Agendapunt 4 - Ingekomen stukken – voorstel art 213 onderzoek - Margriet Koeleman
Even ter herinnering: In de auditcommissie van 30 januari hebben we dit voorstel met de controller besproken. We hebben de raad daarover geïnformeerd op 2 februari.
De auditcommissie is positief over het doen van een artikel 213 onderzoek naar de stand van het gemeentelijk vastgoed. De focus zal daarbij liggen op de bedrijfseconomische aspecten.

We kijken uit naar de bevindingen.

Agendapunt 5 - Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 - Peter van`t Westeinde
Voor ons ligt een mooi, goed maar vooral een belangrijk stuk. Complimenten aan de opstellers en een uitdaging voor ons zelf om de komende 4 jaar de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de veiligheid. Mooi ook dat dit nu Zeeuwsbreed opgesteld is.

Veiligheid is voor veel mensen ook vooral een gevoel voorzitter. Daarom is het ook aan ons om te laten zien dat er aan gewerkt wordt. Zaken als ondermijning komen snel in beeld als het op grote schaal gebeurd in de haven. Maar zeker zo belangrijk is de ondermijning in ons landelijk gebied. Dit kan voor betrokkenen grote gevolgen hebben en bij bijvoorbeeld het dumpen van drugsafval in het buitengebied zijn de gevolgen meestal voor mensen die nergens iets mee te maken hebben. Mooi is het nu dan ook dat de landelijke overheid de kosten van illegale dumpingen vergoed. Dit laat zien dat er langs meerder kanten aandacht is voor het onderwerp van veiligheid.

Verder verdiend de aanpak van verwarde personen ook de aandacht. Dit geeft voor de directe omgeving ook een gevoel van onveiligheid. Zorg is ook in dit geval geen verdien of winst model. Dit staat of valt ook met aandacht. Minder ik, meer wij is ook hier van toepassing.

Het ontstaan van veel nieuwe vakantieparken zorgt er op korte termijn wel voor dat sommige bestaande parken en parkjes verouderen en verloederen. Dit is ook weer een bron voor ongewenste ontwikkelingen.

Veiligheid blijft dus zeker een aandachtspunt #voorheelnederland maar zeker ook voor Borsele. Wij blijven een interessant gebied voor kwaadwillenden en we moeten er samen voor zorgen dat onze inwoners hiervan niet de dupe worden. We kijken uit naar het gezamenlijke uitvoeringsprogramma.

Agendapunt 9 - Beschermd Wonen - Margriet Koeleman
Het CDA is akkoord met dit voorstel. Het voorstel bevat wat ons betreft een pragmatische oplossing om voor 2024, en eventueel ook nog 2025, de continuïteit van de voorziening Beschermd Wonen te waarborgen.

Het ligt voor de hand dat Vlissingen nu het opdrachtgeverschap voor de aanbesteding op zich neemt. Want de gemeente Vlissingen was de afgelopen jaren centrumgemeente voor Bescherm Wonen en heeft dus de nodige expertise en capaciteit hiervoor in huis. Voor de samenwerking tussen Vlissingen en de andere Zeeuwse gemeenten zijn de afspraken goed op papier gezet.

Deze oplossing haalt ook de druk van de ketel om snel tot een nieuwe governance te komen waarin ook Beschermd Wonen wordt opgenomen. Er is tijd nodig om dat goed te onderzoeken, alle afwegingen zorgvuldig te maken en de juiste besluiten te nemen. Haastige spoed is in deze niet goed.

Agendapunt 10 - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borsele 2023 - Margriet Koeleman
Het CDA is tegen dit voorstel. Maar we moeten er wel mee instemmen. De wetgever en de rechter laten ons geen keus.

In juli 2021 hebben we de WMO-verordening gewijzigd. Het uitgangspunt was dat de meest kwetsbare mensen gesteund moesten worden. Dat de breedste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen. Dus toepassen van een vermogenstoets bij een aanvraag van een WMO-voorziening. Nu worden we van hogerhand gedwongen de wijziging terug te draaien. De WMO blijft een open einde regeling. Geen vermogenstoets en ieder huishouden betaalt hetzelfde abonnementstarief. Namelijk 19 euro per maand. Dat dekt ongeveer 5 kwartier huishoudelijke hulp, per maand. In de praktijk is dat natuurlijk niet lang en vaak genoeg.

Gevolg: De gemeente betaalt de meerkosten en ziet de WMO-uitgaven weer stijgen. Onder andere daardoor hebben we op andere uitgaven moeten bezuinigingen.
Gevolg: Omdat ieder huishouden dat huishoudelijke hulp nodig heeft dat kan aanvragen zijn er nu wachtlijsten voor die hulp. Waardoor ook de meest kwetsbare mensen getroffen worden.

Dit kan niet de bedoeling zijn van de wet. Er zit spanning tussen de WMO en de uitvoering. Het wordt hoog tijd dat de WMO-wet toekomstbestendig wordt gemaakt. Maar we moeten nog doortobben tot 2025 voor er een wetswijziging komt.

Kortom, we kunnen niet onder dit voorstel uit. Maar we zijn er allerminst blij mee.

Bijdrage Motie Vreemd - Aardbevingshulp - Margriet Koeleman
Mooi dat we met deze motie als gemeente een steentje kunnen bijdragen aan het lenigen van de nood. Als CDA willen we solidair zijn met de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. De beelden die we op tv en internet zagen van de ravage na de ramp zijn ten hemel schreiend. Met de meest recente bevingen werd dat nog erger. Vele doden, en bij de overlevenden wanhoop en ontreddering.  Nederland draagt bij aan de enorme internationale noodhulpoperatie met het levensreddende werk van het USAR-team en financiële steun via de VN en het Rode Kruis.  De Samenwerkende Hulporganisaties, ofwel SHO/Giro 555 hielden een publieksactie. Daar dragen we nu aan bij.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat SHO goed werk verricht. In Haïti was in 2010 een vreselijke aardbevingsramp. Ik ging toen voor mijn werk ernaartoe om de inzet van de Nederlandse hulpverlening te monitoren. De beelden van de ellende die ik daar zag zal ik nooit vergeten. Ik was erg onder de indruk van de enorme inzet en van de professionaliteit van de SHO-leden en hun lokale en internationale partners . Er waren tenten voor ontheemden, er was medische zorg, tankwagens brachten schoon drinkwater, er werd voedsel uitgedeeld. Heel veel mensen kregen hulp. Daarom is het goed dat wij de huidige actie van SHO steunen met onze bijdrage.

Agendapunt 12 - Vragenuurtje - Fabian Schenk
Ovezande heeft straks een nieuw hart met een verlopen Hoofdstraat, zo kopte de PZC van 22 november 2008 een artikel over Ovezande. Na een kleine 15 jaar kunnen we wel zeggen dat Ovezande een nieuwe hart heeft en daar is Ovezande dan ook erg dankbaar voor en trots op. Maar helaas hoor ik de afgelopen jaren ook geluiden over iets waar wij minder trots op zijn, namelijk de verpaupering van de het voormalige pand van JF. Schureman, beter bekend als het Scooterpaleis, op de kruising van de Hoofdstraat en de Plataanweg, u vast bekend. Omdat dit pand al meer dan 15 jaar voor vele dorpsbewoners een doorn in het oog is wil ik namens CDA Borsele het college de volgende vragen stellen:

  • Vinden er gesprekken plaats met de huidige eigenaar en is bekend wat de eigenaar met het pand wil?
  • Is het college het met ons eens dat er door achterstallig onderhoud een onveilige situatie ontstaan is voor omwonende en dat daarmee de noodzaak om hier iets aan te doen gegroeid is?
  • Wat is de visie van de gemeente op dit pand?
  • Is het college bereid actie te ondernemen als er zich een kans voordoet?
  • Valt deze situatie onder de beleidsnota aanpak aandachtslocaties uit 2016? Indien dit het geval is welke stap van bijlage 1 is passend bij de huidige situatie?
  • Zou het opstellen van een leegstandsverordening het college helpen om verdere stappen te kunnen ondernemen?

En voorzitter ik praat nu over dit pand maar we kennen wel meer voorbeelden in de gemeente Borsele. Collega er is werk aan de verpauperde winkel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.