07 januari 2021

Motie vreemd aan de orde van de dag volgens artikel 28 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Borsele in vergadering bijeen op 7 januari 2021

Inzake nieuwbouw op de kleine kernen

Constaterende dat:
het inwoneraantal van Zeeland en ook dat van Borsele het afgelopen jaar gegroeid is;
Er onder ander vanuit Lewedorp, maar ook vanuit de diverse werkgroepen van B2030 duidelijk vraag is naar nieuwbouw op de kleinere kernen;
Procedures om woningen toe te voegen buiten om de bestaande woningvoorraad veel tijd vragen;
De provincie ruimte moet bieden voor extra woningbouw in de gemeente
Geïnteresseerden hierdoor op termijn toch afhaken waardoor plannen niet gerealiseerd worden;
Er, mede door de coronacrisis, een verschuiving van de randstad naar de regio te zien is omdat er meer thuisgewerkt wordt en reisafstanden minder belangrijk zijn;

Overwegende dat;
- Er wel degelijk vraag is naar woningen in verschillende prijscategoriën op de kleine kernen;
We voor Borsele moeten afwachten welke invloed de trek naar de regio zal hebben maar dat we hierin niet achter de feiten aan moeten lopen en willen kunnen inspelen op deze trend;

Er door lange procedures potentiële (nieuwe) inwoners zijn afgehaakt;
- Lewedorp op dit moment booming is en er een duidelijke vraag is naar meer nieuwbouw en ruimte voor doorstroming zodat zowel ouderen de mogelijkheid krijgen als starters.

Roept het college op om;
De provincie aan te spreken over flexibel inzetbare bouwtitels boven op de bestaande voorraad zodat er eenvoudiger ingespeeld kan worden veranderende trends en wanneer er vraag is naar nieuwbouw op de kleine kernen;
Hierdoor een concreet vervolg te geven aan de initiatieven voor woningbouw die zijn ontstaan in de diverse werkgroepen vanuit B2030.
Bij voldoende vraag voortvarend en vooruitstrevend aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven voor nieuwbouw in alle kernen zoals dit nu in Lewedorp speelt.
Meer ruimte te bieden aan bijzondere woonvormen zoals Tiny houses waardoor met name starters meer kansen kunnen krijgen.

CDA Borsele - N. Kampstra

Toelichting motie
De woningmarkt veranderd, waar we tot nu toe altijd nog uit zijn gegaan van krimp zie je dat de laatste cijfers anders laten zien. Het is hiermee niet gezegd dat we uiteindelijk niet toch gaan krimpen, maar het zal dan toch later komen.

Dit betekent wel dat we hier anders mee om moeten gaan dan waar we tot nu toe vanuit gingen.

Daarnaast zien we nog meer trends die invloed hebben op de woningmarkt, de randstad is overvol, huizenprijzen zijn torenhoog, starters hebben amper een kans om een woning te kopen, door de coronacrisis werken we steeds meer thuis waardoor reisafstanden minder belangrijker zijn en er ontstaat een trek naar de regio.

Het is nu nog lastig te zeggen of deze trends doorzetten en wat dit voor Borsele betekent, maar gecombineerd met lokale initiatieven zoals we eind vorige jaar hebben kunnen lezen vanuit Lewedorp waar een duidelijke en reële vraag is maakt dat we deze motie hebben opgesteld, niet met als doel dat er in iedere kern maar even flink huizen bijgebouwd moeten worden, maar met als doel flexibeler te kunnen anticiperen op initiatieven zoals die uit B2030, maar ook recent vanuit Lewedorp en mogelijke initiatieven die nog op ons af gaan komen.

Het is jammer wanneer initiatiefnemers en geïnteresseerden afhaken door lange procedures bij de provincie omdat er geen ruimte is in het woningcontigent. Hiervoor is dus wat ons betreft de provincie aanzet en met deze motie willen we de wethouder een steun in de rug geven zodat we lokaal eenvoudiger kunnen anticiperen op nieuwe initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.