29 december 2016

Van de fractievoorzitter

Ik neem u mee met wat actuele ontwikkelingen in de Middelburgse politiek. Laat ik beginnen met een succes te melden. Op initiatief van collega Jan Zwemer is er tijdens de raadsvergadering van begin november een motie unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Sterker nog: de motie was door alle fracties ondertekend. Deze zeldzame eensgezindheid had te maken met de Oostkerk. Eén van de drie belangrijkste en gezichtsbepalende monumenten van Middelburg. De motie verzocht het college van B&W om:

1.      een (proces)voorstel te doen dat erin voorziet dat de Oostkerk tot in de verre toekomst als gezichtsbepalend monument van Middelburg en Zeeland optimaal in stand blijft,

2.      hierover overleg te voeren met alle betrokken organisaties met als inzet het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak voor dat voorstel.

De Protestantse Gemeente Middelburg houdt namelijk op 8 januari 2017 de laatste kerkdienst in dit bijzondere monumentale gebouw. Na 350 jaar kerkhistorie en nagenoeg onafgebroken kerkdiensten op in elk geval de zondagmorgen komt er (voorlopig) een eind aan de wekelijkse kerkgang. De Oostkerk van Middelburg wordt algemeen beschouwd als het hoogtepunt van de classicistische barok-bouwstijl in ons land. Het is daarom een verantwoordelijkheid van het stadsbestuur dit gebouw voor het nageslacht te behouden en te behoeden voor verval. De kerk is vanaf 1647 gebouwd met in Middelburg geheven accijnzen op bier en wijn. Deze oproep van de Raad aan het college was niet aan dovemans oren gericht. Wethouder Aalberts stelt daarop namens het College aan de gemeenteraad van 19 december 2016 voor een half miljoen euro ter beschikking te stellen. Een tientje per Middelburger. Dat is warempel niet mis, maar als CDA fractie vinden wij het waard om ook in deze financieel krappe tijden hiermee in te stemmen. Samen met de Protestantste Gemeente Middelburg en de Provincie kan dan een fonds gevormd worden voor het onderhoud en het eigendom overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser. Alleen de provincie Zeeland moet hierover nog een besluit nemen. Het eensgezinde besluit in de gemeenteraad van Middelburg toont wel aan dat als het er op aan komt en er een cruciaal besluit genomen moet worden, de neuzen dezelfde kant op staan.

In november waren er bij de gemeentebegroting voor 2017 de algemene beschouwingen. Als fractievoorzitter heb je dan het voorrecht om zonder onderbreking door collega raadsleden een (politieke) boodschap te brengen of lijnen naar de toekomst uit te zetten en daarmee aan te geven wat de CDA fractie belangrijk vindt. Uiteraard probeer je dan de te brengen boodschap zo veel als mogelijk te funderen op de politieke uitgangspunten die zo kenmerkend zijn voor het CDA. Onze algemene beschouwing dit jaar had het karakter van een oproep aan College en collega raadsfracties en deze wil ik graag met u delen:

1.      Versterking van de gemeente financiën en niet gaan potverteren nu het weer wat beter lijkt te gaan. Want na zeven vette jaren komen er ongetwijfeld weer zeven magere jaren. Rentmeesterschap dus!

2.      Burgers moeten het recht krijgen taken zelf ter hand te nemen als ze dat beter of goedkoper denken te kunnen. Wij geloven namelijk in de kracht van de samenleving.

3.      Er moet meer handhaving en toezicht komen. Bij voorkeur in de vorm van wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren. Veiligheid is een kerntaak.

4.      Middelburg is gastvrij en verhoogt de parkeertarieven in de binnenstad niet meer. Tegelijkertijd moet het fietsgebruik gestimuleerd worden b.v. door betere stallingsmogelijkheden.

5.      De gemeente moet zich meer inspannen om bedrijven naar Middelburg te halen. Investeer in promotie en acquisitie.

6.      De CDA fractie steunt de versterking van het hoger onderwijs in Middelburg in de vorm van b.v. een Bèta college.

7.      Sport is goed voor jong en oud. Verdere bezuinigingen op met name de sportverenigingen  moet worden voorkomen.

8.      Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen onze steun. Hier moet sterker op worden ingezet en tegelijkertijd moet de (dreigende) bureaucratisering in de zorg worden tegen gegaan.

Bovenstaande handreikingen en nog meer zullen voor het CDA het komend begrotingsjaar uitgangspunt zijn bij de beoordeling van de voorstellen die naar de gemeenteraad komen.

De CDA fractie wenst u tot slot fijne en gezegende feestdagen!

Wim Kant, voorzitter CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.