Het CDA kijkt met belangstelling naar het voorstel om vanaf 2025 een nieuw vorm van rioolheffing in te voeren. Dit gaat de Riool- en waterzorgheffing heten. Hierbij is goed nieuws te melden voor gezinnen en mkb-ondernemers: deze groep gebruikers gaat er in het nieuwe systeem op vooruit.

Kortgezegd worden in het beoogde systeem in de toekomst niet alleen meer gebruikers aangeslagen voor de riool- en waterzorgheffing, maar ook eigenaren van woningen en bedrijven en gebruikers/eigenaren van niet-woningen. Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik u graag naar de scenario’s en aanbevelingen van het College, inclusief de inzichtelijke rekentool.

De CDA-fractie steunt de spreiding van de rekening, omdat de gehele Leidse gemeenschap gemerkt en ongemerkt, collectief en individueel profijt heeft van een goede waterhuishouding. Dit is in het huidige systeem nog niet het geval. Om Leiden voor te bereiden op veranderend klimaat met hevige regenbuien, perioden van grote hitte en droogteproblematiek zijn de komende decennia forse investeringen noodzakelijk. Naast klimaataanpassing vraagt ook het toekomstbestendig maken van het riool veel geld. In deze context past een rechtvaardiger heffingssysteem.

In de voorkeursvariant betalen gebruikers per woning naar grote van het huishouden (zoals nu het geval is), en eigenaren een vast bedrag per woning. Daarnaast betalen eigenaren/gebruikers van een niet-woningen een belasting gebaseerd op de WOZ-waarde. Duo-raadslid Matthijs Bouthoorn: “deze variant doet het meest recht aan het eerlijk verdelen van de kosten, het verrekenen naar de mate van profijt, een simpele uitvoering van de heffing én het in toom houden van de uitvoeringslasten.

De CDA staat dus positief tegen het voorstel, maar is wel kritisch. Zo is in de commissievergadering van 21 maart onder meer het belang van een zorgvuldige en geleidelijke invoering van het nieuwe heffingssysteem onderstreept. Het CDA wenst dan ook dat Leidenaren tijdig en duidelijk worden geïnformeerd over de individuele gevolgen. Zo moet er een specifieke communicatiecampagne voor eigenaren van woningen en niet-woningen worden opgezet. Met name gericht tot mkb-ondernemers, de nieuwe groep belastingplichtigen en grote bedrijven en instellingen. Verder is het CDA voorstander van een ingroeiregeling voor eigenaren, waarbij zij geleidelijk in stappen gaan bijdragen.

Op 4 april worden in de gemeenteraad de zogeheten wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Tijdens de behandeling van de kaderbrief op 11 juli valt de definitieve keuze voor het beoogde heffingssysteem. Wordt vervolgd dus!

Vragen, tips of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Matthijs via [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.