Agendapunt 4 - Terugkoppeling raadsklankbordgroep Governance Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang - Margriet Koeleman
Op 19 juni is de raadsklankbordgroep Governance Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang weer bijeen geweest. Een onderzoeker van Bureau Berenschot presenteerde de inhoud van het conceptrapport over de vergelijking van drie mogelijke scenario’s  voor de governance. 

Die scenario’s zijn:

  1. Oprichten van een nieuwe GR
  2. Onderbrengen van taken bij de GGD
  3. Onderbrengen van taken bij SWVO

Het conceptrapport zelf heeft de raadsklankbordgroep nog niet ontvangen. Uit de  presentatie blijkt dat het om hoofdlijnen gaat. Er zijn nog veel vragen, zoals de weging van de criteria. De details moeten nog volgen in de uitwerking van varianten. Een duidelijke voorkeursvariant tekent zich nog niet af. De raadsklankbordgroep heeft geconcludeerd dat kwaliteit van de zorg, betaalbaarheid, uitvoerbaarheid, effect op andere GR-en, zoals het risico van groter personeelsverloop bij reorganisatie, zwaarwegende criteria moeten zijn. Ook is er voorkeur voor het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie bij de desbetreffende GR  (op basis van art 24 a WGR). Deze conclusie  wordt meegegeven aan de portefeuillehouders voor het OZO themaoverleg op 6 juli waar de scenario’s worden besproken.Het voorkeursscenario en de ontwerpregeling voor de desbetreffende GR dat daar uit komt wordt op 4 september door de  raadsklankbordgroep besproken. De raden worden in het najaar gevraagd om hun zienswijze op de scenario’s en de ontwerpregeling. De raden kunnen dan ook aangeven of zij een adviescommissie willen instellen. Begin 2024 komt dan de aangepaste regeling naar de raden voor toestemming voor het treffen van de regeling.

Toelichting
Een expertgroep heeft een analyse gemaakt van alle voors en tegens van de varianten. De expertgroep werd daarbij ondersteund door Berenschot. Vergelijking werd gedaan op basis van 13 criteria, die in de eerdere raadsklankbordgroep (16 mei) zijn besproken. De criteria binnen het afwegingskader betreffen bestuurlijk – juridische zaken, Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten, personele gevolgen, toekomstbestendigheid, complexiteit v.d. invoering, effecten op andere GR-en. De taken en bevoegdheden voor de inkoop van jeugdhulp, BW, MO en VO zijn bij wet belegd bij de colleges.

Agendatunt 5 - Beheersorganisatie Havengebied Vlissingen/Borsele - Peter van`t Westeinde 
Het opzetten van een beheersorganisatie voor het havengebied Vlissingen/Borsele, of Borsele/Vlissingen zoals we hier plachten te zeggen is wat het CDA Borsele betreft een hele goede zaak en een flinke stap vooruit. Het nog veiliger maken van het havengebied met deze samenwerking is een mooi voorbeeld van samen verder komen. Wij vragen ons wel af op welke manier de terugkoppeling naar de raden gaat verlopen. Goed dat de Bijleveldhaven als startpunt genomen wordt. Hier gebeurd veel op een betrekkelijk klein oppervlak. Is het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit in Vlissingen hier ook bij betrokken? Of gebeurd dit in de RvA via politie, Douane en Koninklijke Marechaussee?

Agendapunt 6 - Regiodeal North Sea Port District - Peter van`t Westeinde
Mooi dat er met dit voorstel nog meer aandacht vanuit Den Haag is voor de regio. Ook past het in onze visie dat dit geld nu ingezet gaat worden voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Borsele en tevens ook de leefbaarheid in de Sloeranddorpen. Goed om te horen is het ook dat het klompenlab op deze manier de ondersteuning krijgt die het verdiend. Laten we hier als eerste initiatief mee starten. Dit heeft voor de ondernemer al te lang geduurd. Het momentum hiervoor is nu.

Goed dat de mobiliteit aangepakt wordt. En het aantrekken en ontwikkelen van talent is voor ons gebied broodnodig. Bijkomend voordeel is dat we hiermee ook de groenstructuurplannen een boost kunnen geven. Laat dit een mooie start zijn voor het verdere vervolg van deze plannen en wellicht kan deze manier van financieren ook een voorbeeld zijn voor de andere dorpen in onze gemeente.

Agendapunt 7 - Bestemmingsplan Oostgaarde - Magnoliastraat - Niels Kampstra
Voorzitter, eigenlijk een hamerstuk wat ons betreft, maar toch een korte anekdote van mijn kant.

Ik wil jullie meenemen naar 30 april 1994, ik was 1,5 en op die dag verhuisden wij naar de Magnoliastraat 198, oftewel het laatste huis tegen het nieuwe bestemmingsplan wat nu voor ligt. Toen werd er tegen mijn ouders gezegd, binnen 10 jaar is dit helemaal vol gebouwd. Kijken naar graan wat geoogst werd, sneeuwballen gooien met de straat, voetballen en het olifantenpaadje naar de straten achter ons, het werd er allemaal voor gebruikt, ik denk dat zo rond 2010 de eerste werkzaamheden plaatsvonden aan de nieuwe wijk en nu, bijna 30 jaar verder, ligt dit ontwerp bestemmingsplan voor het laastste stuk voor.

Wat ik met deze korte anekdote wil vertellen, we willen allemaal graag snel en met name in ruimtelijke projecten horen we vaak, regel dit nu, doe dit zo of waarom kan dat niet sneller. Maar soms zijn er situaties waar je als gemeente weinig invloed op hebt en waardoor we nu bijna 30 jaar later dit bestemmingsplan voor hebben liggen. Als we nog eens iets hebben wat langzamer gaat dan dat we zouden willen, dan hoop ik dat u nog eens aan dit verhaal terug denkt.

Agendapunt 8 - Nieuwbouw scouting Heinkenszand - Fabian Schenk
Als raadslid is het bijna de meest logische stap om in dit betoog enigszins negatief te starten door vooral in te zoomen op de verhoging van de kosten. Maar voorzitter we weten allemaal dat de kosten exponentieel gestegen zijn. Dus ik wil graag inzoomen op de kracht van de scouting. De scouting is namelijk de plek waar jonge mensen nieuwe vrienden maken, onvergetelijke avonturen beleven en nieuwe vaardigheden leren. Jonge mensen die op scouting zitten leren veel sociale vaardigheden terwijl ze plezier maken. In het jaarverslag van scouting Heinkenszand is te lezen dat zij in 2022, 183 leden hadden, waarvan 136 jeugdigen. Het bestuur en de leiding van scouting Heinkenszand nemen een groot maatschappelijke rol op zich, waarvoor wij van CDA Borsele grote waardering uit willen spreken. Daarnaast willen wij de waardering uitspreken over de zelfwerkzaamheid van de scouting waardoor de kosten al gedrukt worden. Met verschillende redenen is de scouting al 10 jaar bezig met de de bouw van het nieuwe pand. Laten we er vooral voor zorgen dat zij niet langer moeten wachten. Wij gaan akkoord met het voorstel en wij wensen het bestuur en de leiding succes en plezier bij de bouw en kijken ernaar uit dat het nieuwe pand in gebruik genomen kan worden.

Agendapunt 9 - Woningbouwprioritering - Niels Kampstra
Voorzitter, om niet over alles iets te gaan zeggen wil ik mij richten op twee punten uit dit voorstel, de prioritering en starters. De andere punten zijn wat ons betreft akkoord.

In de basis begrijpen wij de prioritering zoals deze voor ligt en kunnen wij hier ook in grote lijnen mee instemmen.

Nummer 1 en 2 zijn gewoon lopende zaken dus staan logischerwijs bovenaan.
Punt 3 is wat ons betreft een hele belangrijke, want juist door die initiatieven van derden moeten we komen tot de doelstelling van 510 woningen voor 2030. Wat ons betreft vallen de tiny houses zoals benoemd in punt 7 hier ook onder. Want komt er iemand met eigen grond die een dergelijk project wilt starten of wil Beveland Wonen nog een project zoals in Hoedekenskerke, dan verdient dit gewoon aandacht en inspanning van de organisatie. Ook kleiner bouwen op een andere manier zou hier een mogelijkheid moeten zijn. 
Dan nummer 4, in feite is dit iets wat ook al loopt en wat ons betreft niet los gezien mag worden van nummer 2. Het wordt hier als los punt benoemd vanwege de procedure, maar in feite hangt dit gewoon aan nummer 2.
Dan nummer 5 en 6. Als er keuzes gemaakt moeten worden begrijpen wij de prioritering. Maar dit wil niet zeggen dat Heinkenszand en ‘s-Gravenpolder belangrijker zijn dan de andere kernen. Zoals de wethouder in de kaderraad van 9 maart al aangaf op een vraag van  dhr. Gunter, de nummers mag je naast elkaar zien. Kijk daarom waar we als gemeente eenvoudig iets kunnen doen, waar hebben we als gemeente al grond en waar is er de grootste behoefte aan nieuwbouw. Graag zouden wij hierop een toezegging van de wethouder willen.

Starters:
Al jaren hebben we het hier over kansen bieden voor jongeren, voor starters op de woningmarkt. Ook voordat ik in de raad zat en nog in de jongerenraad was na de busverbinding en veilige fietspaden altijd één van de punten, starterswoningen. Met het voorstel zoals het er nu ligt doen we echt het minimale. Er wordt gezegd, starters zijn aangewezen op doorstroming, maar zoals de wethouder in de kaderraad van 9 maart ook al heeft aangegeven, de doorstroming stagneert. Op initiatief van het CDA hebben we de regeling voor de starterslening nog verruimd maar met dit voorstel gooien we de deur (van de starterswoning) voor starters dicht.

Bouwkosten rijzen de pan uit, de hypotheekrente is fors gestegen, dus veel meer mensen blijven zitten waar ze zitten. En aan het eind van de keten zijn de starters de dupe hiervan. Onze fractie is zich er zeker van bewust dat nieuwbouwen voor starters bijna niet meer mogelijk is. Maar met het voorliggende voorstel komt er helemaal geen perspectief voor starters. Wij vragen om meer ambitie waarbij ook starters aan een kwalitatief goede woonruimte kunnen komen! Te meer ook omdat minister de Jonge op dit moment ook volop bezig is met de kansen voor o.a. starters op de woningmarkt te vergroten verwachten wij dat er het komende jaar nog nieuwe instrumenten vanuit het rijk komen die hier aan bijdragen. Daarom hebben wij het volgende amendement opgesteld: amandement.

Agendapunt 10 - Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Borsele-Oost, fase 1 - Mitchel Vermeulen 
Een voorstel tot verhoging van het investeringskrediet, waarvan we wisten dat het eraan zat te komen. Wat onze fractie betreft is het een noodzakelijk kwaad om te kunnen komen tot een goede uitvoering van de GGA Borsele Oost. Wij hebben een tweetal vragen aan de wethouder: 
1) Onder punt 2 wordt ons gevraagd rekening te houden met een verdere verhoging van het krediet. Kan de wethouder onze raad een doorkijk geven voor wat 7 december gepresenteerd zal worden.
2) Is er in het kader van de integraliteit van dit plan al iets te zeggen over de planning van de volgende fases?

Agendapunt 11 - Zienswijzen over de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen - Peter van`t Westeinde
Bij u herbenoeming gaf u nog aan dat Borsele een echte Samenwerkingsgemeente is. Dit voorstel laat dat maar weer eens heel mooi zien. Goed dat dit nu op deze manier gepresenteerd zeker voor een raad die pretendeert te sturen op hoofdlijnen. Ik wil zeker niet op iedere GR afzonderlijk in gaan. Wel aangeven dat dit proces het voor iedereen beter maakt. De raden krijgen een beter overzicht, de GR-en weten allen tegelijk waar ze aan toe zijn en bij de gemeenten komt alles nu op een, redelijk, gestructureerde manier binnen. Dit moet voor het ambtelijk apparaat ook uiteindelijk een stap vooruit zijn.

Wij kunnen akkoord gaan met de eindadviezen van de samenstellingscommissie. En daarmee ook met de voorgestelde zienswijzen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.