21 april 2020

Amendement inzake knelpunten in het kader van de coronacrisis

Vanwege de coronacrisis heeft het college gevraagd om een mandaat om voorzieningen te kunnen treffen voor getroffen bedrijven en inwoners van Tholen. Het voorstel tot mandateren bevatte vrijwel geen randvoorwaarden waaraan de uitgaven zouden moeten voldoen. Dit was de aanleiding voor het CDA om een amendement in te dienen. We zijn namelijk van mening dat we als gemeenteraad duidelijke kaders en richtlijnen moeten meegeven, vooral ook omdat we moeilijke tijden tegemoet gaan waarbij de gemeente zorgvuldig met de financiƫle middelen moet omgaan.
Nadat dit amendement met de overige partijen gedeeld was heeft de SGP nog enkele aanvullingen voorgesteld en hebben we het amendement gezamenlijk ingediend. Dit amendement werd vervolgens raadsbreed gesteund.De randvoorwaarden die met dit amendement zijn ingebracht zijn; dat het college zich moet houden aan de volgende richtlijnen:

-zich in het kader van deze mandatering te beperken tot de gemeentelijke kerntaken en (gedelegeerde) verantwoordelijkheden;

-als uitgangspunt te hanteren dat uitgaven rechtmatig en doelmatig moeten zijn, rekening houdend met het voorkomen van rechtsongelijkheid en oneerlijke concurrentie, daartoe dienen de uitgaven inclusief overwegingen goed te worden gedocumenteerd;

-zich te onthouden van maatregelen die politiek controversieel geacht kunnen worden;

-slechts tot uitkering c.q. steunmaatregelen over te gaan indien bestaande/nieuwe (landelijke) regelingen hierin niet voorzien en er geen dubbelingen optreden;

-de gecumuleerde uitgaven voorlopig te maximeren op 100.000 euro.

CDA-Tholen herkent de noodzaak van steunmaatregelen en dat schrijnende situaties voorkomen moeten worden. Naast deze materiele maatregelen hebben we aandacht gevraagd voor de onderlinge steun, solidariteit en sociale cohesie. Dit is een verantwoordelijkheid van eenieder en laten we daar ook maximaal op inzetten. We wensen iedereen hierbij sterkte en gezondheid toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.