05 november 2020

Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 5 november 2020

Voorstel om kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020 en een positieve zienswijze uit te brengen over de 2-de begrotingswijziging 2020 van de VRZ.
Never waste a good crisis wordt wel eens gezegd. De VZG norm is ineens niet meer in beton gegoten, de goed werkende crisis-organisatie en crisis-beheersing laat zien dat de VRZ, RUD en GGD eigenlijk al heel goed samen kunnen werken. Vanuit het CDA hiervoor de grootste complimenten. Vanwege Covid-19 zijn een aantal zaken on hold gezet wat doorschuiving van kosten betekent maar ook op de korte termijn voordelen en verbeterde inzichten oplevert.

Wij hebben de VRZ altijd kritisch gevolgd voorzitter en dat blijven wij doen. Het onderzoek naar samenwerking of fusie tussen VRZ, GGD en RUD is tijdelijk stilgezet maar wij roepen op dit met gezwinde spoed weer op te pakken. Dit opdat de voordelen die nu behaald worden straks structureel worden. Dit laatste zeker in het licht dat de VRZ in de toekomst qua kapitaalslasten nog wel e.e.a. voor de kiezen zal krijgen.

Kortom voorzitter kunnen wij accoord gaan met voorliggend voorstel en roepen wij op de gesprekken over samenwerking en fusie versneld weer op te pakken. En wij vragen onze vertegenwoordiger bij de VRZ deze vraag mee te nemen.

Tussenevaluatie Bestuursprogramma 2018-2022
Nog steeds ben ik er wel een beetje trots op dat we in 2018 dit Bestuursprogramma raadsbreed gesteund hebben. Waar veelal de verschillen tussen Oppositie en Coalitie uitvergroot en uitgemolken worden laat dit Bestuursprogramma juist zien hoe je een gemeente samen op hoofdlijnen moet besturen. Een groot compliment dus aan onszelf.

Vanuit CDA-perspectief ben ik zo niet nog trotser. Een groot aantal belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma zijn reeds gerealiseerd; De kinderburgemeester komt er, er worden in onze gemeente Tiny Houses gebouwd en er wordt zelfs weer gesproken over een nieuwe kerncentrale.  Blijft er dan niets te wensen over? Zeker wel. Deels gaan we een aantal zaken overhoop trekken in de kerntakendiscussie, deels zitten velen van ons (niet eens stiekem) nu al te denken aan 2022 en ook moeten we als raad blijven kijken waar en hoe we het beleid op een goede manier kunnen bijsturen waar nodig.

Natuurlijk kunnen wij instemmen met deze tussenevaluatie. Met enkele wensen voor het resterende ruime jaar. De dienstverlening aan onze inwoners wordt als goed ervaren. Laten we dat zo houden. Ook wordt er gesproken over de samenwerking op De Bevelanden daar waar het gaat om de vestiging van bedrijven. Op onze en andere bedrijventerreinen wordt de beschikbare plek steeds minder. Laten we daarom de mogelijkheid om bestaande bedrijven te laten groeien op hun eigen stek maximaal benutten. Laten we daarvoor niet wegkijken maar dit voortvarend oppakken als gemeente. Processen als deze bieden werkgelegenheid en legio andere kansen. Blijf niet vasthouden aan de laatste vierkante meter maar los het in onderling overleg met de bedrijven op zodat de ene ontwikkeling de andere weer mogelijk maakt. Laat dit tot 2022 (maar zeker ook daarna) een speerpunt zijn opdat we later niet weer hoeven zeggen: “Jammer dat we destijds zo’n mooi bedrijf in onze gemeente niet de ruimte konden geven.”

Onze reservepositie wordt, om overigens goede redenen, kleiner en kleiner. Laat het een gezamelijke opdracht zijn deze de komende jaren een beetje op niveau te houden.

En de huisvesting voor arbeidsmigranten. Roemer heeft duidelijk gemaakt dat de problemen juist niet liggen bij de huisvesting op de bedrijven zelf. Het grootste probleem is de wildgroei aan uitzendbureau’s die het niet zo nauw nemen met de voorschriften. Laten we het in Borsele nu gewoon goed doen. Huisvesting op bedrijven die dat willen en waar dat mogelijk is. Er bestaat een Agrarisch Keurmerk Flexwonen en daar voldoen nu al veel bedrijven aan. Maak het voor deze bedrijven dan ook mogelijk om hun plaatsen, voor diegenen die dat willen, ook buiten het fruitpluk-seizoen, te verhuren aan anderen die dat op dat moment nodig hebben. Op deze manier kunnen o.a. fruittelers hun investering ook beter te gelde maken. Daarnaast wordt het tijd dat we een centrale huisvesting mogelijk maken. Initiatieven hiertoe moeten we als gemeente zeer serieus nemen.

Bij de Regionale Energie Strategie willen wij nogmaals de nadruk op het feit leggen dat we geen kosten moeten maken zonder dekking.

Naar de tweede helft van dit bestuursakkoord ga ik ervan uit dat we op dezelfde voet verder gaan.

Voorstel om de Programmabegroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024 en in te stemmen met de voorgestelde indicatoren.
Weer een gedenkwaardige dag. We stellen hier, midden in de kerntakendiscussie, een Programmabegroting vast voor maximaal 2 a 3 maanden. Wanneer we uitgediscussieerd zijn in februari kunnen we de begroting opnieuw vaststellen dus heeft het nu geen zin om hier uitgebreid op in te gaan. Wij kiezen er nu voor om een niet sluitende begroting neer te leggen. Normaal gezien zou ik hier een zeer slecht gevoel bij hebben zoals velen met mij neem ik aan.

Gelukkig wordt er op Zeeuwse schaal gesleuteld aan de VZG-norm. Dit geeft alweer wat meer ruimte die de GR-en normaal meestal meer dan gretig invullen.

Wij hebben er dan ook voor gekozen om hier niet punt voor punt onze ideeen bij te ventileren. Hier gaan we immers nog over in discussie.

Een punt wat wij nog wel aan willen stippen zijn de ontwikkelingen rondom het Sloegebied. Met de voorkeurs-variant voor de aanlanding van Wind Op Zee IJmuiden Ver die de gemeenten samen met de Provincie aangegeven hebben wordt er weer inbreuk gemaakt op de Sloebossen. De definitieve keuze moet nog worden gemaakt maar het CDA wil er nu toch vast op aandringen dat, wanneer we de aanlanding via het Veerse Meer, in Borsele aangewezen krijgen, er zeer goed overleg met EZ en TenneT plaats moet vinden over de compensatie van het verlies aan bos. Laat ze de doelstelling die er nog ligt voor de realisatie nu ook maar een keer van hun kant invullen.

Verder kunnen wij instemmen met de voorliggende programmabegroting voor januari en februari 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.