Agendapunt 4.3 Reflectieverslag GI-functie in Zeeland - Peter van`t Westeinde 
Goed dat de Bestuurscommissie Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland terugblikt op de gang van zaken rondom het beëindigen van de relatie met Intervence en de overgang naar een andere organisatie om te kijken welke lessen er vanuit bestuurlijk perspectief geleerd kunnen worden. Het reflectieverslag is helder en open over wat er achteraf gezien beter had gekund. Die openheid wordt door het CDA gewaardeerd.

Belangrijke constatering:
Bij het nemen van het besluit op 26 november 2020 was het krachtenveld niet helder. Daardoor schoot de communicatie tekort en werd men verrast door de reacties van betrokken partijen. Grote externe druk en tijdsdruk. Regie glipte weg. Keuzevrijheid verdween, er was nog maar één - door de Minister opgelegde - keuze.  Maar ook positief element: de samenwerking en het verantwoordelijkheidsgevoel van de bestuurscommissie. 

Lessen: 
Communicatie kan beter, en moet worden afgestemd op goede analyse van het krachtenveld.
Meer investeren in politiek handwerk en de relatie Rijk-regio. En, een bestuurscommissie is niet toereikend gebleken als organisatie voor een crisissituatie. Een andere governance structuur met duidelijke verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden zou een oplossing moeten bieden. Waarborgen van de rol van de raad is een belangrijk onderdeel daarvan.

Wat dat laatste betreft: 
Ook vanuit de gemeenteraden is er behoefte aan het leren van lessen. Dat betreft dan de kaderstellende en controlerende rol van de raad in dit proces. Daarom loopt er inmiddels een gezamenlijk onderzoek vanuit de Rekenkamers/ rekenkamercommissie/rekenkamerfunctie van Middelburg, Vlissingen, Kapelle, Hulst, Goes, Noord-Beveland, Schouwen Duiveland, Sluis, Tholen, Veere en Borsele. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Partners en Pröpper). De eerste oriënterende fase van het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. In een volgende stap gaan deze maand de onderzoekers met raadsleden in gesprek. Specifiek met woordvoerders Sociaal Domein. Eindrapport is in augustus verwachtbaar.

Wat ons betreft goed om conclusies van bestuurscommissie en van Rekenkameronderzoek daarna naast elkaar te leggen. En om op basis daarvan uitwerking te gaan geven aan een verbeterde governance structuur. Zodat beter het hoofd kan worden geboden aan de complexiteit van de jeugdzorg en vanuit de Zeeuwse gemeenten de kwaliteit van de jeugdzorg gewaarborgd kan blijven. We kijken uit naar de vervolgstappen.

Agendapunt 6 Voorstel om in te stemmen met de cultuurnota “Beleef cultuur in Borsele 2022-2025” - Fabian Schenk
Cultuur is het geheel van gebeurtenissen op het gebied van kunst, ontspanning en uitgaan. Cultuur is wat onze gemeente kleur geeft, cultuur verbind het verleden met het heden en zorgt voor verbinding tussen mensen. En wat keken veel mensen de afgelopen jaren ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten bij een van de culturele mogelijkheden binnen onze gemeente. Fijn dat dit sinds de versoepelingen van de corona regels weer steeds vaker kan. Bij het lezen van de cultuurnota viel mij op dat we binnen onze gemeente een breed spectrum aan culturele uitingen hebben. Iets waar we als gemeente trots op kunnen zijn. Trots op al die vrijwilligers, muzikanten, kunstenaars et cetera die onze gemeente rijk is en die, ondanks de afgelopen jaren, dit voor elkaar kregen en voor elkaar krijgen.

Er wordt gevraagd in te stemmen met de besteding van de resterende middelen uit de corona compensatie pakketten. Als CDA Borsele vinden wij het goed om te zien dat de gelden uit de corona compensatie pakketten ingezet worden voor cultuur zoals eerder tijdens de raadsvergadering vastgesteld is. Dat hierbij de Culture Raad gecompenseerd wordt voor de korting die eerder is toegepast lijkt ons gepast. Dit omdat (ook) de Culture Raad te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus en er daardoor veel energie moeten steken om de cultuur weer opgang te helpen.

Om de aankomende 4 jaar ervoor te blijven zorgen dat er een breed spectrum van culturele uitingen mogelijk is binnen de gemeente stemmen wij als CDA Borsele in met de vaststelling van de cultuurnota 2022-2025 en stemmen wij in met de besteding van de resterende middelen uit de corona compensatie pakketten.

Agendapunt vragenuurtje Hotel van der Valk - Niels Kampstra
De noordrand van onze gemeente veranderd in rap tempo. Een hoog pand Roompot, een nog hogere fastfoodzuil en dan komt er nog een nieuw bedrijventerrein bij en als klap op de vuurpijl een hoteltoren van 55 meter. Eind april hebben we hier uitgebreid over kunnen lezen. Rijdend vanuit Nisse of komend over het viaduct van ’s-Gravenpolder zien we de skyline van ’s-Heer Abtskerke welke zeer sterk is veranderd.

Waar we als Borsele juist zo sterk inzetten op ons landschapspark, onze landschappelijke kwaliteit wordt deze aan alle kanten bedreigt. Want dit gebeurt allemaal aan de rand, net over de gemeentegrens. Daarmee heeft het directe invloed op ons landschapspark. Een hoteltoren van 55 meter is niet zomaar landschappelijk in te passen, maar rondom het bedrijvenpark en het bestaande bedrijventerrein de Poel is er nog veel te winnen.

Omdat we als Borsele een directe buur zijn en daarmee ook direct belanghebbende vragen wij de wethouder het volgende:
- Is er overleg met de gemeente Goes over de impact en landschappelijk inpassing van het nieuwe bedrijvenpark?
- Zo niet, bent u bereid in overleg te treden met de gemeente Goes over de landschappelijke inpassing aan de noordrand van onze gemeente en het tegen van de lchthinder van de bedrijventerreinen.
- Welk standpunt heeft het college ten aanzien van de hoteltoren die een forse inbreuk op ons landschapspark zal hebben en gaat u zo nodig een zienswijze in dienen op het ontwerp bestemmignsplan?

Eerder hebben we een mooi resultaat bereikt doordat ’s-Gravenpolder gecompenseerd wordt voor de nieuwe windmolens in de Willem Annapolder. Het zou mooi zijn als we hier ook iets kunnen bereiken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.