03 september 2020

Raadsvergadering 3 september 2020

2e supermarkt Heinkenszand
Hoe mooi zou het zijn als we straks eindelijk kunnen kiezen tussen twee supermarkten in Heinkenszand? Het geduld van de inwoners van Heinkenszand is ruim 8 jaar op de proef gesteld, meerdere malen hoorde ik de vraag, komt die Lidl er nou nog? Of de opmerking, ik geloof niet dat die 2e supermarkt er ooit nog komt. Iedere keer hield ik vol, ja zeker wel, er wordt gewerkt aan het plan voor de 2e supermarkt, en zie hier.

Nu is het dan eindelijk zover, vanavond kunnen we definitief ja zeggen tegen de 2e supermarkt. Ik wil daarom de collega fracties aanspreken, steun dit voorstel. Steun dit voorstel met name voor de inwoners van Heinkenszand maar zeker ook voor heel de gemeente Borsele. Want door de vestiging van de 2e supermarkt blijft er een groter deel van iedere bestede euro in onze gemeente. Het marktonderzoek en de aanvullende memo van augustus dit jaar laten nogmaals zien dat er voldoende marktruimte is. Wij vinden het erg goed dat het college de laatste memo nog heeft laten opstellen. Ook bevestigd de memo dat er wel degelijk sprake is van een complementair cluster van supermarkten, de tweede supermarkt voegt daarmee echt iets toe binnen onze gemeente.

Dan nog de verkeersintensiteiten, deze komen ver boven de waarden die we als gemeente in het GVVP hebben opgenomen voor een erftoegangsweg. Wat het CDA betreft moeten we concluderen dat de categorisering van dit deel van de Stenevate als erftoegangsweg niet juist is. De weg heeft een duidelijke andere functie, ook zonder de Lidl, dan een gemiddelde woonstraat die het zelfde gecategoriseerd zijn. Het lijkt ons dat de andere fracties dit toch niet kunnen ontkennen. Daarnaast weten we inmiddels ook dat de wens er is om de ontsluiting van de Platepolder voor gemotoriseerd verkeer via de Heinkenszandseweg te laten lopen wat gunstig is voor de Stenevate.

En dan het parkeren. Ja, er is nog geen duidelijkheid over een eventueel gezamenlijk parkeerterrein, dat klopt. Het CDA heeft er vertrouwen in dat hier naar een oplossing toe wordt gewerkt, want alle partijen zijn gebaat bij een gezamenlijk parkeerterrein. Wel willen we aan de wethouder vragen om ervoor te zorgen dat, wanneer er toch geen gezamenlijk parkeerterrein komt, het terrein zo ingericht kan worden dat het wel mogelijk is om met 2 winkelwagens elkaar te kunnen passeren tussen de beide supermarkten. Uit de memo van augustus blijkt, helaas dat dit in het huidige ontwerp niet mogelijk is. Wanneer dit wel mogelijk is zou dit als een best alternative kunnen dienen wanneer er twee losse parkeerterreinen blijven.

Voor wat betreft de ingediende zienswijze en het verhaal van de familie van Baalen wat zij zojuist verteld hebben lijkt het de CDA fractie goed om nogmaals te kijken wat er aan de achterzijde gedaan kan worden aan groene inpassing. Dat het beeld vanuit de Stenevate belangrijk is begrijpen we, maar het beeld aan de achterzijde is voor fietsers en voetgangers minstens net zo belangrijk, laat staan voor de familie van Baalen die daar wonen.

Misschien dat door de snel ontwikkelde trend met het digitaal boodschappen ervoor zorgen dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn.

Het is al goed dat de bestaande groenstrook behouden kan blijven maar wat ons betreft kan deze zeker aangevuld worden met een goede streekeigen haag die het zicht op de geparkeerde auto’s zoveel mogelijk wegneemt. Wij vragen dan ook de wethouder hier nogmaals naar te kijken. Voor wat betreft de andere zienswijzen is het CDA van mening dat deze correct en goed onderbouwd zijn beantwoord en waar nodig zijn er aanpassing gedaan. Verder sluiten wij ons volledig aan bij het gestelde dat de 2e supermarkt en de verplaatsing van de brandweerpost 2 losse trajecten zijn.

Het wachten tot een oplossing is wat ons betreft niet wenselijk. Allereerst is het de vraag hoelang dit nog gaat duren, zoals nu blijkt is de verwachting in ieder geval niet dit jaar, en ten tweede, wat als de uitkomst twee aparte parkeerterreinen wordt. Gaan we dan als raad zeggen dat de 2e supermarkt er niet moet komen. Wij als CDA absoluut niet. Wat het CDA betreft is er hier sprake van twee separate trajecten waarbij het ene traject het andere niet moet ophouden. Daarom zien wij ook geen reden om op dit moment tegen dit voorstel te stemmen.

Ik wil daarom aan alle fracties vragen, zou het uiteindelijk niet doorgaan van een gezamenlijk parkeerterrein u alsnog doen besluiten om dit bestemmingsplan niet vast te stellen en geen medewerking te verlenen aan de komst van de Lidl? Want als het antwoord daarop nee is en u dan alsnog medewerking wilt verlenen en het nu uitstellen enkel wenst te gebruiken om druk op de gesprekken voor een gezamenlijk parkeerterrein te houden, dan vraag ik u om nu al in te stemmen met dit voorstel en net als het CDA dit als twee separate trajecten te zien.

Als CDA Borsele kunnen wij dus concluderen dat er wel degelijke sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Want ondanks dat ook wij het liefst een gezamenlijk parkeerterrein hebben, blijkt uit alle onderzoeken dat de situatie zonder ook voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Daarom stemmen wij in met dit voorstel en hopen dat de bouw snel kan starten.

Transitievisie warmte
We zijn blij te lezen dat de procedure opnieuw doorlopen is en dat er nu conform het aanbestedingsbeleid een keuze gemaakt kan worden. We hopen uiteraard dat er in het vervolg gewoon conform het aanbestedingsbeleid wordt aanbesteed.

Verder wensen we bureau Overmorgen veel succes met de transitievisie warmte en we zijn heel erg benieuwd naar de uitkomsten en wat dit voor de gemeente en met name ook voor de inwoners gaat betekenen, zeker nu laatst in het nieuws was dat de investeringen die aan een woning gedaan moeten worden van circa 30 a 40 duizend euro, niet of nauwelijks terug te verdienen zijn.

Rapportage masterplan Nieuwdorp
Een mooie rapportage over de voortgang van het Masterplan Nieuwdorp. Er zijn al veel stappen gezet. Zo is de aankoop en invulling van het Steketeepad een mooie invulling van hoe participatie vormgegeven kan worden. Zoals we als CDA al eerder gezegd hebben, soms willen inwoners gewoon al een eerste ontwerp hebben waarop gereageerd kan worden, zij verwachten namelijk van de gemeente inbreng omdat daar de expertise zit. Het is dus helemaal niet nodig om overal blanco te starten.

Voor wat betreft de klimaatstraat lezen we dat de Europese subsidie is afgewezen omdat het plan niet vernieuwend genoeg is. Ergens begrijpen wij als CDA deze opmerking wel, we hopen namelijk dat dergelijke genoemde punten standaard meegenomen worden bij een herinrichting van een willekeurige straat in onze kernen. Wij hadden hier dan ook een ambitieuzer plan verwacht. Kan de wethouder aangeven waardoor een ambitieuzer plan voor de klimaatstraten niet mogelijk is of is er niet verder gekeken dan de genoemde punten? Wij kunnen bijvoorbeeld denken aan een proef met collectieve warmte voorziening en energie voorziening. Wat ons betreft wordt er bij een klimaatstraat ook gekeken naar het aantal auto’s in de straat en doorgaand verkeer. Kan dit anders opgelost worden waardoor er bijvoorbeeld meer ruimte is voor groen.

Verder vinden wij het onderzoek naar een expathotel van grote meerwaarde voor de gemeente en met name voor het Sloegebied. Een koppeling met spoedzoekers kunnen wij ons daarbij goed indenken. Helaas is er maar vaak genoeg op hele korte termijn vraag naar woonruimte voor een kortere periode.

Vragenuurtje Woningbouw kleine kernen
Een paar weken terug hebben we kunnen lezen dat Lewedorp booming is. In no time wordt hier een groot deel van de laatste lege kavels ingevuld. Super, heel mooi nieuws. Ook in een groot deel van de andere kernen zien we dat er steeds minder kavels beschikbaar zijn. Allemaal heel goed nieuws, maar hoe gaan we verder? Steeds vaker horen we geluiden dat mensen uit de randstad de drukte willen ontvluchten en naar Zeeland komen en zo ook naar Borsele. Met de huidige ontwikkelingen rondom het thuiswerken worden de mogelijkheden ook steeds groter, misschien wordt Zeeland wel de ideale thuiswerk provincie.

We begrijpen als CDA heel goed dat grootschalige uitbreiding niet aan de orde zal zijn. Maar toch vinden wij dat er wel ruimte moet zijn. De gemeente Borsele zou meer open moeten staan voor nieuwvestigers op de kleinere kernen en dan ook buiten om de gebaande paden denken, niet uitgaan van nee, tenzij maar van ja mits. Uitbreiding moet dan mogelijk zijn langs bestaande ruimtelijke structuren. Uiteraard dient dit goed aan te sluiten op de bestaande kern en met waardering om te gaan met de schoonheid van ons buitengebied.

Maar niet alleen nieuwvestigers, ook moet er voldoende ruimte zijn voor doorstromers, want wanneer het niet mogelijk is om door te stromen op het dorp of binnen de gemeente dan raak je deze inwoners snel kwijt. Daarbij is het richten op levensloopbestendig bouwen niet voldoende. Vaak genoeg hoor ik dat mensen de gemeente verlaten omdat er geen mogelijkheid is om door te stromen of om te starten. Hier laten we als Borsele echt een kans liggen.

Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk om de minder fraaie locaties in de kernen eerst op te vullen. We vragen dan ook om een open blik bij nieuwe initiatieven. En wie weet hoe alles verder gaat ontwikkelen. Daarbij vinden we het als CDA belangrijk om naar de praktijk en naar nieuwe ontwikkeling te kijken. Tuurlijk begrijpen we dat de prognoses laten zien dat Borsele zal gaan krimpen, maar we zien ook dat prognoses vaak wijzigen en we weten nog helemaal niet wat het thuiswerken en de druk op de randstad voor invloed gaat hebben. We vinden het daarom belangrijk om hier alvast op te anticiperen, snel te kunnen schakelen en niet achter de feiten aan te lopen.

We willen daarom het volgende aan de wethouder vragen, op welke manier kan bovengenoemde opgenomen worden in de Borselse woonvisie?

Is de wethouder bereid om de stap te zetten en buiten de gebaande paden te gaan, met name voor nieuwbouw op de kleine kernen wanneer daar vraag naar is?

En is hij bereid naast de nadruk op het levensloopbestendig bouwen ook voldoende, en dus meer dan nu het geval is, ruimte te bieden voor starters en doorstromers?

Graag ontvangen we een overzicht van de beschikbare bouwgrond in de verschillende kernen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.