20 december 2017

Samenwerken in de BAR-organisatie – Verkiezingsprogramma III

Het CDA hecht aan de zelfstandigheid van Albrandswaard, maar erkent ook de noodzaak van intensieve ambtelijke samenwerking in BAR-verband. Daarmee is de noodzakelijke slagkracht om alle gemeentelijke taken naar behoren uit te kunnen voeren aanwezig, kunnen onze inwoners in hun eigen gemeente worden bediend en blijft de keuzevrijheid om daar optimaal invulling aan te geven behouden.

De BAR-organisatie bestaat alweer 4 jaar en moet garant staan voor kwaliteit, efficiency en continuïteit in de dienstverlening aan onze inwoners.

De BAR-organisatie is dus geboren als alternatief voor een gemeentelijke herindeling. Voor kleinere gemeenten zoals Albrandswaard bleek samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk noodzakelijk om de transformatie in het sociaal domein, op het gebied van jeugd, zorg welzijn en sociale zaken het hoofd te kunnen bieden. Daar waar vroeger het Rijk (mede) verantwoordelijk was, zijn dat nu de gemeenten geworden. Gemeenten hebben dus meer taken en verantwoordelijkheden gekregen en moeten nu dus veel meer doen met veel minder geld. Met de BAR-samenwerking is er inmiddels meer ambtelijke capaciteit, slagkracht en uitvoeringscapaciteit beschikbaar gekomen en kunnen de drie gemeenten hun ‘nieuwe’ taken naar behoren uitvoeren, gewoon als zelfstandige gemeente.

Zoals gezegd: de drie gemeenten zijn de samenwerking gestart vanuit het idee dat de ambtelijke fusie de zelfstandigheid van de drie gemeenten garandeert. Daarmee blijft het eigen karakter van de drie dorpse gemeenten behouden, maar kan er worden samengewerkt op onder andere het gebied van welzijn, veiligheid, milieu, jeugdzorg, wonen, afvalinzameling en natuur en recreatie

 

Albrandswaard als zelfstandige gemeente 

het CDA heeft dat hoog in het vaandel staan, maar ziet daarbij ook het belang van intergemeentelijke samenwerking in BAR-verband. Een goede samenwerking in BAR-verband en een inhoudelijke discussie over de invulling van het begrip regiegemeente, is volgens het CDA nodig en nuttig. Het CDA vindt het namelijk belangrijk dat er een front-office beschikbaar komt waar mensen terecht kunnen voor vragen, advies & informatie over het aanvragen van allerlei soorten zorg, diensten, hulpmiddelen en voorzieningen. Een discussie over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen op lokaal en regionaal niveau kan hier uitkomst bieden. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.