09 november 2020

CDA tijdens Politieke Beschouwingen 2020

Op 9 november is er in de gemeenteraad van Albrandswaard gesproken over de begroting voor het komend jaar. Het CDA vindt de begrotingsbehandeling altijd een goed moment om terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we met elkaar in een 'Corona-tijdperk' zouden leven? Het hele land, onze hele gemeente, verlamd door een virus wat we maar moeilijk onder controle kunnen krijgen. We zijn beperkt in onze bewegingsvrijheid, aan huis gebonden, en de Politieke Beschouwingen worden niet aan de Hofhoek, maar digitaal, vanaf thuis gedaan. Het is een bizarre tijd. Een tijd die wat het CDA betreft ook vraagt om bezinning. Op de dingen die echt belangrijk zijn, en aandacht voor de mensen die deze crisis nog het meest aan den lijve ondervinden. 

Lees hieronder de hele inbreng van fractievoorzitter Sander van der Kaaij

 

Hoe klein we ons als Albrandswaard misschien soms ook voelen, ook bij ons is de impact van de Coronacrisis enorm. Allereerst denken we natuurlijk aan alle mensen uit onze gemeente die een dierbare hebben verloren aan het virus, en noodgedwongen in besloten kring afscheid moesten nemen. Maar ook denken we aan al die mensen uit onze gemeente die zich met hart en ziel inzetten in de zorg. De grote hoeveelheid ZZP'ers die onze gemeente rijk is, en die misschien wel grote moeite hebben om hun zaak overeind te houden. De mensen die hun zaak misschien al onder water zagen gaan, hun baan kwijt raakten, of alle zeilen moeten bijzetten om overeind te blijven. Onze verenigingen, die een seizoen vol wedstrijden of uitvoeringen noodgedwongen moeten overslaan. Scholen, waar juffen en meesters zo goed en kwaad als het gaat onze kinderen op een veilige en verantwoorde manier les moeten geven. Ouderen, die misschien nog wel meer dan anders moeten ervaren hoe het is om eenzaam te zijn. En onze jongeren, die op alle mogelijke manieren worden beperkt in hun vrijheden om het virus zo goed en zo snel mogelijk in te dammen.

Als je dit alles tot je door laat dringen, dan kan je alleen maar concluderen dat ons, politici, niets anders dan een bescheiden en gematigde toon past tijdens de beschouwingen. Ook ons eigen bestuur, college en regieteam, griffie en ambtenaren, zijn dagelijks bezig met de impact van deze crisis. Denken na over de manier waarop we onze gemeente zo goed mogelijk door deze crisis heen krijgen, en wat verantwoord financieel beleid betekent. En dat vertaalt zich vanavond wederom in een sluitende begroting. Een prestatie van formaat! Maar laten we ons ook realiseren dat het niet vanzelf is gekomen. Een fors bezuinigingspakket, grote opgaven, verminderde inkomsten vanuit het Rijk en de Coronacrisis. Stuk voor stuk factoren met grote invloed op deze begroting. Het college is er in geslaagd om financiële ruimte te vinden: zoeken in de marge, zoals de wethouder dat zelf heeft genoemd. En dat allemaal om het voorzieningsniveau voor onze inwoners zo minimaal mogelijk aan te tasten. Als CDA hebben we veel waardering voor deze ingezette lijn, en danken we het college voor de inspanningen die nodig waren om tot dit resultaat te komen

Een bijzonderheid op financieel gebied ligt dit jaar in de ontvangst van de Eneco-gelden. Een bedrag wat je, voor je het weet, al twintig keer uit hebt gegeven. Als CDA ondersteunen we van harte de lijn van het college om deze gelden enerzijds te gebruiken om te investeren in zaken als sociale woningbouw en het sociale domein, dingen die nodig zijn voor onze gemeenschap, en anderzijds om de buffer van de gemeente verder te versterken. Als er namelijk iets is wat we leren uit deze crisis, is dat van veel dingen de precieze impact nog niet geheel duidelijk is. Daarom steun voor de lijn die het college inzet wanneer het gaat over prudente besteding van de Eneco-gelden.

Terugblik

Bij Politieke Beschouwingen ontkom je niet aan een terugblik op wat achter ons ligt. Het College zet nog steeds stappen in het verder uitrollen van de agenda van de samenleving. Juist deze tijd leert ons extra hoe belangrijk goede voorzieningen binnen het sociaal domein zijn. Lang en gelukkig wonen in Albrandswaard, ondanks alle beperkingen die er op dit moment zijn. De zorgcontinuïteit heeft in Albrandswaard, met dank aan de inzet van onze mensen in de zorg, stand kunnen houden in de eerste golf. We hopen van harte dat dat ook in deze tweede golf zo mag zijn.

We kijken terug op een succesvolle introductie van Automaatje, waardoor mensen weer in staat zijn om op pad te gaan. Een voorziening waar in Albrandswaard heel goed gebruik van wordt gemaakt. Ook het leerlingen- en Wmo-vervoer is van start gegaan, na de nieuwe aanbesteding. Een thema waar we als CDA ook graag bij stil willen staan is de onverminderde inzet van het College op het bestrijden van eenzaamheid in onze gemeente. Zo is het huisbezoek voor 75-plussers geherintroduceerd, en wordt er veel inzet gepleegd om eenzaamheid onder ouderen en jongeren zo goed als mogelijk tegen te gaan. Extreem belangrijk in deze tijd, die voor veel mensen moeilijk is. Ook hulde aan alle initiatieven die zijn ondernomen, zoals recent nog het rondbrengen van bloemen en plantjes, aan alle mensen binnen onze gemeente die dat zo goed kunnen gebruiken.

''Samen sterk staan, dat is wat we als gemeente naar onze inwoners moeten uitstralen.''

Als we kijken naar Ruimte, dan zien we dat er, onder leiding van onze nieuwe wethouder Ronald Schneider, beweging komt in tal van initiatieven. Denk aan Mariput, Basita, het APL-gebouw, de Emmastraat in Poortugaal, locatie de Meijlle, het Huis van Albrandswaard, en zeker ook de woningbouw die gepleegd gaat worden op De Omloop. De realiteit is en blijft dat de Provincie met ons meekijkt, en eisen aan ons stelt wanneer het aankomt op woningbouw. Als gemeente willen we die woningbouw ook. Het CDA vraagt voortdurend aandacht voor doelgroepen die de woningbouw binnen onze gemeente misschien nog wel het meest nodig hebben. Ouderen, jongeren, starters, en mensen die zoeken naar een sociale huurwoning. Ondanks het feit dat de provincie veel van ons wil, ontslaat het ons niet van de gedachte om vooral zelf, als gemeenteraad, samen met onze inwoners te blijven denken over de vraag wat we zelf willen op het gebied van woningbouw. Hoeveel woningen kunnen we bouwen? Hoe veel woningen willen we bouwen? En waar willen we die woningen bouwen? In de bespreking van het woningbouwprogramma noemde het CDA het al: we leven in Albrandswaard nog te veel in een marktinitiatievenrealiteit, en zijn intussen gewend geraakt om 'ja' of 'nee' te zeggen tegen een voorstel van ontwikkelaar in de fase dat er al tekeningen op tafel liggen. We moeten zelf aan de slag, en visie ontwikkelen op de vraag wat we waar willen (of niet), en binnen welke kaders. Een herziening van de marktinitiatievenprocedure zou daartoe een goede aanzet kunnen zijn.

Het CDA is blij dat er een aantal weken geleden door de Raad unaniem een motie is aangenomen die laat zien dat we de signalen uit de Provincie serieus nemen, en werk willen maken van de locatie Omloop, met meer sociale woningbouw. Maar, we moeten ook verder denken met die veel grotere opgave die er mogelijk nog op ons afkomt. Albrandswaard is immers ook de moestuin, de groene long van Rotterdam. Daar past het niet om honderden woningen extra te realiseren.

''Balans en proportionaliteit: daar willen we voor gaan als CDA. Dat is ook wat de inzet moet zijn in de onderhandelingen die zeker nog zullen volgen met de provincie.''

We zijn in Albrandswaard rijk met zo veel bedrijven, organisaties, kerken en verenigingen die zich in willen zetten voor onze gemeenschap. Als CDA denken we daarbij ook aan al die initiatieven die zijn ondernomen in deze tijd van Corona; het uurtje winkelen voor ouderen in de supermarkt, het luiden van de klokken op woensdagavond tijdens de eerste golf, koffie drinken in Het Lokaalthuisbezorging door onze restaurants: het zit soms in grote, maar vaak ook in kleine dingen. We leren in deze tijd onze gemeente in dat opzicht ook weer extra waarderen. De omgeving, alles wat onze gemeente te bieden heeft aan cultuurhistorisch erfgoed, dingen waar we van kunnen genieten. Daarbij denkt het CDA ook aan een plaatsen waar we graag komen: onze kerken. Plaatsen om trots op te zijn, zowel in Rhoon als in Poortugaal. Als CDA zouden we het College willen vragen om, in navolging van vele andere gemeenten waaronder Ridderkerk en Barendrecht, een visie te ontwikkelen op kerkgebouwen, de zogeheten Kerkenvisie. Zodat we met elkaar kunnen garanderen dat dat erfgoed met grote cultuurhistorische waarde behouden blijft voor onze gemeente.

Een ander initiatief waar het CDA nog in het bijzonder aandacht aan wil schenken is het initiatief van VILLA STOER. Een bijzonder project, waarbij ouders uit onze gemeente sociale huurwoningen met zorg willen realiseren voor hun kinderen met een beperking, zodat ook voor hen lang en gelukkig leven in Albrandswaard gestalte kan krijgen. Het vinden van een locatie is moeilijk. Het CDA wil het college van harte oproepen om dit initiatief actief te ondersteunen in deze zoektocht, zodat realisatie van dit bijzondere project spoedig, en op een mooie plaats in onze gemeente gestalte kan krijgen.

We hebben in Albrandswaard veel om te koesteren. Juist een crisis als deze maakt het óók mogelijk om dingen op waarde te schatten, en in te zien wat echt belangrijk is.

''Samen sterk staan, dat is wat het CDA betreft het motto waarmee we het komende jaar in mogen gaan. Doen wat je moet doen, doen wat nodig is.''

Het CDA heeft veel waardering voor de ingezette koers op basis van de agenda voor de samenleving en de wijze waarop hier, ondanks de moeilijke omstandigheden, met de grootst mogelijke voortvarendheid invulling aan wordt gegeven. Wij danken het College voor de inspanningen die nodig waren om tot dit resultaat te kunnen komen.

We danken als CDA de griffie, het regieteam en ondersteunende ambtenaren in de voorbereidingen op de Politieke Beschouwingen. Ten slotte willen we Gods onmisbare zegen toewensen aan het College, in het leiding geven aan onze gemeente in deze moeilijke tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.