Agendapunt 4 Ingekomen stukken - memo bouwverkeer Platepolder - Niels Kampstra
Volgens mij kunnen wij vanavond hoog en laag springen, maar nu er geen toestemming van de provincie is komt er geen bouwweg in fase 1 vanaf de Heinkenszandseweg. Hoe graag we dit ook zouden willen. Ook wij zouden liever direct vanaf de Heinkenszandseweg ontsluiten. Ik wil de andere partijen vragen om constructief mee te denken hoe we hier het beste van maken, want het krampachtig vasthouden aan dat er geen bouwverkeer over de Stenevate mag rijden zorgt door deze opstelling van de provincie voor flinke vertraging voor de woningbouw in de Platepolder. Dat moeten juist niet willen met deze woningmarkt. Het CDA wil dat er vaart gemaakt wordt met de woningbouw. Dus hoe zorgen we ervoor dat het wel zo snel mogelijk kan en hoe kunnen we onze wethouder hierbij ondersteunen als gemeenteraad?

Daarom vragen wij de wethouder ook te kijken naar eenvoudige tijdelijke maatregelen om de verkeerssituatie op de Stenevate veiliger te maken wanneer hier bouwverkeer over rijdt. We moeten alles doen waar we zelf iets kunnen. Het is voor de wethouder als het goed is niet nieuw, maar zoals wij begrepen hebben van de aanwonenden gaat het hier dan voornamelijk om de snelheid en de aansluiting van het fietspad. Zodra er bouwverkeer komt mag deze aansluiting niet meer op deze manier aanwezig zijn.

Verder lees ik in de memo in de reactie van de provincie “Een permanente ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijk Platepolder op de N667 is bespreekbaar”. En staat er bespreekbaar dan betekent dit volgens mij dat het nog niet zeker is. Daarom de dringende oproep aan de wethouder om in ieder geval zo snel mogelijk zwart op wit te krijgen dat deze ontsluiting hier wel degelijk gaat komen. Ook al komt de afwaardering van de N667 er niet of wordt de afwaardering verder uitgesteld, dan nog moet de aansluiting er wel komen.

Wat mij dan wel weer opvalt in de memo is dat we als Borsele wel vaak voor een 10 gaan terwijl een 6 soms ook voldoende kan zijn. Er wordt namelijk gesteld dat er een volledige bestemmingsplan procedure doorlopen moet worden voor de tijdelijke bouwweg waar een procedure van 26 weken voor staat. Deze tijdelijke bouwweg kan ook gewoon met een tijdelijke vergunning mogelijk gemaakt worden, hier staat een termijn van 8 weken voor. Het kan dus ook een stuk eenvoudiger.

Agendapunt 5 Voorstel dorpswapen en dorpsvlag Kwadendamme - Mitchel Vermeulen
Veel inwoners van onze gemeente zullen zich Borselenaar voelen. Maar de mensen zijn bovenal trots op hun dorp. Het zijn Beren, Hoedekenskerkenaars en Nieuwdorpers. De oude gemeente vlaggen zijn de afgelopen 10 jaar weer teruggekeerd in het straatbeeld. Ook de dorpswapens zijn nog altijd populair. Ze vertellen het verhaal van een dorp. 

Mooi dat Kwadendamme nu dan eindelijk haar eigen wapen en vlag heeft. Symbolen die net als de andere traditionele wapens van de oude gemeenten het mooie dorp in een beeld weet te vatten. Onze fractie zou het aardig vinden als we de officiële wapens van onze gemeente een zichtbare plaats geven in de raadsboerderij. Symboliek die hier wat ons betreft goed past.

Agendapunt 7 Jaarrekening 2021, gewijzigde programmabegroting 2022 en programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024- 2026 van de Zeeuwse Muziekschool - Fabian Schenk
Dank u wel voorzitter. Tijdens de raadsvergadering van 3 februari jongstleden is er al veel gezegd over de muziekschool en daarom ga ik het kort houden. Tijdens deze raadsvergadering was het merendeel van deze raad tegen het uittreden bij de muziekschool. Er is nog een weg te gaan maar als CDA Borsele zijn we verheugd de belangrijkste doelstellingen van de muziekschool voor 2023 te lezen. In deze doelstellingen wordt duidelijk dat de muziekschool breed kijkt naar hun mogelijkheden. Uiteraard kijken wij als CDA Borsele graag positief kritisch mee naar deze ontwikkelingen.

Agendapunt 8 Voorstel voorkeursscenario profijtbeginsel peuteropvang - Mitchel Vermeulen
KLIK HIER om het raadsbreed gedragen amendement te lezen. 

Agendapunt 11 Vragenuurtje - Margriet Koeleman
Emergis heeft van 16 mei tot 1 september 2022 een selectieve aanmeldpauze ingesteld voor kinderen en jongeren in onze regio die ambulante gespecialiseerde mentale gezondheidszorg nodig hebben. Alleen zware en acute gevallen worden nog in behandeling genomen.

Vragen:
Wat zijn de gevolgen voor de hulp aan personen die geconfronteerd worden met deze tijdelijke stop. Hoe kan gewaarborgd worden dat zij toch de geestelijke gezondheidshulp krijgen die zij nodig hebben?

Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Borsele? Voor wat betreft:
a) de sociale veiligheid,
b) andere zorgaanbieders,
c) de inzet van GGD en ambtelijk apparaat in het sociaal domein,
d) de kosten ?

Welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat deze situatie voortduurt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.