Agendapunt Ingekomen stukken - Memo Zoet water - Peter van`t Westeinde
Mooi dat deze memo er ligt. Dat is keihard nodig omdat de verzilting doorzet en er in verschillende regeringsstukken aangegeven wordt dat het voorkomen van verzilting geen prioriteit meer krijgt. De problemen in onze gemeente komen zeer verspreid voor. Soms is er aan de ene kant van de dijk, via bronnen, voldoende zoet water beschikbaar terwijl nog geen kilometer verderop geen zoet water te vinden is. Tot op de dag van vandaag lopen er helaas nog steeds miljoenen liters kostbaar zoet water de Noordzee in. Dit omdat ons land ingericht is op de afvoer van overtollig water. We zullen snel over moeten schakelen op retentie. En dat begint in steden en dorpen maar zal zeker ook in het buitengebied moeten gaan gebeuren. Nieuwe zilte natuur past daar niet bij. Sla in die natuur zoet water op zodat de omgeving daarvan kan profiteren en creëer buitendijks schorren en slikken voor de zilte natuur. Daarmee bescherm je gelijk onze dijken. In het plan wordt gesproken over het ophogen van het peil van de Zwaakse Weel. Dat moet op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ik mis hierbij Stelleplas. Hier ligt ook een plan voor. Dat kan gelijk meegenomen worden in de uitvoering.

In 2027 staat Nederland aan de lat om de doelen van de Kader Richtlijn Water te halen. En dat zal nog een hele dobber worden. Schoon, vastgehouden regenwater kan hierbij een grote rol spelen.

Het onderzoek naar het binnenlaten van water uit het Zoommeer moet zeker uitgevoerd worden. Het zal nog een hele klus zijn om dat water onze kant op te laten stromen zeker omdat we ingericht zijn op water afvoer. Het watersysteem zal anders moeten worden ingericht. Ondernemers die nu al voorzien zijn van bronnen hebben natuurlijk geen meerwaarde van dit plan. Om het plan te laten slagen zullen zoveel mogelijk mensen mee moeten doen maar hier voorzie ik wel een probleem. Verder zullen er aan deze kant van het Kanaal door Zuid Beveland ook investeringen gedaan moeten worden. Of het door meer deelnemers goedkoper zal worden moeten we nog zien. Maar daarvoor heb je het onderzoek nodig. Er zal nog flink wat water door de Schelde moeten maar we zetten hiermee een hele mooie eerste stap.

Agendapunt 9 - Voorstel procesbeschrijving Energietransitie en leefkwaliteit - Peter van`t Westeinde
Borssele is inmiddels aangewezen als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales. Of ze er gaan komen is aan het Kabinet. Wij moeten er als Raad van Borsele voor zorgen dat dit gaat gebeuren zonder een fixe impact op de leefbaarheid in onze gemeente en meer bepaald de Sloerand. Maar ook, op welke manier gaan de inwoners hiervan profiteren? Diverse groeperingen slingeren vanalles de media in, van koeltorens tot hoogspanningsmasten en van een totaal onleefbaar gebied tot de mogelijkheid van een aanval op onze nucleaire infrastructuur. Bangmakerij of een reëel beeld? Als het aan CDA Borsele ligt komen er geen koeltorens en niet nog een extra hoogspanningslijn als rits door De Zak van Zuid Beveland. Als er iets moet komen kan dit tegen 2035 onder de grond of nog beter door de Westerschelde. Maar als wij dan toch dè energieopwekker van Nederland worden kunnen we nu ook alvast maar zeggen dat we hier geen zonnevelden gaan aanleggen. Zonnepanelen leggen wij in Borsele op daken. En ook willen we geen grote windmolens in ons gebied. Wij hebben onze bijdrage dan immers al wel geleverd. En met ontwikkelingen als deze is het van het grootste belang dat de leefbaarheid op de dorpen van Borsele overeind blijft. Dat kan met flankerende maatregelen zoals voor de natuur (gaan we nu eindelijk het Sloebos een keer afmaken?), maar ook voor de woonomgeving en voor de voorzieningen in de dorpen voor de huidige en voor nieuwe bewoners. En hoe kunnen we profiteren van een energiecluster in onze Gemeente? Worden warmtenetten hierdoor wel interessant of kan de overheid hiervan bijvoorbeeld de niet rendabele top voor haar rekening nemen? Op deze manier kunnen onze inwoners ook direct profiteren van de hier opgewekte stroom. Met deze ontwikkelingen moet er ook ruimte voldoende zijn in het Sloegebied voor bijvoorbeeld waterstof-fabrieken. Hiermee is een substantieel deel van de opgewekte en aangelande stroom direct in het gebied nodig waardoor minder afgevoerd hoeft te worden. Kortom, goed dat we dit proces nu reeds voor onszelf beschrijven. Het kan de komende 2 jaar wel eens hard gaan en dan moeten wij er klaar voor zijn.

Agendapunt 10 - Participatienota 'Samen denken, Samen doen. Participatie binnen gemeente Borsele - Fabian Schenk
“Gemeente Borsele is er voor haar inwoners, niet andersom. Onze lokale democratie werkt het best met betrokken en actieve inwoners. Inwoners die iets willen bijdragen aan onze gemeente en hun kennis, kunde of ervaringen willen delen.” Dit zijn de eerste drie zinnen van de participatienota die voor ons ligt. En voorzitter dat past goed bij de visie van ons als CDA`er. Participatie gaat over goede omgang met elkaar, over empathie en constructief meedenken, en betrokken zijn bij de leefomgeving. Dat participatie een onderdeel wordt binnen de gehele gemeentelijke organisatie is een goede stap voor onze inwoners. Participeren is meedoen in de samenleving en meedoen in je eigen omgeving. Hierbij willen we wel opmerken dat dit niet hetzelfde betekend als gelijk krijgen. Het gesprek aan kunnen gaan en mee kunnen praten binnen de gemeente is waar het om moet gaan.    

Goed te lezen dat ’s-Gravenpolder en Kwadendamme in kwartaal 2 van dit jaar bezocht gaan worden voor het project B2030. Zo krijgen de inwoners van deze dorpen, naast de andere dorpen waar het project al geweest is, ook de kans mee te praten over Borsele in 2030.

Dan rest ons nog de opstellers te bedanken voor het opstellen van de nota en de gehele gemeentelijke organisatie succes te wensen bij de implementatie van de participatienota. Blijf bedenken bij de dingen die je doet: Gemeente Borsele is er voor haar inwoners, niet andersom.

Agendapunt 12 - Werkzaamheden vooruitlopend op herinrichting Stenevate - Mitchel Vermeulen
Stap voor stap werken we toe naar en veiligere en beter ingerichte Stenevate. Daar zijn we blij mee. We merken op dat er per deelproject voorstellen naar de raad komen. Dit zonder dat het totaalplaatje bekend is. Hebben we voldoende scherp waar we naartoe werken? De metingen die de komende periode worden uitgevoerd zullen meer duidelijkheid geven over wat nodig is om de Stenevate verder veilig in te richten. Een fietspad of een veilige oversteekplaats zijn de vaak genoemde opties door omwonenden. De metingen zullen duidelijk maken of dit wel óf niet nodig is. Kijk daarbij naast objectieve veiligheid ook naar veiligheidsbeleving. De oude situatie liet blijken dat dit twee verschillende aspecten zijn. We hebben het volste vertrouwen dat daarin een goede afweging gemaakt zal worden.

We zijn akkoord met het voorstel.​

Agendapunt 13 - Uitvoeringsprogramma Wegen, Groen, Riolering 2023-2027 - Fabian Schenk
In de meerjarenplanning zien we een overzichtelijke planning met de werkzaamheden voor de aankomende 5 jaar. Bij het lezen van het uitvoeringsprogramma viel ons op dat sommige straten niet opgenomen staan in het uitvoeringsprogramma waarvan de kwaliteit van de straat wel zienderogen achteruit gaat. Is de planning zoals deze opgesteld is een vaste planning of wordt de planning aangepast indien dit nodig getracht wordt? Afsluitend wil ik aangeven dat wij akkoord gaan met het voorstel.

Agendapunt 14 - Voorstel in het kader van het Masterplan Nieuwdorp - Niels Kampstra
Er is al heel veel gezegd over het Masterplan Nieuwdorp. Daarom wil ik het eigenlijk niet al te lang maken.

Natuurlijk zijn wij heel erg geschrokken van de gestegen kosten, maar wij vrezen dat dit niet de laatste keer zal zijn. Wel willen wij benoemen dat de informatievoorziening in het traject vele malen beter kon, met name over de wijzigingen die zijn doorgevoerd en over de onvoorziene zaken, want helaas bleken er meer zaken onvoorzien dan dat wij als raad hadden verwacht op basis van de info die wij hadden.

Dan het verschil tussen optie 3 en optie 4. Wat ons betreft houden we vast aan het oorspronkelijke plan, optie 3. We gaan daarin niet verder schaven of rommelen, dit is het, punt! Zeker als we dan horen dat door het exploitatievoordeel het verschil van 9000 euro aan kapitaallast volledig weg is.

Maar goed, genoeg over de financiën, nu vooruit kijken. Er ligt een prachtig plan, want dat zouden we door alles misschien nog wel vergeten. Een plan wat gedragen wordt door het door, een plan waarin het dorp geparticipeerd heeft en een plan waarmee Nieuwdorp weer tientallen jaren vooruit kan. Eigenlijk wel een plan om trots op te zijn. Dus bouwers klaar, bouwen maar!

Agendapunt 15 - Parkeerterrein Boomgaarstraat ‘s-Gravenpolder- Niels Kampstra
Een korte bijdrage van ons kant voorzitter.

Akkoord met het voorstel. De huidige parkeerdruk in de Ambachtsstraat en de Sgravestraat is zo hoog dat parkeerterrein meer dan welkom is.
Wel 2 opmerkingen van onze kant:

  • de twee te slopen woningen dienen wat ons betreft gecompenseerd te worden. Wij vragen dan ook actie van de wethouder om hiervoor te zorgen
  • De Boomgaardstraat verdiend tegelijkertijd ook een opknap beurt. De straat ligt er nu niet al te lekker bij waardoor het parkeerterrein straks niet erg aantrekkelijk is om te parkeren. Daarbij kan de zichtbaarheid en bereikbaarheid vanaf de ‘s Graverstraat ook wel verbetert worden.

Agendapunt 16 - Vragenuurtje - Niels Kampstra
De laatste tijd lezen wij het ene na het andere bericht over het verdwijnen van voorzieningen, eerst de winkels in Lewedorp en Borssele en later ook het verdwijnen van de buslijn door onze gemeente. Over dar laatste zijn we inmiddels door een memo goed geïnformeerd.

Ontwikkelingen die impact hebben op de leefbaarheid van onze kernen. Hoewel ook wij weten dat niet alles door de gemeente op te lossen is zijn wij toch benieuwd welke invloed we als gemeente hebben ter bescherming van de genoemde voorzieningen.

In het recente artikel over de bekende winkels wordt duidelijk benoemd dat één van de redenen landelijke wetgeving is. De kleine dorpswinkel moet aan de zelfde eisen voldoen als een Appie XL of Jumbo foodmarket.

Aan de wethouder de vraag, wat kan er aan gedaan worden dat er onderscheid gemaakt wordt tussen een dorpswinkel of een AH of Jumbo? In dezelfde lijn ook de vraag of er vanuit de RUD meer maatwerk mogelijk is en of er gekeken wordt of het geen wat opgelegd wordt realistisch is binnen een bepaalde termijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.