21 december 2020

Woningbouw in Albrandswaard: een opgave!

Met een aanwijzing van de provincie (al dan niet op de juiste gronden) is onderzoek naar mogelijk geschikte locaties voor de woningbouwopgave in Albrandswaard urgenter dan ooit. Zoals al eerder door het CDA aangegeven, gaat het er niet om dat we iedere vierkante centimeter in deze gemeente maar gewoon bebouwen, maar dat we zelf ook vooral goed en zorgvuldig nadenken over de vraag wat we op bepaalde locaties belangrijk en wenselijk vinden. En dat is nu precies wat van belang is rond de locatie Antes, zeker wanneer het gaat over mogelijke toekomstige woningbouw.

Met het onderzoeken van mogelijkheden op het terrein van Antes en het ondertekenen van een intentieverklaring daartoe, toont het college moed en geeft blijk van zorgvuldig handelen. Immers, zaken als veiligheid, belastbaarheid van de infrastructuur en draagvlak bij omwonenden, vragen om een helder antwoord. De zorgen die zijn geuit door omwonenden zijn meer dan terecht en vragen ook om die goede en feitelijke onderbouwing. Onderzoek is hard nodig om de haalbaarheid en wenselijkheid van woningbouw op het terrein van Antes op een goede manier te kunnen wegen.

Want we moeten ook eerlijk zijn: locaties met een omvang als het Antes terrein kunnen we niet zomaar laten schieten. We hebben die oppervlaktes heel hard nodig om te voldoen aan de eisen zoals die aan onze gemeente worden gesteld. Volgen we dan klakkeloos de provincie? Wat het CDA betreft niet: we stellen zelf de kaders. Maar dan moeten we ook wel beschikken over de informatie die het op een goede manier kunnen stellen van die kaders en de bijbehorende afweging, mogelijk maakt. Er zijn genoeg kansen, er zijn genoeg bedreigingen. Op basis van feiten en goed onderzoek maken wij graag die afweging.

Het CDA steunt de gekozen lijn van het college. Niets doen is geen optie, verantwoordelijkheid nemen wel. Na ondertekening van de intentieverklaring wachten wij de uitkomsten van nadere verkenningen af, alvorens na een zorgvuldige afweging, een besluit te nemen.

''Zonder onderzoek geen plan, zonder plan geen woningbouw.'' -

Sander van der Kaaij, Fractievoorzitter CDA Albrandswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.