Agendapunt 6 - Voorstel om inzake GR de Bevelanden - Peter van`t Westeinde
Mooi natuurlijk dat er over 2021 50.000 euro terugvloeit naar onze gemeente. We kunnen dit vervolgens reserveren om het over 2022 weer bij te passen.

Binnen WIZ blijft ruim 3 ton over wat vervolgens gereserveerd wordt voor de stijging van het CAO loon. Volgens ons een raar besluit als je constateert dat dit geld in de zorg de komende jaren ook meer dan goed besteed kan worden. Beter zou het dus zijn dit bedrag te reserveren voor zorg.

Agendapunt 7 - Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2023-2026 - Peter van`t Westeinde
Voor ons ligt een Kadernota met een hele hoop onzekerheden.

Zaken die voor de toekomst op staan maar waar nu nog geen bedragen bij genoemd worden. En hier staan een aantal zaken tussen die niet voor niks gerealiseerd kunnen gaan worden. Flinke onzekerheden voor de nabije toekomst dus. Het Borselse CDA is een partij die staat voor een solide financieel beleid. Dit betekend dat we de komende jaren wellicht keuzes moeten gaan maken. En als het op keuzes aankomt kiezen wij voor onze inwoners. Dat betekent dan eerder de keuze voor een bibliotheek en de verkeersveiligheid op onze dorpen dan bijvoorbeeld het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Een keuze kan ook zijn dat we dit wat later doen. En het bedrag zal voor Borsele wat lager zijn maar wij schrikken van de 2,4 miljoen die onze buren van Goes hiervoor jaarlijks op de begroting reserveren. Als CDA zeggen wij dat het wijs is om nu al na te denken over het doseren van deze verduurzaming. Koppel dit met andere werkzaamheden aan de gebouwen en maak zo werk met werk.

Onduidelijk is nu ook hoe de meicirculaire eruit gaat zien en hoe het staat met de opschalingskorting. Is hier al een inkijkje in te geven?

K+V heeft in de Kerntakendiscussie aangegeven dat Borsele graag overal aan meedoet. Wij zien dat in deze nota ook weer bij bijvoorbeeld Zeeland Marketing. Ik ben ook wel zo realistisch dat we dit als Borsele niet tegen gaan houden maar voor een gemeente die op de kleintjes moet letten moeten we hier in de toekomst wellicht iets bedachtzamer mee om gaan. Het CDA Borsele besteed dit geld dan liever direct aan zaken voor onze inwoners.

Zeker ook gezien het feit dat er nu gerekend wordt met een inflatie van 2,7 % waar we in de realiteit al ruim boven de 10% zitten. En we kunnen het met z’n allen niet voorspellen maar de verwachting is wel dat dit niet heel snel weer onder de 2,7% zal liggen. Nog een extra reden om een solide financieel beleid te voeren.

De autonome ontwikkelingen die opgevoerd worden zijn een gevolg van onze eigen keuzes. Maar ook zitten hier kosten in waar we geen invloed op hebben maar die wel grote gevolgen hebben voor onze jaarrekening. Dit bewijst nog maar eens dat wij een beleid moeten voeren waarbij onze reserves op pijl moeten zijn. En waar we niet alles kunnen voorkomen kunnen we er wel bedachtzaam mee om gaan. Dit laatste gaat ook de bibliotheek doen de komende jaren.

Er komt nu gelukkig een breder inzicht dat het geld ook in Borsele niet meer tegen de plinten klotst. Wij wisten dat al langer maar gelukkig wordt het inzicht nu breder. En waar dit nog niet zo is mogen wij ze daar best op wijzen.

Voor 2022 worden de lege’s met € 150.000 naar beneden bijgesteld. Is er hier rekening mee gehouden dat er de komende tijd wel meer gebouwd gaat worden? En kan hierop de legesverordening eventueel aangepast worden?

Toch hebben we inmiddels een breedgedragen bestuursprogramma waarmee het College een uitwerkingsprogramma gaat opstellen. Het is nu dus ook van het grootste belang dat dit een realistisch plan wordt.

Positief (of een geluk bij een ongeluk) is wel dat ons aller PZEM met de huidige energieprijzen flink winst boekt waarmee de lening voor de aandelen Evides versneld terugbetaald kan worden waardoor wij als aandeelhouders eerder dan verwacht dividend kunnen ontvangen. Wellicht geeft dit ons nog wat extra financiële armslag? Is al bekend hoe deze vooruitzichten zijn?

Al met al een kadernota met een hoop onzekerheden maar toch ook mooie uitdagingen. Dat het morgen anders kan zijn ondervinden we in zowel positieve als negatieve zin maar dat maakt politiek ook weer zo mooi. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat we incidentele meevallers hebben. Het zou wijs zijn als we die dan ook benutten voor belangrijke zaken die anders in het gedrang komen. Laten we er ons samen voor inzetten dat we uiteindelijk ook 2026 af kunnen sluiten met een positief resultaat.

Agendapunt 8b Vragenuurtje - Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied - Peter van`t Westeinde
De gehele zuidrand van onze gemeente ligt langs een natura 2000 gebied. Ook daan moet de N-uitstoot gereduceerd worden. Wanneer we de dorpen Borssele, Ellewoutsdijk, Baarland en Hoedekenskerke onteigenen en daarbij ook alle agrarische bedrijven, inclusief die 1 of 2 melkveehouders alsook Crop en de camping omzetten naar natuur dan nog halen we de KDW niet.

Zeeland zou volgens de onlangs publiek gemaakte vlekkenkaart in totaal 32% stikstof moeten reduceren Het kabinet heeft dit in de persoon van Minister Van der Wal naar buiten gebracht terwijl voor de uitvoering de provincies verantwoordelijk worden gehouden, waarna inwoners de gevolgen moeten dragen.
 De vraag rijst wat dit gaat betekenen voor ons fraaie Borselse en Zeeuwse landschap? Zeker in Corona tijd is gebleken hoe belangrijk wandelen en fietsen is in ons mooie Zeeuwse landschap. Dit landschap wordt door boeren mogelijk gemaakt én onderhouden!
Ook zijn veel gezinnen in Borsele afhankelijk van de werkgelegenheid in de agrarische en aanverwante sectoren. Sociaal en emotioneel een moeilijke opgave voor velen. Maar vooral een onrealistische opgave!

Het is opmerkelijk dat voor deze regeling niet is onderzocht of het stikstofbeleid positieve effecten heeft op klimaat en de waterkwaliteit. (Bron: Ruimtelijk effect zonering emissiereducties landbouw | RIVM). Daarnaast zijn de gebruikte bedrijfsgegevens van 2018 en geklusterd naar gridcellen van 64 ha. Kortom het rekenmodel gebruikt niet de meest actuele cijfers en het is zeer aannemelijk dat in die tussenperiode veel is gebeurd (door onder ander nieuwe fosfaatrechtenstelsel / regelgeving). De veestapel is in die periode in ieder geval kleiner geworden.

CDA Borsele is van mening dat we dit beleid niet moeten steunen. Uitvoering van dit beleid is weggegooid geld, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep hun toekomst wordt ontnomen zonder dat daarmee ook maar in de buurt te komen van de gestelde doelen.

Als CDA Borsele willen we een duidelijk statement afgeven. “Nee.” Tegen dit plan.

Behoud perspectief voor jong & oud, voor deze generatie en de volgende generaties. Behoud perspectief aan diegene die in Zeeland willen blijven ondernemen en er voor zorg draagt dat u en anderen kunnen recreëren.

We mogen niet akkoord gaan met een kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren, burgers en toeristen worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA.

KLIK HIER om de motie te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.