Agendapunt 6 - Jaarrekening 2021, resultaatbestemming 2021, 1ste begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 VRZ en de vraag im een positieve zienswijze af te geven. - Peter van`t Westeinde
Om de broodnodige brandweerzorg op peil te houden in onze uitgestrekte gemeente en provincie is het meer dan nodig om hier de komende jaren in te investeren. De begroting laat al zien dat de brandweerzorg de grootste hap uit de begroting van de VRZ is en zal het op peil houden hiervan de nodige inspanningen vragen. Sowieso al het behouden en aantrekken van voldoende vrijwilligers om het werk te kunnen blijven doen.

Verder zien wij bij de risico’s voor de toekomst dat aan de tunneltraining van de brandweerlieden na 2024 niet meer bijgedragen door de NV Westerscheldetunnel. Een onnodige situatie wat het CDA Borsele betreft. De tunnel zal pas in 2030 tolvrij worden als het aan het huidige kabinet ligt. In die situatie moet er dus een nieuwe afspraak met de NV Westerscheldetunnel gemaakt worden voor het continueren van deze bijdrage. En wanneer de tunnel eerder tolvrij wordt, en daar hopen wij zeer op, dan dient deze bijdrage op een andere manier veilig gesteld te worden.

En dan tot slot het bluswater in het buitengebied. Wij hebben hier reeds eerder aandacht voor gevraagd maar wij willen het College hierbij opdragen dit in onze gemeente goed te regelen. Het is immers door de VRZ bij de gemeenten neergelegd.

Agendapunt 8 - Begroting 2023 en jaarrekening GR de Betho - Margriet Koeleman
Ook het afgelopen jaar heeft de Betho weer goede resultaten behaald met de sociale werkvoorziening. En ook financieel was het weer een prima jaar. Er bleef geld over en de gemeente krijgt een deel van haar eerdere bijdrage terug. Bovendien horen we nu al voor het tweede jaar op een rij dat er t/m 2026 geen gemeentelijke bijdrage nodig zal zijn. We willen dan ook de Betho graag complimenteren met de manier waarop zij het beleid en beheer het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Wat de begroting 2023 betreft, die ziet er bij gelijkblijvend beleid realistisch uit.

Alles bij elkaar voor het CDA voldoende redenen om akkoord te gaan met het voorstel.

Agendapunt 9 - Programmabegroting 2023 en 2e wijziging begroting 2022 SWVO Margriet Koeleman
De uitvoering van de WMO was het afgelopen jaar bepaald geen routine. Per 1 juli 2021 ging de nieuwe WMO-verordening in met als doel de alsmaar stijgende kosten van WMO-voorzieningen in te perken. Inmiddels maakte een uitspraak van de rechter dat er minder rigoureus ingegrepen kon worden in de kostenstijging van huishoudelijke hulp. Het is duidelijk dat gemeente en SWVO doen wat ze kunnen, maar met handen en voeten gebonden zijn door de wet.

De 2e begrotingswijzing laat een bescheiden positief saldo zien en ook de begroting 2023 blijft binnen de perken. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Of hier effecten zijn van de corona-pandemie of een begin van een trendbreuk is nog niet met zekerheid te zeggen. Wij hopen voorzichtig op een trendbreuk.

We hebben een jaar geleden gevraagd om volledige inzet op kostenbeheersing bij SWVO. Zowel in de samenwerking met GR de Bevelanden als de eigen interne bedrijfsvoering. Dit in het verlengde van het onderzoek Grip op de WMO. We lezen daar nu niets over terug. We vragen ons af of er op dat punt niets noemenswaardigs gebeurt ?

Wij zijn akkoord met het voorstel.

Agendapunt 11 - Voorstel tot het vaststellen van de dorpsplannen voor het Groenstructuurplan Borsele - Fabian Schenk
Wie bedacht had de 15 groenstructuurplannen van onze kernen in één avond te lezen kwam bedrogen uit en dat terwijl de kleur groen ons als CDA`ers toch aanstaat.

Wat een mooie en volledige plannen waarvoor de complimenten aan de schrijvers. Tijdens het lezen van de verschillende plannen kwam wel de vraag op of alle ambities de beschreven staan in de plannen ook de ambities zijn die er leven in onze kernen. Toen het mailtje van de dorpsraad in Baarland kwam werd deze vraag min of meer beantwoord. We willen het college dan ook oproepen dat er bij het implementatie van de plannen onze inwoners goed betrokken dienen te worden zodat er geen groen op plaatsen komt niet wenselijk is of zelfs hinderlijk is.

Houd daarnaast bij de implementatie rekening met activiteiten die in een dorp georganiseerd worden. Wordt bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse markt een grasstrook gebruikt zorg er dan voor dat deze niet ingericht wordt als bloeistrook of in ieder geval niet op de tijden dat de jaarlijkse markt gehouden wordt of maak dit bespreekbaar bij de inwoners.

Als laatste denken wij van CDA Borsele dat de tijd ons inhaalt betreffende deze plannen. In het kerntakenonderzoeksrapport van KplusV van januari 2021 heeft de raad prioriteit toegekend aan de bezuiniging op inzet openbaar groen en recreatie. Vanuit dat oogpunt is het dan ook goed om uit de groenstructuurplannen te halen wat nice to haves zijn en wat need to haves zijn. Laten we ons de aankomende tijd vooral eerst focussen op de need to haves en zodra de financiën dit toelaten ook op de nice to haves.

Agendapunt 12 - Jaarverantwoording 2021 - Peter van`t Westeinde
Een mooie jaarrekening, met dank aan de samenstellers, die door uiteenlopende, vooral onvoorziene externe incidentele, oorzaken uitkomt op een positief saldo van 2,4 mio euro. Mooi dat we na een jaar als 2021, wat toch niet het gemakkelijkste jaar geweest is, zowel de reserve sociaal domein als de algemene reserve weer wat hebben kunnen ophogen. De kengetallen van Borsele zijn altijd goed geweest maar na enkele jaren met een dalende trend is het goed dat we dit nu ombuigen. In het Raadsvoorstel wordt gesproken over het feit dat de verantwoording voor rechtmatigheid door het College afgegeven kan worden vanaf 2022. Onlangs is echter besloten dat dit vanaf 2023 effectief wordt.

De Jaarverantwoording in één oogopslag in een hele goede toevoeging. Zeer helder en begrijpelijk voor onze inwoners. Zelfs begrijpelijk voor raadsleden.

De lagere uitgaven in Sociaal Domein 2021 zijn onder andere het gevolg van de corona-pandemie. Omdat er daarvoor nog uitgaven te verwachten zijn in 2022 is het verstandig om het overschot 2021 van € 1,3 mln toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. We komen daarmee op een reserve van 1,6 mio.

De Strategische visie wordt gelukkig gebruikt als ‘onderligger’ bij het uitvoeringsplan van het College voor het Raadsprogramma. En wij moeten de visie ook de komende 4 jaar als raadsleden gebruiken in onze besluitvorming. Mooi dat we nu de 2-de kinderburgemeester al hebben benoemd. Bij de GGA Borsele oost is het goed dat er een aanpassing is gemaakt bij de aansluiting van het fietspad op de rotonde Baarlandsezandweg-N666. Goed is het ook om te horen dat de nieuwe verenigingsondersteuner na corona de draad goed heeft opgepakt. Mooi dat er met de sportverenigingen wordt gesproken over de toekomst en zeker dat het Kunstgrasveld op Heinkenszand uiteindelijk toch geopend is. Goed overigens te zien dat de G-voetballers hier een prominente plek hadden.

Ook is het mooi te horen dat we met Platepolder van start zijn maar wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat wij ook op andere dorpen als gemeente gronden in bezit hebben waar gestart kan worden met ontwikkelen.

Is er ook al iets te zeggen over de gebiedsregisseur die moet komen tot een compensatieplan voor de ontwikkelingen van o.a. TenneT en EZK in onze gemeente?

Voor wat betreft de huisvesting van de fruitplukkers vragen wij ons af hoe er wordt omgegaan met tijdelijke voorzieningen? Moet dit op vergunning of volstaat hier een melding?

We zien dat er geen budget voor dorpsvernieuwing gebruikt is. Wat het CDA Borsele betreft maken we hier meer reclame voor. Er zijn nog voldoende locaties waar iets moet gebeuren.

De jaarrekening laat duidelijk zien dat er resultaten behaald zijn in het Sociaal Domein. In het programma Zorg zijn allerlei maatregelen in gang gezet op basis van Actieplan Sociaal Domein en Koersplan. De coronapandemie dwong tot aanpassing van de uitvoering en andere inzet van personeel. Daarmee is het goed te zien dat door de organisatie de nodige flexibiliteit getoond is om in te springen op de veranderde omstandigheden.

In de jeugdzorg zien we een stijging van de uitgaven door duur maatwerk voor complexe zware casussen, een gevolg van de landelijke transformatieopgave en de daarbij horende afbouw van residentiële jeugdzorgvoorzieningen. 1 zware casus drukt bijvoorbeeld sterk op onze gemeente. Ook afwikkeling van contract beëindiging Intervence leidde tot hogere kosten.

Wat ons betreft moeten we met het Actieplan en het Koersplan stug blijven doorgaan op de ingeslagen weg van normalisatie, preventie, gebiedsgerichte en integrale aanpak, en intensivering van samenwerking tussen organisaties om de doelen te bereiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.