Agendapunt 4 Ingekomen stukken - Peter van`t Westeinde
Ter kennisneming: Rapport Inhuur met beleid, februari 2022
Het rapport geeft een heldere analyse van de inhuur van externen. Goed om de definitie van Wat is externe inhuur ? helder te krijgen. En interessant om te weten dat de inhuur van externen in Borsele ver onder het landelijk gemiddelde ligt. Maar dat is zeker in tijden van bezuinigingen geen reden om niet kritisch naar deze uitgaven te kijken.

Op twee aanbevelingen wil ik verder ingaan:
- Het ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleid, waarin onder andere aandacht is voor het verankeren van externe inhuur in de HR-strategie en de personeelsplanning.

Eens met deze aanbeveling. Vanuit strategische personeelsbeleid en vanuit blijvende kostenbeheersing is het wenselijk om een kader aan te geven voor de inhuur van externen. In dit kader kan worden vastgelegd welke criteria minimaal deel uitmaken van de overwegingen en besluitvorming voor externe inhuur. Dit kader is dan ook de onderbouwing van het begrotingsbedrag voor externe inhuur.

- Bespreek met de raad of de huidige werkwijze waarbij door de organisatie wordt gestuurd op beheersmatige aspecten voldoende is, of dat er ambitie om kaders te stellen in de vorm van een strategische visie ?

Wat het CDA betreft is een kader met strategische visie wenselijk. De Raad krijgt dan een beter overzicht van de externe inhuur. Bij een door de raad goedgekeurd kader is geen apart raadsbesluit meer nodig voor alle externe inhuur die binnen het kader en de begroting wordt gedaan. De Raad hoeft dan niet telkens ad hoc besluiten te nemen op ad hoc voorstellen voor externe inhuur, zolang het kader en het budget toereikend zijn. Kortom de Raad krijgt meer grip en de besluitvorming wordt efficiënter.

Toelichting
Dit rapport is besproken in de auditcommissie op 8 maart. Conform de verordening onderzoeken art 213A Gemeentewet worden de rapporten van de onderzoeken die in dit kader zijn verricht ter kennisneming naar de raad gestuurd. Deze verordening werd bij Raadsbesluit in december 2021 vastgesteld.

Uitgaven voor externe inhuur liggen gemiddeld op 850.000 euro per jaar. Begrotingsbedrag is 400.000 euro per jaar.

Inhuur in Borsele is ca 8 % van de totale personele kosten van de gemeente. Landelijk is dat gemiddeld 18%. En ook in gemeenten met 20.000-50.000 inwoners is dit 18% (cijfers 2017).

Agendapunt 6 Voorstel om in te stemmen met het actieplan sport, bewegen en gezondheid 2022 tot en met 2025 - Mitchel Vermeulen
Ondanks de beperkte capaciteit en de beperkte middelen staat er wat het CDA Borsele betreft een goed actieplan. Er ligt een breed palet aan partijen onder dit actieplan waarmee we het dicht bij onze inwoners brengen.

Dat we als gemeente een stapje terug doen op de uitvoering is niet alleen een logisch gevolg van de bezuinigingen, maar het is ook een taak die door organisaties zelf goed opgepakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de scholen waar we als gemeente overigens ook de BONS activiteiten organiseren welke met regelmaat gericht zijn op sport. Bewegen staat bij organisaties zelf hoog op de agenda, omdat het belang daarvan steeds duidelijker wordt.

Wellicht dat we scholen kunnen motiveren om zelf schooloverstijgend sportactiviteiten te organiseren, zoals voorheen met de zwemspelen en schoolsportolympiade. Uiteraard is er dan een passieve rol voor de gemeente weggelegd.   

De voorgestelde financiering voor dit actieplan is voor onze fractie akkoord. We zien uit naar de uitvoering van het plan waarin jong en oud in beweging blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.