Agendapunt 5 - Rekenkamer - Margriet Koeleman
Het instellen van een eigen rekenkamer is per 1 januari 2024 een wettelijke verplichting voor de gemeente. Nu de specifieke wettelijke vereisten bekend zijn kan onze gemeente nu ook een rekenkamer instellen.
Een rekenkamer is onafhankelijk, doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid en geeft geen politiek oordeel. Daarom vindt het CDA dat de rekenkamer van toegevoegde waarde zal zijn om de raad te voorzien van onafhankelijke informatie bij de kaderstellende en controlerende functie.

Het voorgestelde samenwerkingsmodel (personele unie) met 4 andere gemeenten in de regio ligt voor de hand. Veel vraagstukken spelen ook in andere gemeenten. We werken samen via Gemeenschappelijke Regelingen. Logisch dus om onderzoek samen te doen en niet 5 x apart eenzelfde onderzoek in te stellen. Het voorgestelde budget zou daarom ook voldoende moeten zijn. We vragen ons nog wel af of er ook de gemeente Kapelle op de een of andere manier wellicht in de toekomst ook betrokken kan worden ?  

Dan hebben we nog twee suggesties en een vraag:
Voor de praktijk willen we graag twee suggesties meegeven: Graag reacties van andere fracties:

  1. De rekenkamer kan gevraagd én ongevraagd advies geven. D.w.z. dat de raad om een onderzoek kan verzoeken, maar ook dat de rekenkamer op eigen initiatief een onderzoek kan doen. Het is daarom nuttig als de rekenkamer jaarlijks een werkplan opstelt en ter kennisname aan het Presidum, d.w.z. de raadsklankbordgroep stuurt. En in het verlengde daarvan jaarlijks verslag doet aan de raad van de opvolging van de conclusies en aanbevelingen.
  2. En we zullen moeten zorgen voor goede afstemming tussen de raadsklankbordgroep en de auditcommissie waar het gaat om de onderzoeksonderwerpen en bevindingen. Dit om te zorgen dat rekenkameronderzoek en accountantsonderzoek complementair aan elkaar blijven.

Vraag voor de wethouder:
De financiering van de rekenkamer is opgenomen in het Bestuursprogramma. Hoe is geborgd dat de financiering ook na afloop van het Bestuursprogramma nog structureel doorloopt ?

Tenslotte, wat betreft de begeleidingscommissie voor de werving en selectie van rekenkamerleden: dank voor het vertrouwen dat het Presidium gegeven heeft om namens Borsele in die begeleidingscommissie deel te nemen.

Agendapunt 6 - Flexwoningen - Niels Kampstra
Voorzitter, voor ons ligt een mooi voorstel. Een voorstel waarmee we ook de kans voor starters op een woning vergroten. Iets waar wij als CDA Borsele al heel lang voor pleiten. Mooi dat we door het plaatsen van de flexwoningen een kickstart geven aan de ontwikkeling van de locaties Tolhoek en Colenshoek. Wat ons betreft goed dat we voor deze locaties gebruik maken van de reserve grondexploitaties, juist hierdoor is het mogelijk om op de kleine kernen te bouwen, iets waar we als CDA altijd naar streven. Dit had een mooie aanvulling kunnen zijn in de kaderstelling voor de woningbouwprioritering, maar de wethouder kan naar aanleiding van het toen door ons ingediende amendement dit nog meenemen ter overweging.

We zijn blij dat we, naast het bouwen voor starters en bouwen op de kleine kernen, nog iets uit ons verkiezingsprogramma kunnen afvinken, namelijk de ontsluiting van Colenshoek vanaf de Poelweg. Vraag aan de wethouder, wanneer wordt deze aansluiting gerealiseerd zodat de bestaande inwoners hier profijt van hebben? Verder nog een opmerking voor wat betreft het voorstel. Onder het kopje participatie staat dat er geparticipeerd is en dat dit tot aanpassingen van het plan geleid heeft. Dit riep bij ons vragen op, welke opmerkingen, welke aanpassingen? Voor de volledigheid was het goed geweest dat dit benoemd was, al dan niet in een losse memo. Nu hebben we dit vooraf technisch moeten navragen.  Een zelfde opmerkingen wil ik ook plaatsen ten aanzien van Oudelande. Voor de zomervakantie hebben wij een memo ontvangen van u over het plan Tolhoek. In het voorstel lezen we hier niets meer over, voor de volledigheid was het goed geweest dit te benoemen.

Uiteraard gaan wij akkoord met het voorstel.

Agendapunt 7 - Kerntakenonderzoek: Onderzoek naar het aanpassen van de biblotheekfunctie - Mitchel Vermeulen
‘Geachte voorzitter, geachte raadsleden, waarde inwoners van de gemeente Borsele. Vanavond zullen we een zwaar besluit moeten nemen over het voortbestaan van de bibliotheken deze gemeente.’ 

Dit klinkt een beetje onwennig en het zijn dan ook niet mijn woorden. Het is gegenereerd door chatGPT. Een programma dat op basis van kunstmatige intelligentie een complete tekst kan schrijven over welk onderwerp dan ook. Het klopt ook: we hebben het over het voortbestaan van onze bibliotheken. Feitelijk is de vraag: hoeveel zijn de bibliotheken ons waard.. en ondanks de taakstelling lijkt het alsof we worden ingehaald door de tijd. Of het nu de ontwikkelingen zijn rondom de Wet Openbare Bibliotheekvoorzieningen, of de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorgestelde bezuinigingen. Ik zal het pleidooi voor bibliotheekwerk niet helemaal overdoen, maar wat zijn ze belangrijk. Neem ChatGPT, een digitale ontwikkeling waar ik nauwelijks vat op heb. Hoe is dit voor minder digitaal vaardigen in een samenleving die steeds verder digitaliseerd? De bibliotheek biedt met haar aanbod een uitkomst voor hen, net als voor inburgeraars en tal van andere doelgroepen waarvoor wij een wettelijke taak hebben. 

In november zette onze fractie vraagtekens bij de haalbaarheid van het verlagen van de huisvestingskosten bij de bibliotheek in Heinkenszand door kantoorruimte te realiseren. Als we de som van de verbouwkosten in ogenschouw nemen, dan kunnen we dit raadsvoorstel, waarin de verbouw wordt afgeraden, goed volgen. We wachten de ontwikkelingen naar 2025 graag af, voordat we verdere afwegingen maken. Hier hebben we in de kadernota ook op voorgesorteerd. 

We zijn daarom akkoord met het voorstel. 

Agenapunt 8 - Verordening cliëntenparticipatie gemeente Borsele - Margriet Koeleman
Cliëntenparticipatie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het beleid dat is gericht op armoedebestrijding, het verbeteren van bestaanszekerheid en het meedoen van mensen in de maatschappij. Door cliëntenparticipatie praten we niet alleen over mensen maar ook met de mensen, met de ervaringsdeskundigen. Door nieuwe ontwikkelingen is de huidige verordening niet meer actueel. Ook de mensen die te maken hebben met inburgering en schuldhulpverlening moeten hun ervaring uit de praktijk kunnen inbrengen, dat hoort ook in de verordening. En dan zijn er uit de praktijk van afgelopen jaren nog wat andere aanpassingen. Kortom, de voorgestelde nieuwe verordening is nodig.

Dus het CDA is akkoord met het voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.