Agendapunt 5 - Voorstel om kennis te nemen van de verkoop van de Wholesale activiteiten van PZEM N.V. - Peter van`t Westeinde
Ons wordt gevraagd om kennis te nemen van het besluit tot verkoop van de Wholesale activiteiten van PZEM N.V. Op dat ‘kennis nemen van’ wil ik hier wel even de nadruk leggen. In het verleden zijn wij akkoord gegaan met de aandeelhoudersstrategie. Onderdeel daarvan was de vervreemding van o.a. de Wholesale activiteiten. Daarmee volstaat het om hier enkel kennis te nemen van de uitvoering van een eerder genomen besluit.

In het verleden hebben wij om het hardst geroepen, ook wij als CDA Borsele, om ons aandeel in PZEM/Delta te verkopen. Jaloers kijken naar de schier oneindig lijkende geldpotten in Brabant, Gelderland en Limburg na de verkoop van hun aandeel in o.a. Essent en Nuon. En in het laatste jaar is er op de energiemarkt natuurlijk ook het een en ander de verkeerde kant op gevallen. Dat roept in de huidige situatie nog wel enkele vragen op en ik hoop dat onze vertegenwoordiger bij PZEM daar een antwoord op kan geven. Moet je bijvoorbeeld de gascentrale blijvend kunnen inzetten om bij te kunnen schakelen? Moet het personeel langer zekerheid van werk krijgen? Hebben we de pipe-infra straks niet nodig om H2 te transporteren? Moet er naast de zekerheid voor het personeel ook geen zekerheid aan de klanten geboden worden? En hoe wordt het bedrag wat binnenkomt ingezet?

Vervolgens kan je natuurlijk ook je bedenkingen hebben bij de relatie van de inkopende partij met bijvoorbeeld Poetin maar aan de andere kant roepen verschillende mensen nu ook om het hardst dat Nederlandse gemeenten gas moeten kunnen blijven inkopen bij Gazprom.

Al met al zitten we in heftige, en voor velen zeer moeilijke, tijden. Gelukkig kan de overheid nu een helpende hand beiden en doen we daar in GR-De Bedelanden verband nog een schepje bovenop. Je kan je nu inderdaad afvragen of de verkoop van PZEM in dit verband voor heel veel veranderingen gaat zorgen? Betalen de klanten van bijvoorbeeld Vattenfal nu al meer voor hun elektriciteit dan de PZEM klanten? Is een gascentrale straks nog van belang als we in Zeeland een energiemix hebben van wind-, zon- en kernenergie met daarbij de mogelijkheid van een warmtenet gebruikmaken van de restwarmte uit o.a. het Sloegebied en de nu al lopende elektrificatie van de industrie door middel van waterstof en tot slot het enorme potentieel aan groen gas als we ook nog onze plantaardige en dierlijke reststromen daarvoor effectief gaan inzetten? Kortom, kijken we naar de dag van morgen of nemen we vandaag kennis van een besluit wat ons verder brengt in de toekomst?

Agendapunt 6 - Brandweerpost - Niels Kampstra
We staan met onze rug tegen de muur. Want gaan we nu zeggen, we blazen het af, we wachten? En wat dan? Niemand weet wat de prijzen gaan doen en de kans dat ze weer vele malen lager komen te liggen is vrij onwaarschijnlijk. 45% kostenstijging, of in het gunstige geval 37%. Nu zijn de bouwprijzen enorm gestegen, maar dit zijn toch wel percentages waarbij je gaat denken, hebben we hier zelf niet te laag begroot? Navraag leerde mij dat een stijging van deze omvang eigenlijk niet kan, uitgaande van het prijspeil van 3 jaar geleden, is een prijsstijging van 20 a 25% reëler. Hoe kan het dan dat we in februari van dit jaar gingen er nog vanuit gingen dat het binnen de bestaande begroting kon. Hebben we eerder dit jaar dan al zitten slapen?

Helaas is het niet het eerste project waar we een dergelijke overschrijding zien en ik vrees dat het ook niet het laatste project zal zijn. Als we de afgelopen tijden steeds op de zelfde manier hebben begroot, dan vrees ik dat we steeds te laag begroot hebben.

In het overzicht zien wij 85.000 euro staan voor o.a bouwbegeleiding. Ruim 32.000 euro hiervan wordt daadwerkelijk voor de bouwbegeleiding gebruikt. Een dergelijke post met een minimaal vergelijkbare omvang zal ook bij de MFA en randweg Hoedekenskerke opgenomen zijn. Omdat we meerdere malen dit bedrag hebben staan willen wij de suggestie doen om iemand vast in dienst nemen voor dergelijke projecten bij de gemeente. Deze persoon kan in grote projecten de bouwbegeleiding doen en straks een rol spelen in de verduurzaming van onze gebouwen. En hopelijk kunnen we dan ook vooraf beter begroten.

Waar ik mee begon, we staan met onze rug tegen de muur. We kunnen eigenlijk niet meer terug, maar dit soort overschrijdingen moeten we niet te vaak krijgen. Voor nu zou ik willen zeggen, snel de eerste paal de grond in, maar kijk wel waar dit nu mis is gegaan en koppel de bevindingen hiervan terug aan de raad.

Agendapunt 8 - Adviesrecht en participatie - Niels Kampstra
Eigenlijk wilde ik hier heel kort over zijn, prima opgepakt en ingevuld naar aanleiding van de kaderstellende raad. Maar toch klopt er iets niet met betrekking tot punt 1, adviesrecht van de gemeenteraad, daarom wil ik graag een amendement in dienen wat ik eerst zal toelichten.

In het voorstel staat het volgende:
Als activiteiten waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet, vast te stellen die buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die in aanzienlijke mate afwijken van de beleidskaders van uw raad en waarbij naar het oordeel van het college sprake is van een significant maatschappelijke impact of sprake kan zijn van grote maatschappelijke onrust en/of anderszins een politiek gevoelig initiatief.

Het gaat hier ons om het stukje aanzienlijke mate afwijken EN waarbij naar het oordeel van het college etc. Als gemeenteraad stellen wij beleid vast, beleid wat in de huidige situatie gebruikt wordt om af te wijken van het bestemmingsplan. Past het in het beleid, dan is er een mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Straks onder de omgevingswet blijft dit ook, dan kan er middels een buitenplanse omgevingsplan activiteit afgeweken worden van het omgevingsplan. Tot zover prima, want dit beleid hebben we als raad vastgesteld.

Laat ik duidelijk zijn, ik hoef echt niet iedere bopa hier langs de raad te hebben. Wijkt het af van het bestemmingsplan, maar past het in het vastgestelde beleid, prima om de bevoegdheid bij het college te laten. Wanneer er afgeweken wordt van het beleid middels een bopa, dan is dat naar de mening van de CDA fractie juist een moment waar we als raad iets van moeten vinden. Juist omdat er dan sprake is van een afwijking van het door ons vastgestelde beleid. Naar mening van de CDA fractie zijn er daarom 3 categorieën waarbij om advies van de gemeenteraad gevraagd moet worden in plaats van 2.

Daarom hebben wij het volgende amendement opgesteld: KLIK HIER voor het amendement

Agendapunt 9 - GGD Bestuursrapportage 2022, 8 en 9e begrotingswijziging 2022 - Margriet Koeleman
Geen verrassingen in deze rapportage. Het verhaal is ons al bekend uit eerdere presentatie van de GGD, en ook uit de begroting 2023.
Er komt steeds meer werk voor de GGD door:

  • toename van gezondheidsvraagstukken zoals long COVID,
  • zorg voor Oekrainers en asielzoekers in noodopvang en crisisnoodopvang,
  • jeugdzorg die complexer en zwaarder wordt, overigens een landelijke trend,  
  • intensievere inzet nodig bij milieuvraagstukken, zoals de kwestie van PFAS in de Westerschelde,
  • inzet bij de nieuwe Omgevingswet,

En dat terwijl er onduidelijkheden zijn of er genoeg extra geld komt van het Rijk voor extra taken, en de kosten ook oplopen door CAO-stijgingen. Kortom het wordt er voor de GGD niet gemakkelijker op. De rapportage vermeldt ook meer samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ. Daar wordt al een hele poos over gesproken. We lezen niet wat er nu concreet gebeurt. Daar zijn we wel benieuwd naar. We komen er bij punt 15 op terug.  

Wij zijn akkoord met het voorstel.

Agendapunt 10 - Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) - Margriet Koeleman
Waardering voor de inspanningen en activiteiten van SWVO. We zien ook een gunstig financieel resultaat in de 3e begrotingswijziging 2022.

Helaas als we verder kijken dan is het toch minder rooskleurig. Want de uitgaven aan WMO voorzieningen, vooral aan huishoudelijke hulp zijn lager, niet door minder vraag maar door personeelstekort en daaruit volgende wachtlijsten. Van de lagere uitgaven voor vervoer is de oorzaak nog niet duidelijk, we kunnen dus niet weten of dit structureel is of niet. En het meerjarenplan ziet er goed uit, maar als de huidige inflatie aanhoudt dan is de gehanteerde indexatie (3,29%) veel te laag en kunnen we denken we komend jaar een vraag om extra bijdrage verwachten. Kortom, vooralsnog toch geen  reden tot optimisme.

Akkoord met het voorstel.

Agendapunt 11 - Programmarapportage Sociaal Domein 2022 - Margriet Koeleman
Zoals gebruikelijk ook dit jaar weer een uitgebreid verslag. Complimenten aan de opstellers die er telkens veel tijd in steken om ons op de hoogte te houden.
Overigens was ik wel verbaasd dat, in tegenstelling tot vorig jaar, er nu weer een aparte inhoudelijke rapportage als apart agendapunt staat. Terwijl de financiële rapportage is opgenomen in de programmarapportage 2022 onder agendapunt 18. Juist de integrale presentatie van voortgang op inhoud en financiën is handig om een goed beeld van de samenhang te krijgen. In mijn reactie commentaar op inhoud en de bijbehorende financiën.

Goed om te lezen dat ondanks allerlei onvoorziene omstandigheden de meeste actiepunten van het Actieplan Sociaal Domein goed op stoom zijn of zijn gestart.
De nieuwe aanpak met gebiedsgericht werken waarin alle elementen van het sociaal domein samenkomen, meer inzet op preventie, professionalisering van de lokale toegang. Welzijn nieuwe stijl ging van start, Welzijn op recept bewijst de meerwaarde. Verplaatsing van het vrijwilligershuis naar het gemeentehuis draagt bij aan meer integraal werken. Op het gebied van gezondheid is het Preventieakkoord in uitvoering.

We zien ook inzet op het krijgen van Grip op de WMO: er lijkt een trendbreuk in de almaar stijgende vraag naar WMO voorzieningen, met de goed zichtbare campagne “Bedankt dat je helpt” is ingezet op normalisatie.

Wat armoedebestrijding betreft: CDA diende een motie in, die unaniem in deze raad werd aangenomen, voor het verhogen van de inkomensnorm voor energietoeslag van 120% naar 130%. En we zien dat dit ook extra onder de aandacht worden gebracht bij de inwoners. Wel waren we onaangenaam verrast dat er in de programmarapportage nu toch staat dat we  rekening moeten houden met een financiële tegenvaller.

Qua inhoud allemaal goed nieuws. Maar, we zien ook een keerzijde:
In de Jeugdzorg zijn door preventie, integrale aanpak etc. bezuinigingen gerealiseerd, maar meer dan teniet gedaan door twee heel dure casussen, zodat er toch weer geld bij moet. Zoals SGP/CU ook zei, normalisatie van jeugdzorg is hard nodig. Er is nu een maatschappelijke trend waarin lichte jeugdzorg een soort “lifestyle” onderdeel is geworden. En bureaucratie in de zorg moeten we vanaf. Daar komt nog bij dat door de huidige energiecrisis en hoge inflatie steeds meer mensen zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid, en dat uit zich in psychische nood, gezondheidsklachten en problemen in gezinnen.

Het is zaak om goed alert te blijven op deze ontwikkelingen. En we kijken uit naar wat de nieuwe Hervormingsagenda van de Rijksoverheid ons brengt.

Wij zijn akkoord met het voorstel.

Agendapunt 15 - Vastgestelde financiële stukken RUD Zeeland - Mitchel Vermeulen
We zien over 2021 een positief resultaat van € 889.000, waarvan een deel zal terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Ondanks Corona zijn veel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd. Dit met dank aan de flexibiliteit en inzet van de eigen werknemers, zo valt te lezen. Onze complimenten.  

Ook is het goed om te lezen dat de RUD het als een voortdurende opgave ziet om binnen de financiële kaders te blijven. Dit willen wij hier graag nog eens onderstrepen. We zien uit naar de samenwerking tussen RUD, GGD en VRZ. Hoewel kostenbesparing geen primair doel is van de toekomstige samenwerking, zien wij wel kansen: het kan leiden tot betere resultaten omdat men zich elk vanuit eigen expertise met dezelfde onderwerpen bezig kan houden. De dienstverlening verbetert en men kan efficiënter te werk gaan. En daardoor toch ook kostenbesparend. U refereerde eerder vanavond naar de stukken van de GGD waarin wordt ingegaan op de samenwerking; daar wordt de vervolgaanpak voor samenwerking inderdaad uiteengezet. Dat vindt onze fractie nog wat summier. We zien daarom uit naar het verdere vervolg en,

Resonerend aan de eerdere bijdrage van onze fractie; ga voortvarend met verdere samenwerking aan de slag. Verder zou een gezamenlijke huisvesting wellicht ook kunnen bijdragen aan verdere kostenefficiëntie. Het contract met Terneuzen loopt af en we hebben in dit kader ook kennis kunnen nemen van de motie die in Goes is aangenomen over de eventuele huisvesting van RUD, GGD en VRZ aldaar. Tot zover.

Agendapunt 17 - Aankoop grond Hertenweg Nieuwdorp - Niels Kampstra
Mijn eerste gedacht was, waarom zouden wij die grond aankopen als gemeente en waarom kan Beveland Wonen hier niet een aantal mooie starterswoning of levensloopgeschikte woningen realiseren. Blijkt dat er in deze omgeving meerdere ontwikkelingen aanstaande zijn waarbij het praktisch is dat we als gemeente grond in bezit hebben. Ik noem dit, goed meedenken als gemeente met de omgeving, zo helpen wij elkaar. Bijkomend is dat de grond zijn waarde wel behoud. Daarom willen wij als CDA fractie wel het voorstel doen om zodra er zicht is op wat er overblijft van het perceel dit zo snel mogelijk te verkopen aan een ontwikkelaar die hier enkele mooie starterswoningen of levensloopgeschikte woningen kan realiseren.

Agendapunt 18 - Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2022 - Peter van`t Westeinde
De Prorap 2022 laat een mooi resultaat zien. Onze dank naar en complimenten aan de samenstellers. Het is, zoals wij eerder gevraagd hebben, een fraai compact stuk geworden waarmee wij als raad op hoofdlijnen kunnen sturen. Ons weerstandsvermogen groeit weer en we kunnen zelfs een voorschot nemen op de stijgende energierekening van onze dorpshuizen. Geweldig dat deze, voor de dorpen zo belangrijke, ontmoetingsplekken een grote zorg minder hebben deze winter. Een gezellige plek voor een warm gesprek blijft noodzakelijk op onze dorpen.

Goed ook om te zien dat we zeer gedegen voorsorteren op de eventuele aanwijzing van Borssele als voorkeursplaats voor 2 nieuwe kerncentrales. Alle kosten die in dit proces gemaakt worden zullen wij op het Rijk verhalen.

In dat kader is er ook het onderzoek naar de gevolgen van de energietransitie. Het nieuwe rijksbeleid inzake warmtenetten kan een groot voordeel zijn voor onze inwoners en voor ons als gemeente. Goed ook te zien dat de kerkenvisie nu echt in Q1 2023 komt. Tot slot nog twee technische opmerkingen.

Op pagina 4 staat een opsomming van de kosten voor o.a. het project Slothoeve Baarland. Daarin staan ons inziens enkele kosten dubbel opgenomen. Dit betekent dat er € 120.000 teveel opgenomen is. En in de raadsvergadering waar we over de bezuinigingen op het bibliotheekwerk besloten hebben is met het Amendement van de SGP/CU naast de € 40.000 reeds ingeboekte bezuinigingen ook het bedrag van € 30.000,- ingeboekt. Daarmee klopt de openstaande taakstelling die er nu nog staat van € 60.000,- op pag 2 niet.

Agendapunt 19 - Vragenuurtje – Vragen Klompenmaker - Niels Kampstra
Als fractie hebben wij meerdere malen contact gehad met de Klompenmaker hier op Heinkenszand. Hij heeft zijn plannen meerdere malen met ons gedeeld en wat de CDA fractie betreft een mooi plan. Zo bestond de kans om bij de molen een toeristische trekpleister te realiseren met kleinschalige horeca, mooi voor het landschapspark. Helaas is ons ter oren gekomen dat er heel veel tijd overheen is gegaan voor er duidelijkheid vanuit de gemeente kwam of dit mogelijk is. Helaas blijkt dit nu geen doorgang te kunnen vinden. Als CDA fractie zijn wij daarom benieuwd welke ruimtelijke argumenten hieraan ten grondslag liggen, met de nadruk op ruimtelijk argumenten. Ook willen wij van de wethouder weten of hij met onze fractie eens is dat dit een gemiste kans voor het landschapspark Borsele is.

Nu zien wij dat de Klompenmakerij te koop staat. Het risico dat een oud ambacht uit ons mooie landschapspark verdwijnt bestaat. Dit zou enorm jammer zijn. Daarom ook de vraag aan de wethouder, welke acties lopen er nu om te kijken of de plannen van de klompenmaker op een manier wel doorgang kunnen vinden en dat het mooie ambacht in onze gemeente behouden kan blijven.

Kortom, 3 vragen:

  • Welke ruimtelijke argumenten liggen ten grondslag aan het besluit waarom de Klompenmaker niet naar de molen de Vijf gebroeders kan?
  • Is de wethouder het met onze fractie eens dat dit een gemiste kans is om een mooie toeristische trekpleister te realiseren?
  • Wat wordt er gedaan om de plannen toch doorgang te laten vinden en om het ambacht in onze gemeente te behouden

Agendapunt 19 - Vragenuurtje Motie vreemd aan de orde van de dag inzake uitbreding energie-ifrastructuur in en rond Borsele - Mitchel Vermeulen
Bij nieuw in te passen energie-infrastructuur moet altijd de geringste impact op het landschap nagestreefd worden. Of beter: geen impact. Dit vat eigenlijk het best samen hoe we als fractie tegen dit vraagstuk aankijken. Het belang van zuinig zijn op ons unieke landschap is alleen maar meer duidelijk geworden. Hoewel het citeren van historische figuren in onze raad een populaire bezigheid is, zoek ik het graag dichterbij. We kunnen ons goed vinden in de woorden die gebruikt zijn door u in de PZC, en ik herhaal ze met graagte: “Dat prachtige gebied moeten we vrijwaren van nieuwe bovengrondse infrastructuur”.   

Dan ga ik nu in op de motie. We kunnen ons in grote lijnen vinden in de motie en zitten er positief in. Goed dat de motie nadrukkelijk uitspreekt dat nieuwe energie-infra onder de grond moet komen. Toch willen wij ervoor waken dat we onszelf niet aan de ketting leggen door daarnaast de voorkeur uit te spreken voor vakwerkmasten. Biedt dit niet juist een opening om toch bovengronds nieuwe leidingen aan te leggen? We snappen dat dit niet de intentie is van de motie, maar willen hier graag voor waken. We vinden het visualiseren van dergelijke inpassingen een goed idee en zien dit als het moment om als raad aan het stuur te zitten en te beslissen over de best mogelijke inpassing voor ons unieke landschap. Nieuwe ontwikkelingen mogen ons in elk geval niet opnieuw overkomen. Voorzitter, het is goed te merken dat we als raad eensgezind zijn op dit onderwerp. We wachten graag de reactie van mevrouw van de Ree af over onze opmerkingen ten aanzien van de vakwerkmasten. KLIK HIER om de motie te openen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.