond op particulier terrein of bij bedrijven, dus goed dat deze stap op bestuurlijk niveau gezet is, maar hoe gaan we onze inwoners en ondernemers hierin meenemen? Welke concrete stappen gaan we met deze strategie in de hand nu als Borsele zetten?

Visie het vitale Hart van Zeeland 2021 – 2026
Samenwerken op gemeente grensoverschrijdende thema’s zoals bedrijvigheid, energietransitie en mobiliteit is voor de hand liggend. Door dit grensoverschrijdend op te pakken behouden de individuele gemeenten ook hun eigen bestaansrecht want sommige zaken kunnen nu eenmaal beter op een grotere schaal bekeken worden. Een aantal punten willen wij hier toch benoemen.

Dat wij in de visie dan ook lezen dat er op het gebied van woningbouw ruimte blijft voor bouwen naar behoefte, ook op de kleinere kernen doet ons dan ook goed, dit is juist zo’n thema waar de gemeente eigen vrijheid moet blijven houden.

Één van de thema’s die aangehaald wordt is de energietransitie. Dit is zo’n onderwerp wat we als regio beter kunnen oppakken dan iedere afzonderlijke gemeente. En laten we dan ook geen zonneparken aan de rand van de ieders gemeente leggen maar zorgen voor een goede positionering en goede inpassing.

Ook lezen we dat de groene corridors tussen Goes en de dragende kernen behouden en beschermd moeten worden. Hier ligt wat ons betreft een uitdaging, want richting met name de inwoners van ’s Heer Abtskerke is dit nu heel moeilijk uit te leggen. Graag hier actie voor door de wethouder.

Wat betreft toerisme staan hier ook een aantal punten die naar onze mening haaks staan op waar wij als Borsele voor staan. Er wordt namelijk gesproken over een concentratie hotspot bij Baarland, was dit eerder niet Hoedekenskerke? En wat betekent dit? Dit rijmt wat ons betreft niet met de kleinschaligheid van Borsele, die kleinschaligheid waar wat ons betreft de kracht van Borsele ligt. Op dit punt kunnen de vijf gemeenten dan ook niet op één hoop gegooid worden.  

Waar het om bedrijventerreinen gaat missen wij het bedrijventerrein in Heinkenszand, Noordzak. Er wordt gesproken over de corridor langs de A58. Wat ons betreft hoor Heinkenszand hier dan ook bij en lijkt dit ons logischer dan de recente berichten vanuit Kapelle over de Willem Anna Polder. Vraag aan de wethouder, is Heinkenszand bewust niet opgenomen of kan Heinkenszand nog opgenomen worden.

We lezen ook over het opzetten van een Bevelands ontwikkelingsbedrijf. Als CDA fractie willen we hierbij wel duidelijk maken dat de capaciteit binnen de bestaande formaties en middelen gezocht moet worden.

Als laatste, wat ons heel erg verbaast en wat wij ook niet kunnen rijmen is dat er door het thuiswerken een toenemende vraag naar tweede woningen zal zijn. Allereerst lijkt ons juist dat het thuiswerken een kans is voor het permanent wonen verder van je werk en buiten de randstad. Daarnaast is de druk op de huizenmarkt nu al zo groot dat het niet wenselijk is dat woningen als tweede woning opgekocht worden, dit kunnen we met name richting onze jongeren die willen starten niet uitleggen. Wij doen dan ook met klem een oproep aan de wethouder om dit uit het stuk te laten halen en vragen ook hoe de andere fracties hier in zitten.

Motie vreemd aan de orde van de dag 
In de raadsvergadering van 7 oktober ging het voornamelijk over voorstellen die betrekking hadden op samenwerkingsverbanden.

Verder was er een raadsbreed gesteunde motie over de te verwachten overlast van het verkeer naar het nieuw aan te leggen Waterpark Veerse Meer.
Gevreesd wordt dat het wooncomfort in Lewedorp daar onder te lijden zal hebben.
De motie roept de gemeente Middelburg op om snel duidelijkheid te geven over mogelijke oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.